zitting 25 januari 2021

Vanachter onze computer pc hebben we elkaar van de Zwevegemse groene familie al het beste en gezondste mogen wensen voor 2021. Dit werd met een kernvergadering en een virtuele ‘tjing’ bekrachtigd. Vanavond zetten we weer alles op scherp voor de start van hopelijk een jaar met veel menselijk contact. Even ter herinnering, naast dit fantastische verslag kan je gewoon alles herbekijken op de gemeentelijke website. 

 

GR (Gemeenteraad)

1. Kennisname verslagen adviesraden.
In het verslag van de jeugdraad van 28 november is er sprake van een bijlage ‘overzicht van de subsidies voor jeugdverenigingen 2019 - 2020 & uitleg subsidies.’ Die bijlage werd niet toegevoegd in het dossier en we vragen dan ook om die alsnog te verkrijgen. Schepen Degezelle belooft dit te bezorgen via mail.

2. Kennisname van het rapport 'Resultaten opvolging aanbevelingen en rapportering organisatiebeheersing bij gemeente Zwevegem'.
3. Bekrachtiging beslissing CBS 8 december 2020 betreffende mandaatverlening aan W13 tot het
opnemen van complementaire engagementen in het kader van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 november 2020 tot toekenning van een subsidie aan de lokale besturen om de contact- en bronopsporing ter bestrijding van de COVID-19-pandemie te versterken.
4. Goed - Goedkeuring definitieve vaststelling van het Ruimtelijk Uitvoeringsplan De Geit Zwevegem.
Er is sprake van een schorsing door de deputatie van vorige versies. Onder andere een klacht van een buur speelde hierbij een rol. Werd hier al vooruitgang geboekt?
We stellen ons vragen bij de nieuwe striktere motivatie voor de ligging. Het is waar dat De Geit op de fietsroute ligt, maar het ligt niet op een kruispunt van de fietsroute. De site ligt te ver van het kanaal om dat te benoemen en er is zicht op de molen, maar dat heeft niet veel invloed op de aantrekking van extra bezoekers. Is er ondertussen al gesproken met de deputatie en met de eigenaar? Moet de Gecoro hier ook niet voor samenkomen? De burgemeester vindt alvast van niet, de vorige keer was dit ook niet nodig. De gesprekken met de buurman verlopen blijkbaar niet vlot.

5. Goed - Goedkeuring verkiezingsreglement schoolraad voor de geleding van het personeel.
6. Goed - Goedkeuring overeenkomst en investeringstoelage verlichting tennisterreinen.
7. Goed - Goedkeuring opdracht en wijze van gunnen voor het uitvoeren van restauratie- en herstellingswerken aan de Klockemolen te Zwevegem. 

 

OR (OCMW-Raad)

1. Aktename eedaflegging lid van het bijzonder comité voor de sociale dienst.
2. Onthouden - Verdaagd - Goedkeuring opdracht en gunningswijze voor het leveren en plaatsen van een PV-installatie in en op het woonzorgcentrum Sint-Amand te Zwevegem.
Nergens staat de raming van het vermogen voor deze installatie, zelfs niet in het aanbestedingsdossier. We krijgen ter zitting mee dat dit 111 kWp is.
Bij het opstellen van dit dossier wordt een beslissing van de GR van september 2018 genegeerd. Op die gemeenteraad werd beslist om burgercoöperatieven die aan de ICA-principes voldoen, zoals bv Vlaskracht, voor minstens 50 procent in hernieuwbare energieprojecten te betrekken. Als we de mensen mee laten investeren is dit goed voor het draagvlak en de eigen financiën. We hoeven zo niet zelf 96.000 euro op de tafel leggen. De burger die hierop intekent zou een opbrengst van 3 tot 6 procent kunnen opstrijken. In het besluit stond toen ook een puntensysteem voor dergelijke aanbestedingen omschreven. Ook dit wordt nu genegeerd.
In het dossier wordt gesproken over groenestroomcertificaten. Voor installaties onder de 40 kW zijn er geen certificaten meer voorzien vanaf 2021. Dit systeem wordt afgeschaft. Voor installaties tussen 40 en 2000 kW is er nu een tenderprocedure voorzien om subsidies te bekomen.
We denken niet dat we zo kunnen verdergaan met dit dossier.
Na weerwoord van schepen Deprez blijven we op onze honger zitten. De visie van het bestuur draait hem om het eigen financieel gewin. We moeten consequent blijven met onze eigen beleidskeuzes. We moeten dit dossier herzien, ook al is het om maar een percentage her in te lijven als burgercoöperatieven. De nva fractie gaat zo ver om te zeggen dat dit dossier langs alle kanten rammelt. De fractie Vooruit deelde ook nog mee dat zonnepanelen volgens hen maar 15 jaar zouden meegaan. Quod non.
Schepen Deprez tekent in voor een herkansing. 

B1. Communiceren toelichting inrichting vaccinatiecentrum Zwevegem.
We hadden hier niet direct vragen bij. Wel zat ik hier met een persoonlijk ei. Het is misschien uit jeugdsentiment en omdat ik er in de buurt opgroeide, maar de site Sint-Paulus heeft zeker zijn waarde. We delen dan ook de visie van onze Groenfractie mee over de toekomst van deze site. Gezien Sint-Paulus wordt ingezet als vaccinatiecentrum en ook gezien alle sociale activiteiten die er al in het verleden zijn doorgegaan in een wijk die nood heeft aan sociale cohesie, valt het niet te ontkennen dat Sint-Paulus als OC van onschatbare waarde is.
Net als de commissie Bouwkundig Erfgoed trouwens, zijn wij van mening dat de site Sint-Paulus moet worden behouden. Hoewel we het dan niet per sé als commercieel zouden invullen, maar vooral willen behouden als een ontmoetingscentrum. Wat we alvast niet zien zitten is om op de site nog meer woongelegenheden te creëren. In woongelegenheid denken we dat onze gemeente toch wel stilletjes aan in een overaanbod is verzeild geraakt.
We weten dat we in een overgangsfase zitten om Sint-Paulus zogezegd te verhuizen naar de Kappaert, maar een ontmoetingscentrum in de Europawijk kan zeker zijn nut hebben, aanvullend op dat van de Kappaert.
De bedrijvigheid op de site werd door de jaren heen wat gesmoord onder andere omwille van de slechte staat, maar we hopen dus vurig op een deftige renovatie van de gewezen kerk en zijn bijgebouwen.
Wie weet komt er dan ook een coöperatieve voor een zonne-installatie op de vernieuwde daken.
De burgemeester zal ons advies hieromtrent alvast in overweging nemen. 

 

Varia

  • Eddy legt onze vragen op tafel in verband met de geweigerde fietsdoorgang die zou lopen tussen de Griekenlandlaan en het Europaplein. Wat is de houding van het college over deze kwestie en zijn er al consequenties genomen naar aanleiding van onze vorige tussenkomst? Er blijken naast de fietsdoorgang nog andere bezwaren van de inwoners van de Griekenlandlaan te zijn over de verdere ontwikkeling van de wijk. Er zou sprake zijn van teveel inkijk in hun woningen. De burgemeester geeft toe dat er eens met de mensen van de Griekenlandlaan moet gesproken worden. Dit wilt het college wel pas doen wanneer er weer fysiek kan worden vergaderd. We willen van onze kant alvast de privébelangen van de inwoners niet schenden. 
  • Yves breng het nieuwe project van curieuzeneuzen eens onder de aandacht. Dit is een Citizen Science project dat ditmaal onderzoek doet naar de inpakt van hitte en droogte op de omgeving. Niet alleen particuliere inwoners kunnen hier aan meedoen, maar ook scholen en besturen kunnen deelnemen. Voor inwoners bedraagt de kost 20 euro en wordt hier in ruil een bon voor een biowinkel gegeven. Lokale besturen betalen een deelnamekost van 250 euro met dan de garantie dat het meetpunt wordt weerhouden. We hadden het dus graag gezien dat de gemeente hier reclame voor zou maken naar de burger toe en uiteraard ook zelf deel te nemen.

 

Eerder een korte gemeenteraad deze maand, maar dat was eens een welkome afwisseling. Het verslag uittypend word ik dan toch weer met trots vervuld als ik zie dat we ons nog altijd constructief opstellen en dat er met onze mening wel rekening wordt gehouden. Als het goed is mag het ook eens gezegd worden. 

 

Brecht