zitting maandag 14 december 2020

Terwijl we met de Groenfractie deze gemeenteraad voorbereidden kwam er plots zicht op een thema. We stelden vast dat het vergaderen buiten de gemeenteraad op zijn gat zit. Adviesraden, dorpsraden, algemene vergaderingen, liggen nog altijd zo goed als stil. Dat de werking hiermee effectief in gedrang komt wordt nu wel stilaan duidelijk. 

 

GR (Gemeenteraad)

1. Kennisname verslagen adviesraden.
2. Goed - Gemeentelijke bedrijfsbelasting op aandrijfkracht (motoren) - aanslagjaar 2021.
Met de sluiting van Bekaert Moen zal er waarschijnlijk wel een duidelijke daling zijn aan inkomsten voor de gemeente voor deze belasting. Is er al rekening gehouden met toekomstige sluitingen?
Schepen Spincemaille kon alvast meegeven dat er in 2019 nog 565.000 euro binnenkwam tegenover 475.000 euro voor 2020.

3. Goed - Gemeentelijke milieubelasting - Aanslagjaar 2021.
4. Goed - Aanvullende personenbelasting - Aanslagjaar 2021.
5. Goed - Opcentiemen op de onroerende voorheffing. - Aanslagjaar 2021.
6. Goed - Aanpassingen algemeen retributiereglement 2020-2025.
7. Goed - Vaststelling van de gemeentelijke bijdrage voor 2021 aan de Politiezone Mira.
8. Goed - Werkingssubsidie Corona 2020 AGB Zwevegem.
9. Goed - Toekenning van toelagen - sport vzw's en cultuur vzw's - dienstjaar 2020.
10. Geschrapt - Toekenning injectietoelage Zwevegemse verenigingen i.k.v. corona-noodfonds.

We maakten hier wel de bemerking dat het spijtig is dat dit punt werd geschrapt. De reden van schrappen is het ontbreken van advies van verschillende raden.
Als we dit argument doortrekken naar andere punten op de agenda zouden er eigenlijk nog geschrapt moeten worden. We vinden het alvast heel spijtig dat de verenigingen hun toelages dus nog niet mogen ontvangen. 

11. Goed - Toekenning toelagen 2020 (deel 2).
12. Onthouden - Toezichtsvergoeding in het kader van het flankerend onderwijs.

We hebben niet moeten stemmen. Dit punt werd ingetrokken.
13. Tegen - Goedkeuren mandaat en samenwerkingsprotocol met Vlaams Bouwmeester voor het project op de Kappaertsite.
Al verschillende gemeenteraden roepen we op tot initiatief vanuit de gemeente om online participeren mogelijk te maken. Ook voor de Kappaertsite hebben wij al ettelijke keren gevraagd om rekening te houden met de buurtbewoners. Deze vraag valt blijkbaar in dovemansoren.
Er wordt weeral een belangrijke stap gezet in dit dossier zonder dat er ook maar via 1 dorpsraad of digitaal platform werd teruggekoppeld naar de burger.
Participatie staat in dit samenwerkingsprotocol letterlijk onder het punt “ontbreekt”. We vragen dan ook om binnenkort eens een traject op papier te zetten.
Bij de indicatieve timing zien we dat er nog enkele stappen moeten genomen worden. Wij worden graag vanuit de gemeenteraadscommissie op de hoogte gehouden van die stappen.
Zo moeten wij ook minstens de 3 weerhouden projecten kunnen bespreken.
Dit besluit handelt over een samenwerkingsprotocol aangaande fase 1. Wat zijn de volgende fases die nog moeten komen en hoeveel zullen die dan kosten? De volledige som van 9.285.000 euro wordt namelijk enkel aan fase 1 gekoppeld.
We lezen dat de volwassenenafdeling beeld nog enkele jaren les zal volgen op OC de Brug, mits enkele renovatiewerken. Naast het vernieuwen van het dak, dat we straks zullen goedkeuren, wat moet daar nog allemaal gebeuren?
1 van de punten waarom het DKO slechte punten kreeg van de inspectie was het verspreid zitten van het Deeltijds Kunstonderwijs. Met dit plan zit nog niet alles samen op 1 campus. Zal dit geen problemen geven bij een volgende inspectie?
Ten slotte wil ik nog ons stemgedrag duiden. Omdat wij burgerparticipatie hoog in het vaandel dragen en hier nog geen stappen voor werden ondernomen stemmen wij tegen. We vroegen om dit zeker te vermelden in de notulen.
Voor alle duidelijkheid zijn we niet tegen een aanbesteding via de Open Oproep. Die biedt namelijk kansen aan kleinere spelers. 

14. Goed - Vaststelling reglement inzake inventarisatie van leegstaande woningen, kamers en gebouwen, en indicaties van leegstand.
15. Goed - Vaststelling reglement inzake gemeentelijke belasting op woningen, kamers en gebouwen opgenomen in het leegstandsregister - Aanslagjaar 2020 t.e.m. 2025.

In het verleden hebben we ons onthouden op deze belasting omdat die niet genoeg opbracht volgens de leegstand die we aantreffen in onze gemeente. Het systeem werkte niet regulerend genoeg. We zien nu dat met de aanpassingen deze belasting de goede kant uitgaat.
We zijn uiteraard tegen leegstand en we hopen dan ook op een strikte toepassing van dit reglement met dan ook zo weinig mogelijk vrijstellingen. We blijven ons dus kritisch opstellen. 

16. Goed - Goedkeuring kaderovereenkomst HVZ Fluvia - kazernering.
17. Goed - Goedkeuring van het subsidiereglement voor het beheer van natuurterreinen op het grondgebied van Zwevegem door erkende terreinbeherende natuurverenigingen.
Eddy verlaat bij dit punt de vergadering. 

18. Tegen - Weigering van de aanleg van een fiets- en voetgangersdoorgang tussen Europaplein en de Griekenlandlaan te 8550 Zwevegem, op naam van NV Matexi.
Dit plein is privé-eigendom van de omwonenden en daarom hebben zij het recht om te weigeren dat er aansluiting voor zwakke weggebruikers komt. Als dit plein dan privé is, zou het ook geen gebruik mogen kunnen maken van de openbare diensten. We treffen wel twee openbare verlichtingspunten aan. Hoe wordt dit geregeld? De brievenbussen staan aan de huizen, dus de post krijgt dan wel toegang tot het plein? Hoe zit het met de afvalophaling?
We betreuren het dat deze verbinding er niet komt. Een fijnmazig straatnetwerk voor fietsers en voetgangers in een wijk lijkt ons zeer nuttig.

19. Goed - Afsluiten van een samenwerkingsovereenkomst met sociaal verhuurkantoor (SVK) De Poort.
20. Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst tussen het Lokaal Bestuur van Zwevegem, het Agentschap Opgroeien Regie en het Vlaams agentschap voor de Uitbetaling van de Toelagen in het kader van het Gezinsbeleid.
21. Goedkeuring aanpassing van het gemeentelijk reglement tot toekenning van gratis huisvuilzakken in het kader van zorg en opvoeding.
22. Goed - Goedkeuring opdracht en wijze van gunnen voor het vernieuwen van het dak van het beeldatelier op de site OC De Brug te Zwevegem.
We gaan 80.000 euro investeren in het gebouw waar nu het beeldatelier gevestigd is. Volgens de plannen van de Kappaertsite verhuist deze afdeling liefst zo snel mogelijk naar de Rhizo lokalen op diezelfde site. Wat is de bestemming dan voor dit gebouw?
Schepen Deprez verzekerde er ons van dat er activiteit is op de site en dat de nabestemming rap vorm zal krijgen. We zijn benieuwd.
Verder bemerkten we dat het misschien tijd is om de ganse site misschien eens onder handen te nemen. De gebouwen zijn ondertussen toch ferm verouderd.
Raadslid Rollez insinueerde dat wij tegen een renovatie zijn als er geen plan was voor nabestemming. Zijn opmerking werd snel de kop ingedrukt want wij zijn uiteraard pro renovatie. Dan ook nog liefst zo energiebesparend mogelijk. 

23. Goed - Goedkeuring takenpakket Riopact 2021 in het kader van de overeenkomst voor de uitbouw en het beheer van het gemeentelijk rioleringsstelsel van de gemeente Zwevegem.
We vragen ons af of er voldoende wordt geanticipeerd op de problemen van riolering en zuivering op den buiten. De voorbije 2 jaar werden er 45 IBA’s gerealiseerd in Zwevegem terwijl dat er eigenlijk 80 hadden moeten zijn. We maken ons ook zorgen over een welbepaalde zone op het uitvoeringsplan. Een groot gebied in onze gemeente, voornamelijk platteland, staat aangeduid als collectief te optimaliseren. Dit zijn dus grote lappen die voorlopig nog buiten schot blijven. We vragen ons dan af of Riopact al plannen heeft voor een aanpak. Schepen Desloovere gaf toe dat onze bekommernissen volledig terecht zijn.

 

OR (OCMW-Raad)

1. Goed - Afsluiten van een samenwerkingsovereenkomst met sociaal verhuurkantoor (SVK) De Poort.
2. Goed - Goedkeuring van de opdrachtdocumenten en de wijze van gunnen voor het verbouwen van appartementen tot studio's LOI te Zwevegem.
We hadden graag financieel bijgespijkerd geweest op dit punt. Als we beslissingen rond dit project op de lange baan schuiven, kunnen er dan geen subsidies in gedrang komen? Dit project wordt nu geraamd op 900.000 voor de gemeente. Welke impact zal dit hebben op ons budget en hangen er tout court subsidies aan vast?
Schepen Spincemaille zegt dat de gemeente hiervoor in het verleden al een spaarpotje heeft aangelegd. De burgemeester vulde aan dat, zolang we bezig blijven met dit dossier, er geen gevaar is. 

Varia

  • Yves drukte nog eens onze bezorgdheid uit rond de slechte financiële staat van het Lago zwembad. De gemeente staat borg voor 17 miljoen euro. Schepen Spincemaille deed haar best om de overeenkomsten met S&R en Stad Kortrijk uit te leggen en hoe Zwevegem zich hier uit zou kunnen redden. Alleen al het feit dat ook zonder de crisis het zwembad verlies had geleden, stemt ons al in een bezorgde bui. 

 

Opnieuw geldt hier de opmerking dat de raden te lang duren. De commissies zouden meer en nuttiger moeten ingeschakeld moeten worden. Gelukkig geldt er nog een avondklok, waardoor de mensen die op het Gemeentepunt aanwezig waren de vergadering om 23:45 moesten stilleggen om zo op tijd thuis te zijn. Raadslid Vanassche was wel nog niet klaar met zijn zeer uitvoerige variaronde. Volgende keer beter Antoon! 

 

Brecht