zitting 27 januari 2020

Gemeenteraden hoeven niet altijd een eeuwigheid te duren. Men vond dan ook dat de fracties de variaronde onnodig lang maakten, dus vanaf nu hebben we met elke fractie maar 5 minuten tijd om onze aanvullende zeg te doen. Meer uitleg hierover, op het einde van dit verslag, in de varia dus. Als wij volgend jaar dan zelf in het beleid zitten kunnen we zo de oppositie ook voor een stukje monddood maken.
Zie hieronder de tussenkomsten van uwer favoriete fractie.

1. Aanstelling en eedaflegging van een raadslid.
2. Kennisname verslagen adviesraden.
3. Kennisname van het antwoord van Agentschap Binnenlands Bestuur op de klacht dd. 4 november 2019 met nummer 2019.001010.
4. VOOR - vzw Koninklijk Gemeentelijk Tenniscentrum - Goedkeuring wijziging statuten.
5. TEGEN - Goedkeuring van het retributiereglement van het Autonoom Gemeentebedrijf Zwevegem.
Bovenaan de tarievenlijst lezen we dat de partners van Leiedal en de Provincie gratis gebruik mogen maken van de zalen. Waarom moet de gemeente dan wel de huur van de polyvalente zaal betalen? De gemeente moet hier 79 euro voor betalen aan het Autonoom Gemeentebedrijf, zijnde zichzelf. Het voelt aan alsof Zwevegem geen evenwaardige partner is in het Transfoverhaal.
Stel, de gemeente huurt de zaal en laat de zaal dan schoonmaken, wat een kost is van 300 euro, naar waar gaat dat geld dan? Dit is een logische betaling indien het over een privéfirma gaat, maar wat als de opkuis door gemeentepersoneel gebeurt?
Bij verhuur van de polyvalente zaal gebruiken we twee aparte tarieven voor een ‘Zwevegemse jeugdvereniging’ en een ‘andere Zwevegemse vereniging’. We hadden liever gezien dat gelijk welke Zwevegemse vereniging aan het voordeligste tarief kon huren.
Voor de huurprijzen van de machinezaal moesten we ons goed vasthouden aan onze stoel. Waarop baseerde het bestuur zich bij het opstellen van deze hoge prijzen?
Transfo werd voor projecten als Bevergem of Mega Mindy al gebruikt als filmlocatie. Het is vreemd dat er voor filmprojecten dan geen prijzen bij staan. Dit is toch één van de meest efficiënte activiteiten om reclame te maken voor onze fantastische site.

6. VOOR - Goedkeuring aanpassing overeenkomst voor productie en levering zonnestroominstallatie kleiner dan 10kVA.
7. VOOR - Goedkeuring ontwerpovereenkomst inzake vestiging van een recht van opstal voor de plaatsing en exploitatie van een PV-installatie op het cultureel centrum-theaterzaal.
8. ONTHOUDEN - Principebeslissing tot straatnaamgeving aan de nieuw aan te leggen wegenis in de verkaveling 'DREEF' - LOTINVEST, gelegen kant Kruiswegstraat en Elzenstraat, namelijk voor de hoofdstraat 'KRUISWEGSTRAAT' te behouden, voor de straten 6 en 7 'ELZENSTRAAT' door te trekken, en voor de 4 nieuwe straten 'BRAAMBESSENSTRAAT', 'FRAMBOZENSTRAAT', 'AARDBEIENSTRAAT' en ‘KERSENSTRAAT'.
Wordt de gemeentelijke werkgroep van bouwkundig erfgoed wel gevraagd naar feedback voor nieuwe straatnamen? Nu geeft enkel de adviesraad van cultuur hun advies. Maar deze werkgroep kan wat meer stilstaan bij de geschiedenis van het landschap of gebouwen. Straatnamen kunnen ook verwijzen naar toponiemen, namen van gebouwen, hoeves, etc,…
Bij de voorstelling van de namen wordt het al halvelings lachwekkend aangebracht omdat het hier om het klein fruit gaat. Deze namen getuigen niet echt van vindingrijkheid en creativiteit. Deze namen sluiten al niet aan bij de straatnamen die er al zijn. Zoals aanpalende straten kon er verder gegaan worden in andere soorten streekeigen struiken zoals Vlier, Wegedoorn, Sleedoorn, Hazelaar, Kornoelje,… Mogelijkheden genoeg. Ook de naam van een plaatselijke hoeve die er stond tot halverwege de 20ste eeuw kon worden gebruikt.
Wij onthouden ons dus op dit punt omdat we een ‘Confituurwijk’ niet echt vinden passen binnen de citymarketing van Zwevegem.

9. VOOR - Goedkeuren aanstelling vertegenwoordiging vanuit de gemeente voor het beheerscomité (=stuurgroep) Woonwijs legislatuur 2020 - 2025 .
10. VOOR - Goedkeuring notulen voorgaande zitting.
We maakten de bemerking dat van onze commentaren die we gaven op het meerjarenplan niet werden opgenomen in de notulen, terwijl dit andere jaren wel werd gedaan. 

OCMW raad

1. Aktename eedaflegging lid van het bijzonder comité voor de sociale dienst.
We hebben onze reputatie als politici al tegen, dus als je aan de beurt komt als kandidaat om een mandaat op te nemen wordt er dan ook verwacht dat je dat opneemt. Hier is er bijna sprake van een carrousel die resulteert in een kandidaat die uiteindelijk zichzelf opvolgt uit een vorige legislatuur. 

2. GOED - Goedkeuren aanstelling vertegenwoordiging vanuit het OCMW voor het beheerscomité Woonwijs legislatuur 2020 - 2025.
3. GOED - Goedkeuring nieuwe visie op palliatieve zorg.
Hoe nieuw is deze visie dan eigenlijk?
We vinden dat er in de tekst op zich goeie dingen staan. Het is wel een heel algemene tekst. Die zou samen met ‘Zorgidee’ opgesteld zijn, maar geeft een nogal copy paste- achtige indruk. Er worden zo precies maar halve zinnen gemaakt. Het geeft een beetje de indruk dat dit een formeel en verplicht document is. 

Varia

Om meer effeciëntie te bekomen in de raad werd er gevraagd om de varia zoveel als mogelijk op voorhand door te sturen naar het bestuur. De Nva fractie heeft zich daar flink aan gehouden en stelde een vraag omtrent het strooibeleid voor het Guldensporenpad. Gezien de bevoegde schepen op de hoogte was van deze vraag werden we getrakteerd op een uitvoerige uitleg omtrent dit varia punt. Poging 1 resulteerde dus alvast niet in een tijdswinst. 

Voor onze varia waren we iets stouter en besloten we de kaart van de actualiteit te trekken en zo een toch wel prangende kwestie naar voor te brengen in onze 5 minuten die we ter beschikking hadden. 

- Dit weekend was er schoolfeest op de Kappaertschool. In een scholengemeenschap kunnen bepaalde verhalen nogal snel de ronde doen. Vooral als het voortbestaan van de school in gedrang komt. De school heeft, na het sluiten van de Kreupelafdeling, een grote verhuis achter de rug. Daarna krijgen ze te kampen met afwezige directeur. Toch hebben ze de moed om hun volledige zolderverdieping om te bouwen om zo meer leerlingen aan te trekken.
Na jaren net genoeg leerlingen te hebben, zag de school de toekomst rooskleurig in met de nieuwe wijken die in de omtrek bijkomen. De basisschool is niet de enige die een opportuniteit ziet in deze situatie. Ze krijgen dan ook te horen dat er een onderzoek is gestart naar het innemen van de school voor de Kunstacademie. Hiervoor zou de Kappaertschool dan mogen verhuizen naar Knokke. We vragen ons af hoe het personeel daar in Knokke dan ook op reageert.
Er werd gezegd dat dit 1 van de opties is voor de bestemming van de Kunstacademie. We krijgen nu te horen dat dit de enige optie is die in onderzoeksfase gaat. We voelen een sterke wind waaien vanuit het schepencollege dat zij ook enkel deze optie ten volle ondersteunen. Na een paar weken geleden een onderhoud te hebben gehad met schepen Degezelle wisten we hoe de vork aan de steel zat. Ondertussen hebben we het gevoel dat er al meer beslist is dan we al weten. Graag hadden we dus meer op de hoogte geweest van dit dossier. We willen meer communicatie, niet alleen van de aangelangde schepen, maar ook van andere raadsleden uit de meerderheid en oppositie, waarvan we ook hun stem in dit debat willen horen. Kan dit dossier dus eens worden voorgelegd aan de commissie?

- Ten slotte wijzen we er op dat een mederaadslid op een reclame van Lago te zien is en hier de GDPR regeling niet werd toegepast. Mocht deze foto gebruikt worden in verkiezingstijd zou hier wel eens heisa kunnen rond ontstaan hebben. 

Dit was het dan alweer. Dan horen jullie, trouwe lezers, volgende maand weer van mij. Of wie weet zien we elkaar wel op de volgende gemeenteraad op maandag 24 februari, om 19u in het Gemeentepunt. We beloven alvast weer veel scherpzinnigheid en vragen van de bovenste plank. Tot de volgende ronde, 

Brecht.