Aanslag gepland op 12Ha open ruimte in Zwevegem

03 Juni 2020

Aanslag gepland op 12Ha open ruimte in Zwevegem

  Groen Zwevegem trekt aan de alarmbel: het gemeentebestuur van Zwevegem overweegt om 12 ha open landbouwgebied op te offeren voor een nieuwe industriezone.      

Groen Zwevegem heeft sedert de start van deze gemeentelijke beleidsperiode reeds op verschillende momenten de verdediging van de open ruimte op zich genomen. Ondanks de grote beloftes van het behoud van de open ruimte is er in de voorbije 2 jaar in Zwevegem ontzettend veel open ruimte omgezet in harde bestemmingen. En het stopt niet. Zelfs met een woonaanbod dat in Zwevegem 8 keer groter is dan de vraag deinst het college van burgemeester en schepenen er niet voor terug om zelfs ‘woonreservegebieden’ te laten ontwikkelen. Alhoewel er hierover niets in het meerjaren-beleidsplan van deze beleidsploeg staat, blijkt nu dat er in alle stilte ook aan een nieuwe aanduiding van 12 hectare industriegebied wordt gewerkt.

 

Moet deze open ruimte straks ook plaats maken voor beton en nieuwe industrie?

 

Onze fractieleider Yves De Bosscher haalde reeds eerder in de gemeenteraad aan dat er blijkbaar bilaterale gesprekken tussen de gemeente en de provincie werden georganiseerd waarbij werd getoetst naar de interesse en mogelijkheid om nieuwe industriezones aan te duiden. In de gemeenteraad van 25 mei vroeg hij aan burgemeester Doutreluingne of er binnen dat proces in Zwevegem specifieke zones werden aangeduid. De burgemeester zijn repliek was duidelijk: ‘ik ga daar niet op antwoorden’. Tot zover de openbaarheid van bestuur en de beloftes rond participatie.

Voor Groen Zwevegem het signaal om dieper te graven. Met resultaat. Uit documenten die onze fractie kon inkijken blijkt dat het college van burgemeester en schepenen aan de provincie te kennen gaf dat er in het noorden van Zwevegem een gebied van 12 hectare – nochtans puur ‘herbevestigd agrarisch (en overstromingsgevoelig) gebied’ - als zoekzone voor nieuwe industriële ontwikkelingen kon worden geselecteerd. De provincie heeft deze zoekzone blijkbaar ondertussen weerhouden en probeert nu met het departement Omgeving van het Vlaams Gewest afstemming te vinden om dit in ruimtelijke uitvoeringsprocessen te vatten.

Het gaat om het gebied palend aan de Kappaert. Het gebied sluit aan bij een gebied dat in een Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan als te behouden open ruimte is aangeduid.


12 hectare open ruimte – landbouwgrond ingesloten tussen de Deerlijkstraat, de Gaversstraat en de N391 werd aangeduid als zoekzone voor nieuwe industriële ontwikkelingen.

 

Niet tegenstaande er in het meest recente onderzoek naar beschikbare ruimte voor industrie van de provincie West-Vlaanderen (2017) duidelijk werd vastgesteld dat er in de subregio Kortrijk – waartoe Zwevegem behoort – nog voldoende industrieterrein beschikbaar is of binnen lopende planningsprocessen beschikbaar kan komen neemt het college van burgemeester en schepenen met deze aanduiding de vlucht vooruit.

Meer dan ooit blijken de ruimtelijke principes van deze bestuursploeg loze woorden. Het behoud van onze open ruimte waarmee zo vaak wordt geschermd blijkt een holle slogan te zijn. Zo ook de klimaatambities want ontwikkeling van 12 hectare industriegebied – op een gebied dat nu reeds als ‘overstromingsgevoelig’ staat aangeduid - gaat gepaard met heel wat bijkomende verharding.

Daar waar er – omwille van het beschermen van landbouwgrond – binnen het college van burgemeester en schepenen geen unaniem draagvlak wordt gevonden voor de aangekondigde bosuitbreiding blijkt er tegen het opofferen van landbouw voor industrie nauwelijks bezwaar te bestaan.

Alhoewel het nog niet zeker is of deze zone ook op Vlaams niveau een fiat krijgt vindt Groen Zwevegem dat de inwoners van Zwevegem recht hebben op deze informatie. We zijn er van overtuigd dat er met ons heel wat inwoners zijn die genoeg hebben van de bijkomende aanslag op de open ruimte van Zwevegem. Groen Zwevegem beraadt zich over verdere acties en roept het college van burgemeester en schepenen op om deze plannen op te bergen en werk te maken van inbreiding (bv. gronden Bekaert), van effectieve bescherming van open ruimte en van een daadwerkelijk klimaatbeleid.

Meer info:

Lokaal contactpersoon Kappaert:

Annie Meesschaert,
lid van het Bijzonder Comité Sociale Dienst en woonachtig op de Kappaert – tel. 0472 464 531

Perscontactpersoon:
Fractieleider gemeenteraad: Yves De Bosscher – tel. 0478 231 233

Achtergrondinformatie: het planningsproces.

De vraag tot aanduiding van nieuwe zoekzones komt voor uit een overleg moment tussen de provincie en de gemeente.

Op provinciaal niveau is men op zoek naar de invulling van een surplus-pakket industriegrond.

In een oud planningsproces van de herziening van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen van 2011 werd aan de provincie West-Vlaanderen een oppervlakte te realiseren industrieterrein toegewezen . Van dit toegewezen pakket moesten in 2011 de toen reeds geplande processen voor aanduiding van industriezones en zoekzones worden afgetrokken. Omdat de overheid ook toen de neiging had om lang op voorhand industriezones vast te leggen bleek dat de oppervlakte die was toegewezen … reeds helemaal in uit te rollen plannen zat. West-Vlaanderen mocht dus geen bijkomende zones aanduiden.

Op Vlaams niveau werd er een ‘reservepakket’ vastgelegd.

In 2014 actualiseerde de provincie West-Vlaanderen zijn eigen structuurplan. Er werd een behoeftenoefening naar bijkomende industrieterreinen uitgeschreven waarbij 5-jaarlijks een 10-jaren-behoefteplan zou worden uitgeschreven.

Op basis van deze oefening stelde de provincie vast dat er in bepaalde zogenaamde ‘subregio’s’ in de provincie een ‘tekort’ aan industrieterreinen zou zijn. Op basis daarvan vroeg ze aan de Vlaamse Regering de toelating om een oppervlakte industrieterrein uit het ‘oude reservepakket’ te mogen aanduiden.

Er diende te worden nagegaan of er wel effectief een behoefte was en waar die behoefte het grootst was. In 2017 werd een oefening gemaakt waarbij het aanbod en de vraag werden gematcht. Voor alle subregio’s samen zou er binnen de horizon 2027 430 hectare ‘te kort’ zijn (op basis van een inschatting van de vraag dus …). In de subregio Kortrijk werden er geen tekorten vastgesteld. Zwevegem is ingedeeld in deze subregio Kortrijk.

De Vlaamse Regering besloot in december 2012 dat het provinciebestuur kon worden gedelegeerd voor de aanduiding van 130 ha bijkomende industriezone in de provincie. De provincie kon bijkomende industrieterreinen aan de Vlaamse Regering voorleggen die ze zou toetsen aan de uitgangspunten van het Structuurplan Vlaanderen en het in opmaak zijnde Beleidsplan Ruimte Vlaanderen. De geformuleerde voorstellen dienden volgens de beslissing van de Vlaamse Regering uit te gaan vanuit het principe van duurzaam ruimtegebruik.

In bilaterale overleggen werden de wensen van alle West-Vlaamse gemeentebesturen verzameld. Binnen dit proces heeft Zwevegem deze 12 hectare als zoekzone opgegeven.