zitting maandag 13 juli

Het zonnetje straalt en de gemoederen zijn ontspannen. We voelen ons volledig in ons sas om onze kritische blik op de raad te werpen en het college eens aan de tand te voelen. De raad verloopt nog altijd zonder pers en publiek. De coronamaatregelen zijn voorlopig wel versoepeld, dus bereiden wij ons voor in het fractielokaal om dan nog eens fysisch van jetje te kunnen geven. 

GR (Gemeenteraad)

1. GOED - Aanpassingen algemeen retributiereglement 2020-2025.
De tarieven voor gebruik van de infrastructuur bij de OC’s worden hier over één kam geschoren. Dit is niet echt duidelijk want bijvoorbeeld in OC de Spoele is er al lang discussie over de tarieven bij het gebruik van kleedcabines en douches.
Een voorgaande gemeenteraad hebben we bij het retributiereglement al eens opgemerkt dat wij bezwaar hebben tegen punt 29, aangaande bewaking bij een fuif. Het komt er op neer dat je de verenigingen die een fuif willen organiseren op transfo een verplichte kost oplegt van 300 euro.
Het punt dat vandaag op de agenda staat handelt hier nu niet over. We vinden het wel jammer dat er hier dus nog geen gehoor aan werd gegeven. 

2. GOED - Opschorting voorwaarden van het reglement bijzondere toelagen.
Wanneer wordt de commissie hiervoor opgericht? Hoe zal die commissie dan ook worden samengesteld? Wij gaan ervan uit dat dit een gemeenteraadscommissie zal zijn. 

3. GOED - Goedkeuring reglement voor het toekennen van onderwijscheques.
4. GOED - Aanpassing van de Algemene Politieverordening (APV).
5. GOED - Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst betreffende GAS.
6. GOED - Goedkeuring ontwerpakte inzake kosteloze grondoverdracht van wegenis, gelegen in de verkaveling Bellegemstraat-Beekstraat te Zwevegem, aan de gemeente Zwevegem, met het oog op de inlijving in het openbaar domein.
7. ONTHOUDEN - Project Kappaertsite voor deeltijds kunstonderwijs (DKO), de Klim-Op en vakantiewerking.
Er is sprake van een nieuwe refter en turnzaal in de nieuwe gebouwen. We hopen dat de oude refter en turnzaal dan ook nog zullen kunnen gebruikt en gedeeld worden met anderen. Dit is nu bijvoorbeeld al het geval met het Vrije Net. We hopen dat de samenwerking behouden kan worden.
We vragen ons af welke verenigingen nog actief zijn op het voetbalveld en of er al participatie geweest is met hen om te kijken waar zij naartoe kunnen.
Dat er volop gegaan wordt voor een zachte mobiliteit op de site vinden wij schitterend. Hoewel de mobiliteitsknoop geen lachertje zal zijn.
In verband met de subsidies is er sprake van een scenario basis en een scenario uitgebreid. Het verschil is 1 miljoen euro. Maar die 1 miljoen euro is dan wel uit eigen zak. We zijn er redelijk van overtuigd dat het ‘scenario uitgebreid’ zal worden. Het verbaast ons enigszins dat het tarief basis nog vermeld staat.
Verder uiten wij nog onze bezorgdheid over de tijdsdruk achter heel dit dossier en we hopen dat we niet plots zonder DKO zitten door de traagheid van het oplossen.
We gaan akkoord met de richting waarin dit dossier evolueert. We houden alles met argusogen in de gaten en hopen dat de vraagstukken tijdig en op een degelijke manier zullen worden opgelost.

8. GOED - Goedkeuring schoolreglement 2020-2021 gemeentescholen Zwevegem.
9. GOED - Goedkeuring academiereglement 2020-2021 DKO Zwevegem.
10. TEGEN - Goedkeuring wegenisontwerp en omgevingswerken voor het verkavelen van gronden langsheen de Otegemstraat te Zwevegem.
De burgemeester spreekt van verdichting. Wij vinden het vooral spijtig dat er weer een mooi stuk open ruimte gaat verdwijnen. Er wordt altijd maar gekeken naar de maximalisatie van de inkomsten voor de verkavelaar en de eigenaar. Met 9 loten zit deze verkaveling propvol en is er nauwelijks beleefbare ruimte over. Dit is echt jammer, want het is net daar waar de mensen vandaag de dag naar snakken. Men kon bijvoorbeeld aan de ontwikkelaar gevraagd hebben om, na het afbreken van de huidige woning, te kijken waar er loten konden worden ingepland, rekening houdende met de huidige groene aanplanting. Je zou kunnen werken met gemeenschappelijke tuin en zo ruimte creëren. Er is hier dus opnieuw voor een zeer traditionele aanpak gekozen met een klassieke verkaveling, waar eigenlijk niemand buiten de verkavelaar beter van wordt.
Het zou misschien eens nuttig zijn om een groennorm op te leggen aan verkavelingen want het beetje groen dat hier voorzien wordt is eigenlijk best te omschrijven als een schaamlapje.
Op het einde van deze wegenis ligt misschien een oplossing voor de mobiliteit voor de toekomstige invulling van de Kappaertsite. Zoals de plannen er nu bijliggen verdwijnt deze mogelijkheid. 

11. Goedkeuring opdracht samenaankoop energie voor gebouwen van openbare besturen georganiseerd door Leiedal.
12. Goedkeuring ontwerp met vaststelling wijze van gunnen voor de heraanleg van voetpaden in de gemeente Zwevegem voor dienstjaar 2020.
13. Goedkeuring princiepsbeslissing met bepaling der gunningswijze voor het aanstellen van een ontwerper voor het opmaken van een ontwerp voor renovatie en aanleg van voetpaden en trage  wegen in Zwevegem 2021-2025.
We vragen ons af welk deel van het jaarlijks budget, 350.000 euro, specifiek wordt voorzien voor de op- en herwaardering van trage wegen.
Aansluitend bij de aanstelling van een ontwerper voor de periode 2021-2025 willen we toch enige verduidelijking.
Zal er in de planning rekening worden gehouden met het vele voorbereidende werk van een paar leden van de gemeentelijke werkgroep Trage Wegen in de vorige en huidige legislatuur? Die gemeentelijke werkgroep is sedert vorig jaar trouwens ook niet meer samengekomen door corona, terwijl er wel al een voorstel van globale aanpak met concrete actieplannen werd bezorgd aan de gemeente. Met de werkzaamheden van die gemeentelijke werkgroep is de voorbije 5 jaar weinig of niets in de praktijk gebeurd.
Is het de bedoeling een fijnmazig netwerk én functionele TW-verbindingen tussen de deelgemeenten uit te werken en te realiseren? De trage wegen zijn de voorbije jaren immers beleidsmatig nogal stiefmoederlijk behandeld.  Zeker in deze corona-tijden kunnen die trage wegen een meerwaarde betekenen voor de lokale recreatie en vakantie.
De vraag is niet dat alle 'slapende' voetwegen heropend worden, maar er kan toch een serieuze tand worden bijgestoken.

14. Kennisname Openbaar vervoerplan - Vervoerregio Kortrijk.
Het mobiliteitsplan ligt voor en er wordt inspraak en advies gevraagd vanuit de raad.
De andere fracties voerden eerst het woord en er kwam al enigszins een consensus uit de bus dat  Zwevegem er ferm op achteruit zal boeren. Vooral Otegem, Moen en Sint-Denijs zijn getroffen. Voor deze gemeente vallen de bussen zo goed als weg.
Bij de gemeentefiche staat er zelfs een deel van ons grondgebied niet op. Sint-Denijs is van de kaart gevallen. De buslijn 85 die door St-Denijs passeert wordt hier totaal niet besproken. Net deze bus wordt massaal gebruikt door de jeugd die school loopt in Avelgem.
We kunnen spreken over een aderlating als je ziet dat zowat alle bussen in de avond en in het weekend wegvallen. Steden en gemeenten die een spoorweg hebben in de regio worden bevoordeeld. Wij als landelijke gemeente worden in het nadeel gesteld. Er wordt vanuit gegaan dat 70 procent van de pendelaars. zal overstappen naar het flex en semi-flex systeem. Geen 100% want de reservering zou te omslachtig zijn.
De enige mogelijkheid die overblijft is om op eigen budget eigen mobiliteit te gaan voorzien. We zullen met onze gemeente een ferm signaal moeten sturen naar de vervoersraad dat we hier enorm in het nadeel worden gesteld.
Er wordt gesproken over een functioneel net. Wij vinden het eerder een disfunctioneel net. We hopen dat we samen dit standpunt kunnen innemen en melden dat wij dit niet pikken. 

OR (OCMW-Raad)

1. Advies over de jaarrekening 2019 van W13.
2. Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst BudgetInZicht Zuid-West-Vlaanderen 2021-2025.
3. Goedkeuring kaderovereenkomst met addendum voor het gebruik van sociaal tolken en vertalen.
4. Mandaat aan gemeentebestuur voor de opdracht inzake samenaankoop van aardgas en elektriciteit voor de gebouwen van openbare besturen georganiseerd door Leiedal.

AGB (Autonoom Gemeentebedrijf) 

1. Goedkeuring notulen voorgaande zitting.
2. Mandaat aan gemeentebestuur voor de opdracht inzake samenaankoop van aardgas en elektriciteit

  • Yves komt tussen bij de commentaren van raadslid Vannassche, die commentaar heeft op de maaiwerken in de gemeente. Yves vindt dus dat er niet alleen vlot gewerkt wordt door de aannemers maar dat er ook rond obstakels wordt gemaaid en er wordt rekening gehouden wordt met vragen van inwoners. Inwoners willen soms bepaalde planten laten staan en ook de aannemer houdt hier rekening mee. Botanisch gezien is dit zeker geen slechte aanpak. 
  • Eddy heeft een kleine vraag met betrekking tot de nieuwe picknickplaatsen. Onder andere aan de kleiputten in Moen staat er zo 1, aan de firma Koramic. Die blijkt echter niet toegankelijk te zijn. Er zijn twee toegangswegen. Aan de ene is er een poort met molslot, aan de andere weg borden met verboden te betreden en privé terrein. Het is rond om rond met prikkeldraad afgezet. Nadat Eddy het toch heeft durven betreden zag hij dat er zo’n 120 meter verderop wel degelijk een plaats werd ingericht met daar dan wel een bord op dat de firma u welkom heet. Dit is een zeer mooie plaats met zicht op de Kluis en Kortrijk, maar dus voor niemand te vinden. 
  • Yves las in het verslag van de Minaraad dat er advies zou gegeven worden over het biodiversiteitscharter, dat goedgekeurd was op de GR. Dit is fout, want het charter is nog niet voorgekomen. 
  • Yves stelt nog een vraag over het kunstwerk aan het Sint-Pietersbrugje. Het gaat over 8 zwanen. In de uitleg over het kunstwerk gaat het over 7 witte en 1 zwarte zwaan. Een kunstwerk wordt dachten we uitgevoerd zoals de kunstenaar het bedoelt, waarom liggen er nu dan 8 witte zwanen? In de context van het kunstwerk vinden we dit maar eigenaardig en een beetje vreemd, vooral in de gevoelige tijden waarin we leven. 

Tot slot valt nog te melden dat wij deze GR gestart waren zonder dat er gemeld werd dat er een andere politieke fractie in ons midden zat. Sterker nog, in het bestuur. De twee raadsleden en tevens beiden schepen van Sp.a, Marc Desloovere en Marc Claeys hebben zich afgescheurd van de Sp.a en gaan nu verder door het leven als Samen.
Vreemd en misschien wel een beetje tegen de regels?

Brecht