zitting maandag 16 december 2019

Eind 2019 ligt er voor ons zowaar het nieuwe Meerjarenplan (MJP) van ons nieuwe bestuur. De burgemeester had ons op voorhand aangemaand om er niet te veel commentaar op te geven, zodat er nog tijd was om erna een glas te heffen op het eindejaar. Als het belangrijkste document voor de komende 5 jaar, plus nog eens 37(!) andere agendapunten voorkomen, dan kan je wel eens verwachten dat we toch wel vertrokken waren voor een recordeditie. Ziehier het verslag van het oppositiewerk der uwer favoriete fractie. De audio opnames zijn terug te vinden op de gemeentelijke webstek. 

OCMW-raad

1. Goed - OCMW - goedkeuring budgetwijziging 2019-2.
2. Tegen - MJP 2020-2025 lokaal bestuur Zwevegem.
Het is in Zwevegem een legislatuur en politieke familie overschrijdende gewoonte om het MJP na bespreking in de commissie en goedkeuring door de GR voor te stellen aan de pers. We verstaan echter dat door dit eerder te doen zo het MJP zonder de kritische noot van de oppositie door de pers wordt opgepikt.

Eerst en vooral, dank aan het hele ambtenarenkorps en het schepencollege voor het vele werk dat hierin kroop.
Eén legislatuur is te kort om alle noden en wensen in te lossen. Dat is financieel niet haalbaar en er moeten prioriteiten worden bepaald. De burgemeester gaf de vorige keer al mee dat het bestuur niet meedoet aan holle slogans, zoals “meer doen met minder middelen”. Maar we zouden dit na het lezen van het huidige plan niet meer durven herhalen. Wat nu voorligt is wat er van een gemeente wordt verwacht: niet minder, maar zeker ook niet meer.
In de creativiteit om middelen te vinden is er alvast een stap achteruit gezet.
Bij de vorige oppositie, door CD&V, nu zelf terug in het bestuur, werd er opgemerkt dat het moeilijk bleek om het beleidsplan te maken omdat er voor elke politieke kleur een profilering moest zijn. Wij merken dat het dus ook zo is in dit MJP. Er zit nu voor elk wat wils in, maar wij zien geen evenwichtige verdeling.
Zoals van een minderheidspartij wordt verwacht, lazen wij het MJP met een kritische blik. Er zijn delen die voor ons een onvoldoende krijgen. Ondanks de grote aankondigingspolitiek blijven wij op onze honger zitten.
Het is logisch dat wij uit eerste reflex klaar staan met onze kritiek, maar ondanks alles vallen er toch eerst enkele pluimen uit te delen.

Er wordt effectief gewerkt aan veiligere mobiliteit. Voor de fietsstraten, het herstellen van de moordstrookjes, het voorbereiden en aanleggen van betere fietspaden doen wij onze hoed af. Hoewel er grote kritische noten te zetten zijn bij o.a. de Zwevegemstraat.
“Warm Zwevegem” en “zilveren Zwevegem” getuigen voor ons van een concreet en effectief beleid. We feliciteren hierbij de sp.a, die hiervoor de mandaten in handen heeft. Als het armoedeplan 1.0 op dezelfde manier doorstroomt naar een 2.0 zijn we daar uitermate enthousiast om. Alleen het thema “mondiaal Zwevegem” is ondermaats. We hopen dat hier nog meer invulling wordt aan gegeven.
Ook de ondersteuning van het verenigingsleven loopt verder goed. Alleen is het streven naar marktconforme prijzen en de tariefverhogingen die her en der worden ingeschreven minder.
Tot daar de pluimen. 

In het algemeen stellen we ambitie vast. Maar die ambitie is enkel om verder te doen, niet om beter te doen. Het is duidelijk dat het gebrek aan inkomsten de ambities doet terugschroeven. Als er geen middelen zijn kan je niet echt scherp uit de hoek komen.
De verkiezingsbelofte dat er geen belastingsverhoging zou komen is alvast ingelost. Die zijn al jaren niet meer verhoogd en zijn blijkbaar hoog genoeg. Maar andere hoge beloftes zijn aan de kant gezet.
“Zwevegem luistert en spreekt”. Hier is sprake van het ophangen van een schijn van participatie. Het vergt politieke moed om tegen de luidste roepers in te gaan. We hebben het participatietraject voor dit MJP nog eens onder de loep genomen.
Er werd van start gegaan met een grote bevragingsronde die 10 selectieve en soms niet eens beleidsmatige stellingen voorlegde. Er waren 12 deelnemende jongeren van minder dan 20 jaar, 129 60-plussers en 511 deelnemers uit de beroepsactieve bevolking. Op afgerond 25.000 inwoners kun je dat niet echt de stem van Zwevegem noemen. Het ontbreekt aan politieke moed als de stellingen die onderstreept worden door de bevolking niet worden aangepakt.
Bij de suggesties van de verschillende fracties bleken er 4 partijen voorstellen te hebben ingediend. Eén meerderheidsfractie (sp.a) heeft dat zelfs niet gedaan. We kregen geen repliek welke voorstellen er in het MJP werden opgenomen, al dan niet in gewijzigde vorm. We hebben wat moeten zoeken maar ook onze stem werd toch blijkbaar voorzichtig aanhoort: de bosuitbreiding en het masterplan voor de herinrichting van de dorpskernen (weliswaar zonder concrete uitwerking) vonden wij terug.
We vragen ons af waarom er geen enkele advies- of dorpsraad er eerst zijn mening kon geven over dit MJP. Van de suggesties van de ouderenadviesraad zijn er ook slechts enkele omgezet. Er zal nu worden rondgetrokken naar alle raden met een goednieuwsshow over het nieuwe MJP en de raden zullen hier dus niets meer over in de pap te brokken hebben.
De omgevingsanalyse die werd opgesteld door het ambtenarenkorps wordt in de inleiding even aangehaald, maar verder wordt die niet behandeld. Dit traject blijkt voor ons meer schijnparticiaptie. We moedigen het bestuur aan om in het vervolg dieper en vroeger naar de mening van de burger te polsen, zodat inspraak effectief een impact kan krijgen op een beleidsvoorstel.
Als laatste algemene vaststelling zien we dat er niets werd aangevangen met de Sustainable Development Goals (SDG) van de VN. De SDG’s vormen een perfect kader om een duurzaam beleid aan op te hangen. Op lokaal niveau is het uitermate bruikbaar. We roepen op om dit MJP toch nog naar de SDG’s te vertalen.

Over de klimaatdoelstellingen hebben we toch wel nog iets te zeggen. We hebben meerdere keren verzocht om het klimaatplan aan de GR voor te leggen. De burgemeester vond dat we maar moesten gaan luisteren in een toelichting in een adviesraad. Daarom gaan we nu dus in op deze “prioritaire” doelstelling.
De klimaatambities van Zwevegem zijn ondertussen een ‘klimaatklucht’. De voorbije jaren was Zwevegem de grote afwezige in regionale klimaat- en energie werkgroepen. Ten opzichte van de aanwezige gemeenten is er ondertussen een achterstand opgelopen. Ook in de specifiek op Zwevegem gerichte driedaagse energieworkshop blonk onze gemeente uit in afwezigheid.
Het is goed dat de burgemeester het klimaat op de agenda zette, maar het wordt tijd dat er uit een ander vaatje wordt getapt, zodat we tenminste op het niveau geraken van andere meer vooruitstrevende gemeenten.
Kort enkele cijfers uit het klimaatplan:
De CO2 uitstoot is in Zwevegem sinds 2005 afgenomen met 6% (moet in 2030 40% zijn).
Dit staat toch in het burgemeestersconvenant die ook onze burgemeester tekende.
Vooral de industriesector (32%) en de warmte en elektriciteitsvraag van woningen (34%) zorgen voor de hoogste uitstoot.
Om te claimen dat we met een “klimaatgemeente” het zullen redden zou er in Zwevegem 151 hectare zonnepanelen moeten worden gelegd, 23 windturbines of 12 keer de hele oppervlakte van de gemeente aan bos worden aangeplant. Moesten alle daken van onze industrie vol gelegd worden met zonnepanelen, dan zouden we 56% van alle elektriciteit bekomen. De intercommunale Leiedal becijferde dat de verledding van onze openbare verlichting (OV) voor amper 0,3% CO2 reductie zal zorgen. Terwijl dit één van de paradepaardjes van de gemeente was inzake “klimaatgemeente”. Bij de burgerparticipatie ging 58% akkoord dat de OV hier en daar kan worden gedoofd en in dit plan wordt er enkel onderzocht waar er kan worden gedimd. Van de eigen middelen van 1,2 miljoen euro gaat er 810.000 naar de vergroening van het eigen wagenpark. Dit zal ook maar een minieme impact hebben als het op CO2 reductie aankomt, zeker als we met CNG blijven verder werken. Uiteraard willen we op vlak van biodiversiteit en natuur bos aanmoedigen, maar op vlak van CO2 reductie komt dit neer op amper 0,006% indien elke deelgemeente 1ha zou aanplanten. Bosuitbreiding staat dus niet op de juiste plaats in het actieplan. Met de voorziene financiële middelen zou er toch maar 2 a 3 ha kunnen worden gerealiseerd, de rest zal op vrijwillige basis van de burger moeten komen. Ook aanplanting met ondersteuning van natuurverenigingen laat het bestuur links liggen. Het ontbreekt het plan aan concrete projecten. Bv het realiseren van energiezuinige en klimaatvriendelijke jeugdlokalen, of het ondersteunen van inwoners die concreet een transitie willen maken.
Dan is er nog het mysterieuze en voor de media zeer aanlokkelijke klimaatfonds. In het burgerparticipatietraject ging 68% akkoord met het voorstel dat 1% uit het gemeentelijk budget, 300.000 euro, eenmalig naar bijkomende inspanningen rond klimaat mag gaat. Nu de investeringsmarge op 50 miljoen ligt zou de investering kunnen worden opgetrokken naar 500.000 euro. In plaats van dit alles moet er 150.000 euro in een pot worden gestoken door de inwoners zelf. Dit komt neer op een extra klimaat belasting van 6 euro.
De eigen financiële steun van dit beleid aan het klimaat is dus zeer pover. Als we de verledding en de vergroening van het wagenpark er uit halen, dan schieten er enkel kruimels over.
Olifantsgras testen wordt ook vermeld. Alsof we daarmee het klimaat zullen redden. Het mag dan meer CO2 capteren, het heeft zeker niet dezelfde biodiversiteitswaarde als bos. Met zulke zaken die al door anderen werden geprobeerd, zullen we het zeker niet redden.
Als we zeggen dat dit het nieuwe en vooruitstrevende klimaatplan is, dan is dit zeker niet de juiste weergave. Het zou van bescheidenheid en respect tegenover andere lokale besturen getuigen die al meer hebben gedaan als we niet langer de titel van “Klimaatgemeente” op onszelf afroepen. 

Naast het klimaat is ook “Landelijk Zwevegem” één grote fabel. Aan het tempo waaraan alles volgebouwd wordt (Transfo, Knokke, Moen, Avelgemstraat, Kappaert,…) vragen wij ons af hoe jullie de open ruimte eigenlijk gaan vrijwaren. Het behoud van een landelijke gemeente was de populairste stelling in de grote bevraging, maar er wordt hier niets concreet rond ondernomen. Geen planschade voor het afschaffen van woonuitbreidingsgebieden, geen open ruimte scans, geen nulmetingen, geen betonstop,… Nochtans was er een budget voorzien in het fonds voor open ruimte. Dit bestuur krijgt in de toekomst de naam van het bestuur die Zwevegem heeft verhard en onaanvaardbaar heeft dicht gebouwd op plaatsen waar dat beter niet gebeurde. 

Bij “Zwevegem op de weg” wordt er terecht zeer veel geld onder de grond gestopt aan riolering en IBA’s. Het actieplan “Voorbereiden en realiseren van verbindings- en omleidingswegen” is het actiepunt waarin het grootste fiasco van deze beleidsploeg schuilt. Voor de ontsluitingsweg van de Ellestraat wordt een planfase vooropgesteld, geen cent voor de uitvoering. Met de omleidingsweg in Moen is het nog slechter gesteld. Er wordt nogmaals budget voorzien voor een nieuw RUP en we gaan verder met de studiefase. Nogmaals is er geen cent voorzien voor de uitvoering. Dus voor de inwoners van Heestert en Moen: er komt deze legislatuur GEEN ontsluitingsweg. Het dossier sleept al decennia aan en ondanks de dure verkiezingsbelofte (dit was zelfs de reden van samensmelting van de meerderheidspartijen) is er geen enkel zicht op realisatie. Op 1 januari 2023 moet de Sluislaan afgesloten zijn. Groen duidde naar aanloop van de verkiezingen in 2018 de knelpunten aan, we boden een eigen alternatief en stelden een nieuwe aanpak van burgerinspraak voor, maar driewerf helaas. Nog steeds wordt er gekozen om tijd te verliezen. On the road to nowhere… 

In “Zwevegem bruist” en “Transfo Zwevegem” staan mooie dingen in functie van cultuur, maar er werd verwezen naar slogans als “Zwevegem onderneemt”, “Zwevegem cultureel en toeristisch”, ”Transfo Bouwt”, “Transfo als beleving” en “Transfo exploiteert”. Waardoor een “Tiny bestuurt een gemeente” gevoel ontstaat. De ondersteuning van lokaal ondernemingsschap is ook weinig concreet en mag een niveautje omhoog. 

“Jong Zwevegem” is misschien wel het meest mysterieuze thema van het MJP. We gaan een school bouwen, maar weten nog niet waar. Er zouden hier subsidies voor worden binnengehaald, maar dat is onzeker. We blijven het Deeltijds Kunstonderwijs (DKO) steunen, maar we riskeren ondertussen erkenningen te verliezen. Er wordt 2 miljoen euro voorzien voor iets wat wij vermoeden als kinderopvang, want dit wordt niet duidelijk omschreven. Dit thema handelt over kinderen en onderwijs, maar niet over jeugd, jongeren en jongerenproblemen. In het jeugdbeleid worden geen grote acties voorzien.

Tn slotte komt “Lokaal Zwevegem”. We stellen vast dat na zes jaar de broeksriem aanspannen, die nu weer lekker wordt gelost. De schuldenlast gaat de hoogte in door het investeringsniveau van 35 miljoen naar 50 miljoen euro op te trekken. Er wordt enkel over de parameter “autofinanciëringsmarge” gesproken. Die mag niet negatief zijn en dat is ook zo. Maar als je enkel deze parameter gebruikt ben je niet eerlijk bezig tegenover de inwoners. De parameter van de schuldenlast wordt angstvallig uit het MJP geweerd. De schuldenlast zal, indien het inwonersaantal niet stijgt tegen 2025, 2.139 euro bedragen per inwoner. Tegenover 2019 is dit een stijging van maar liefst 19,28%.
Er is een nieuwe schepen van financiën en de oude gewoonte van schulden maken is weer aan de orde. Dan kunnen we in 2025 in de verkiezingsdebatten aan onze inwoners vertellen wie zijn schuld dit is en het welles nietes spelletje kan beginnen. De hoge investeringsdrang die veelal ingegeven is door verplichte zaken zoals beton onder de grond, wordt gefinancierd met leningen, leningen en nog eens leningen. De inwoner wordt gesust want de belastingen verhogen niet. Intussen neemt de schuld gewoon weer toe, waardoor het probleem verschoven wordt naar de volgende legislatuur. Dit is geen verantwoordelijkheid nemen zoals het hoort.

Het is makkelijk om uit te pakken met een plan vol met plannen. Zo wordt er geen concreet beleid gevoerd. Er is sprake van 106 acties, waarvan we 23 keer gaan “onderzoeken of”,  7 keer “streven naar” en 5 keer “werk maken van”. Er worden 22 plannen opgemaakt. We zijn niet tegen onderzoek, maar het mocht allemaal iets concreter. Ook de 50 miljoen was niet nodig. Wat we missen zijn concrete acties. 

Als we het MJP lezen, zijn we hier en daar gecharmeerd, maar veelal zwaar ontgoocheld, waardoor we dit MJP niet steunen. 


3. Goed - Verhoging bijdrage in de tweede pensioenpijler.
4. Goed - Goedkeuring wijzigingen rechtspositieregeling.
5. Goed - Goedkeuring wijzigingen arbeidsreglement.
We vragen ons af wat er bedoeld wordt met “Kerkhoftoerisme”.
Bij het wijzigen van het arbeidsreglement, willen we weten hoeveel personeelsleden er al met de fiets naar het werk komen. Wordt er al een fietsvergoeding voorzien? In hoeverre wordt er interesse getoond voor een fietsenleasingmaatschappij? Er zou ook een toekenning zijn voor een toelage voor een stap- en trapvergoeding. Het is niet duidelijk wat daarover werd beslist of hoeveel CO2 daarmee zal uitgespaard worden. 

Gemeenteraad

1. Goed - OCMW - goedkeuring budgetwijziging 2019-2.
2. Goed - Gemeente Zwevegem - goedkeuring budgetwijziging 2019-2.
3. Goed - Kwijting bestuurders AGB Zwevegem na goedkeuring rekening 2018.
4. Goed - Goedkeuring MJP 2020-2025 AGB Zwevegem.
De huurtarieven moeten volgens het bestuur markconform worden. We vroegen ons dan ook af hoeveel die zullen stijgen en of er nog zal gedifferentieerd worden tussen Zwevegemse organisaties en anderen, zoals de grote spelers.
Verder in het plan is er sprake van wegen- en rioleringswerken, zonder dat er hier een opname ingeschreven staat van financiële middelen.
De directeurswoning van de kunstacademie zou een herbestemming krijgen. Aangezien er hier dan sprake van is, vragen wij ons af waar de directie dan naartoe verhuisd, want de plannen van het DKO zijn ver van af.

5. Goed - Goedkeuring raamovereenkomst Transfo, af te sluiten tussen de intercommunale Leiedal, provinciebestuur West-Vlaanderen en gemeentebestuur Zwevegem.
We suggereren een opname in het plan van de biodiversiteit op de site. Er huist in Transfo een zeer zeldzame kolonie huiszwaluwen, maar ook gierzwaluwen, 5 soorten vleermuizen en meer. We vragen om dit er in de toekomst in op te nemen. 

6. Goed - Goedkeuring budget 2020 vzw Transfo Zwevegem.
7. Goed - Gemeentelijke bedrijfsbelasting op aandrijfkracht (motoren) - aanslagjaar 2020.
We vragen nog eens na of het klopt dat Bekaert nog het enige bedrijf is dat drijfkracht betaalt. Eigenlijk dalen de gemeentebelastingen voor de bedrijven terwijl de personenbelasting status quo blijft. 

8. Goed - Gemeentelijke milieubelasting. - Aanslagjaar 2020.
9. Goed - Aanvullende personenbelasting. - Aanslagjaar 2020.
10. Goed - Opcentiemen op de onroerende voorheffing. - Aanslagjaar 2020.
11. Goed - Gemeentelijke belasting op masten en pylonen. - Aanslagjaar 2020 t.e.m. 2025.
12. Goed - Gemeentelijke belasting op de huis-aan-huis verspreiding van niet-geadresseerde drukwerken en van gelijkgestelde producten. - Aanslagjaar 2020 t.e.m. 2025.
13. Onthouden - Gemeentelijke belasting op nachtwinkels. - Aanslagjaar 2020 t.e.m. 2025.
Dat er mensen zijn die problemen hebben met nachtwinkels, dat kunnen wij begrijpen. Die kunnen zorgen voor een bepaalde overlast. We denken aan felle lichtreclames of mensen die buiten aan de winkel blijven hangen. Wij vinden dus dat er eerder daar iets kan aan gedaan worden ipv de uitbaters een pestbelasting van 3.000 euro per jaar op te leggen. Dit zijn tenslotte ook ondernemers die winkels uitbaten waar onze gemeenschap gebruik van maakt.

14. ONTHOUDEN - Goedkeuring gemeentelijk reglement voor het heffen van een belasting op gebouwen en/of woningen die opgenomen zijn in het register leegstand. - Aanslagjaar 2020 t.e.m. 2025.
De totale inkomst van deze belasting staat op 30.000 euro per jaar. Dit vinden wij te weinig. We vinden dat er strenger mag opgetreden worden met deze belasting. De druk op leegstand mag op die manier worden opgevoerd.

15. Goed - Gemeentelijke belasting op frituuruitbatingen. - Aanslagjaar 2020 t.e.m. 2025.
Indien er door de friturist openbaar domein wordt ingenomen, begrijpen we waarom er een extra belasting wordt opgelegd. Echter indien die al een concessie betaalt vinden wij die dan niet meer nodig.

16. Goed - Gemeentelijke belasting op tweede verblijven. - Aanslagjaar 2020 t.e.m. 2025.
17. Goed - Belasting op het weghalen en verwijderen van afvalstoffen gestort of achtergelaten op niet-reglementaire wijzen en/of plaatsen en/of tijdstippen. - Aanslagjaar 2020 t.e.m. 2025.
18. Tegen - Algemeen retributiereglement 2020-2025.
We waren geschrokken bij wat er genoteerd staat over de bewaking van fuiven. Die kost voor de verenigingen is gestegen naar 300 euro. Nadat we ons licht opstaken bij de jeugdraad hoorden we dat het punt daar amper werd behandeld. Daar denken ze dat de bewaking geen verplichting meer zou zijn, maar dat wisten ze ook niet 100% zeker. Dus ten eerste is dit al een heel onduidelijk punt en ten tweede betwijfelen we ten stelligste dat alle jeugdverenigingen hiermee akkoord zouden gaan. Laat staan dat de verenigingen hier al hun mening over gevraagd geweest is. Toch durven jullie letterlijk in de ontwerpbeslissing zetten dat alle jeugdverenigingen hiermee akkoord gaan. We vragen dan ook het verslag op van de aangelangde jeugdraad.
We vinden rond de wijzigingen nergens een verslag terug van ook maar 1 adviesraad. Wordt er wel naar hun mening gevraagd?
Bij het verhuren van de sportfaciliteiten is niet echt duidelijk of het nu gaat om een huurprijs per uur of per dagdeel.
Waar we wel enthousiast over zijn in dit nieuw reglement is de retributie rond aanleg van speelruimte in nieuwe verkavelingen.

19. Tegen - Goedkeuring MJP 2020-2025 lokaal Bestuur Zwevegem luik gemeente.
20. Tegen - Goedkeuring MJP 2020-2025 lokaal Bestuur Zwevegem luik OCMW.

Voor 19 en 20, zie punt 2 uit de OCMW-raad. 

21. Goed - Vaststelling van de gemeentelijke bijdrage voor 2020 aan de Politiezone Mira.
22. Goed - Toekenning van toelagen - sport vzw's en cultuur vzw's - dienstjaar 2019.
23. Goed - Toekenning toelagen vrije tijd 2019 (deel 2).
24. Goed - Toekenning toelage 2019 ten behoeve van kskz sobeka kanoclub voor de renovatie van de keuken in het clubgebouw.
25. Goed - Toekenning nominatieve toelage 2020 - Cyclocross.
26. Goed - Goedkeuring Bijzonder Nood- en Interventieplan voor de organisatie van de internationale Betafence Cyclocross te Otegem op maandag 13 januari 2020.
27. Goed - Goedkeuring statutenwijziging zuidwest.
28. Goed - Principebeslissing tot straatnaamgeving aan de nieuw aan te leggen wegenis in de verkaveling gelegen in het stedelijk woongebied Slijpbeek - Stedestraat - FASE 3 te Zwevegem, namelijk ‘Jacob Jordaensstraat'.
29. Goed - Goedkeuring ontwerp van basisakte voor het LOT P (parkeerhaven - 16 autostaanplaatsen) van het woonproject op de site Transfo te Zwevegem.
30. Goed - Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst tussen LOGO Leieland en gemeente Zwevegem i.k.v. een lokaal preventief gezondheidsbeleid.
31. Goed - Goedkeuring aanpassing aan het lokaal toewijzingsreglement.
32. Goed - Goedkeuring princiepsbeslissing met bepaling der gunningswijze voor het aanstellen van een ontwerper voor het opmaken van een ontwerp voor buitengewoon onderhoud aan wegen in Zwevegem 2020 en 2021.
33. Goed - Goedkeuring gebruiksovereenkomst tussen Aquafin nv, de Vlaamse Milieumaatschappij en de gemeente Zwevegem in toepassing van de beslissing van de Vlaamse Regering van 17 juli 2015 met betrekking tot de invulling van het Lokaal Pact.
34. Goed - Goedkeuring takenpakket Riopact 2020 in het kader van de overeenkomst voor de uitbouw en het beheer van het gemeentelijk rioleringsstelsel van de gemeente Zwevegem.
Als we het goed begrijpen is er nu een budget voorzien voor studies en advies, maar valt er nu nog geen beslissing rond investering voor de uitvoering van infiltratiebuffering, grachten, waterkanalen enz. We stellen voor om daar niet te heel lang mee te wachten omdat dit een element is in het klimaatplan. Kwestie van klimaatadaptatie moet er rekening gehouden worden met meer en hevigere wolkbreuken in de toekomst. 

35. Goed - Verhoging bijdrage in de tweede pensioenpijler.
36. Goed - Goedkeuring wijzigingen rechtspositieregeling.
37. Goed - Goedkeuring wijzigingen arbeidsreglement.
38. Goed - Goedkeuring notulen vorige zitting.

Varia

- De dag na de GR werd een werkgroep samenkomst voor de werkgroep rond gemeentelijke trage wegen voorzien. Die wordt  nu voor minstens 3 maanden uitgesteld. Mensen van Natuurpunt hebben hier al veel werk ingestoken en stelden reeds een dossier samen. In het MJP spreekt men over het belang van trage wegen en dat er een masterplan zou worden opgemaakt. Nu wordt die vergadering uitgesteld ten gevolge van een te beperkte agenda. Dit terwijl er dus een dossier klaarligt dat kan besproken worden. Er zijn in het verleden ook al masterplannen, inventarissen en een GNOP opgemaakt. Die kunnen er toch ook bijgenomen worden?
In het vorige MJP werd 50.000 euro voorzien per jaar voor het heropenen of het heraanleggen van een weg en dit vinden we nu niet meer terug. 

- Er staat een snelheidscamera op de Keiberg. In hoeverre hebben we daar gegevens over? Hoe frequent en hoeveel wordt er te snel gereden?

- Naar aanleiding van het MJP gingen we op zoek naar ons bewonersaantal. Op de website van Zwevegem vonden we een document met een overzicht van enkele algemene data, waar  een bevolkingscijfer bijstond van 2014. Dit mag wel eens geactualiseerd worden. Bij uitbreiding lijkt dit toch een geschikte stek om wat meer algemene info over de gemeente te verschaffen. 

- In hoeverre is het bestuur klaar voor de nieuwe wet aangaande cateringmateriaal? Wij als lokale overheid mogen geen dranken meer serveren in wegwerpbekers of eenmalige drankverpakking. 

- Tenslotte een variapuntje met een geurtje aan. In Blijhove I zijn er problemen met geurhinder. Er zou hierover al gemaild zijn, maar er kwam geen antwoord hieromtrent. 

BESLOTEN ZITTING

39. Goed - Toetreding eerstelijnszone regio Waregem.
Wij vragen ons af waarom er met Waregem moet worden samengewerkt ipv met Kortrijk.

Zo. Met dit meerjarenplan in de rugzak van de meerderheid hebben we voer genoeg om hen te duiden op hun ambities en kunnen we het vuur onder hun gat voor de komende 5 jaar aanwakkeren. Dit was weer een hele leerschool en het blijft uiterst boeiend. Excuses voor het lang verslag. Indien iets niet duidelijk is, onze mouwen zijn nog niet versleten, dus trek er maar aan. 

Brecht.