zitting juli 2019

Hoewel er maar 3 weken tussen de gemeenteraden van juni en juli zaten, werd het toch weer een goedgevulde avond. Wij hebben ons weder verweerd met onze groene fractie en hieronder dus naar gewoonte een summier verslag. Voor de volledige gemeenteraad richt u zich tot het audioverslag op de site van Zwevegem, waar u ook de agenda en de toelichtende nota vindt.

1. VOOR - Kennisname jaarverslag informatieveiligheid.
2. VOOR - Goedkeuring herziening informatieveiligheid.
3. VOOR - Omslag brandweerkosten 2006 - 2010: standpunt inzake nieuwe beslissing van de gouverneur van 14 juni 2019 na het vernietigingsarrest van de Raad van State van 29 jan 2019.
Yves bemerkt dat dit voor ons een moeilijk dossier was om als nieuwelingen uit te pluizen over welke korpsen men juist spreekt (Z & Y?) en over welke bedragen het juist gaat. Verder zegt Yves dat, dat als de gemeente zijn gelijk haalt, we de reeds ambtshalve betaalde som terug moeten krijgen van de staat. Het ware dus handig te weten over welk bedrag het gaat.
Hoewel de burgemeester de vraag had verwacht, lag het antwoord niet klaar. Na wat zoeken vond men 45.000 per jaar. Dit zal dan ook voor de jaren 2011 en 2012 nog zo zijn. 

4. VOOR - Goedkeuring jaarrekening 2018 vzw Transfo.
5. VOOR - Goedkeuring statutenwijziging W13.
6. VOOR - IMOG - Goedkeuring agenda voor de buitengewone algemene vergadering op 9 september 2019.
7. VOOR - Goedkeuring addendum bij de samenwerkingsovereenkomst afgesloten met SVK De Poort.
Yves vraagt zich af waarom de beslissing niet legislatuur dekkend is ipv tot enkel 2020. We stellen ons alvast constructief op en staan achter dit project.

8. VOOR - Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst erfgoeddepot Trezoor.
Eddy vraagt zich af over hoeveel ruimte we dan eventueel zouden kunnen beschikken, of het nodig is om hiervoor te reserveren, het lijkt ons nu allemaal nog een beetje onduidelijk.
We stellen ook voor dat de lijst van stukken openbaar zal moeten zijn.

9. VOOR - Goedkeuring organiek reglement gemeentelijke adviesraad cultuur en bibliotheek Zwevegem.
Brecht had enkele bemerkingen bij het inlezen van de verslagen van de raden. In het bijzonder is het belangrijk dat de huidige oppositie ook op de hoogte blijft van projecten, zoals de bouw van het nieuwe DKO. Zeker in het opzicht dat CD&V in de vorige legislatuur er op hamerde om op de hoogte te blijven van alle processen hieromtrent. Er zou een start van een bouw zijn in 2022 en een finalisering in september 2022? Het lijkt ons wel nuttig dat de commissie hierover eens samenkomt.
Yves vraagt of de gemeenteraadsleden mogen afkomen op de adviesraden, ook al is dit maar waarnemend. Hiervoor dienden we een amendement in, dat werd goedgekeurd. 

10. ONTHOUDEN - Goedkeuring ontwerp verkavelings- en opstalakte voor het woonproject op de site Transfo te Zwevegem (Lot 1).
Brecht haalt aan dat het gaat over ‘weeral een verkaveling’. Overigens worden hopelijk de latere eigenaars er op attent gemaakt dat ze op een zeer levendige site zullen komen wonen. Wie iets koopt onder de noemer ‘rustig wonen aan het water,’ zou wel eens bedrogen kunnen uitkomen. We gaan akkoord met de akte, maar stellen ons ernstige vragen bij de indeling. De burgemeester countert met de opmerking dat er geen katten in zakken zullen worden verkocht en dat deze wijk een van de weinige wijken op Zwevegem zal zijn met rechtstreeks toegang tot een park, en dit ter grootte van 1 hectare.

Punten 11, 12 en 13 werden verplaatst naar het einde van de avond voor een besloten sessie, vanwege gevoelige informatie.
14. VOOR - Goedkeuring notulen zitting 24 juni 2019.

OCMW-raad

1. VOOR - Kennisname jaarverslag informatieveiligheidsplan.
2. VOOR - Goedkeuring herziening informatieveiligheidsplan.
3. VOOR - Verlenging project “Juridische eerstelijnsbijstand”.
4. VOOR - Samenwerkingsovereenkomst Surplus vzw.
Yves vraagt welke bedeler, er waar verdeeld, want momenteel zijn er twee voedselbedelers. Schepen Claeys zegt dat de klant zelf mag kiezen.

5. VOOR - Goedkeuring addendum bij de samenwerkingsovereenkomst afgesloten met SVK De Poort. Zie GR
6. VOOR - Goedkeuring jaarrekening 2018 W13.
7. VOOR - Goedkeuring notulen vorige zitting.

Varia

Eddy vraagt zich af welke nieuwe verkavelingen er op termijn nog zullen komen in Moen, aansluitend op de 25 nieuwe kavels die net werden aangevraagd. Het schepencollege is bekend met een aanvraag om het aantal kavels nog uit te breiden op die site. De burgemeester vindt de locatie wel passend, gezien het gaat om woonuitbreidingsgebied en het aansluit aan de dorpskern.
Zo zal de innameslag van openbare ruimte blijven doordenderen. 

Yves wilt weten of de schepen van openbare werken tevreden is van de werken met de heraanleg van enkele landelijke wegen. Bermen worden aangestampt met puin, waardoor verzakkingen ontstaan. De signalisatie van de werken blijft ook veel te lang staan.
Schepen Desloovere zegt dat de signalisatie wordt gedaan door een onderaannemer en hij is er zeker niet tevreden over. 

Yves wilt extra informatie van de burgemeester over de overdracht van het recyclagepark. Komen er intergemeentelijke recyclageparken? Per 1 jan 20 zou het park overgedragen worden aan Imog. Is er al een waardebepaling voor de overdracht en waarom is er niets voorgebracht naar de gemeenteraad, ondanks het CBS dit wel van plan was? De burgemeester zegt dat de gemeenten van grondgebied Imog eerst met een eenparig besluit willen afkomen. Van de waardering van het park is er nog geen nieuws. Hij verontschuldigt zich tegenover Yves dat hij de mails met de vragen hieromtrent nog niet beantwoorde. 

Yves vraagt zich af waarom de recent verworven grond aanpalend aan het speelbos voorlopig ter beschikking wordt gesteld aan een landbouwer. Voor hoe lang zal dat dan zijn, vooraleer het bos wordt uitgebreid en waarom werd er niet aan bv Natuurpunt gedacht?
De burgemeester zegt dat het om een rechtstreekse aanvraag ging van een landbouwer. De overeenkomst is kosteloos en kan elk moment worden stopgezet. Het zou waarschijnlijk om maar 1 seizoen gaan. 

Yves bemerkt dat er workshops werden georganiseerd door Leiedal in de maand mei die over klimaat en energie handelden. Dit waren telkens drie daagse workshops. Deze Workshops gingen over het praktisch omspringen met deze thema’s op gemeentelijk vlak. Klopt het dat er van onze gemeente daarvoor niemand aanwezig was?
Burgemeester zegt dat de milieuambtenaar daar normaal had moeten aanwezig zijn. 

Yves vindt het jammer dat de uitbaters van de Vrijheid in Sint-Denijs stoppen. We vragen ons af of er al opvolgers zijn.
De burgemeester hoopt dat er een pop-up formule kan worden gestart. Hij heeft wel al gesprekken met een eventuele overnemer. 

In besloten zitting:

11. Goedkeuring samenstelling gemeentelijke begeleidingscommissie mobiliteit.
12. ONTHOUDEN - Goedkeuring samenstelling gemeentelijke commissie ruimtelijke ordening.
Volgens Yves is de manier van samenstellen zeer problematisch. Dit punt werd verdaagd. 

13. Goedkeuring samenstelling gemeentelijke commissie tot vaststelling van schade aan land- en tuinbouwteelten voor de periode 2019 - 2024.
We drongen er op aan om hier de erosieambtenaar ten volle bij te betrekken. 

Bedankt voor uw aandacht en graag tot de volgende. 

Brecht.