zitting maandag 22 februari & maart 2021

Het is eind februari 2021, we staan aan de vooravond van de eerste lockdownverjaardag. Ondanks de coronamoeheid wordt er moedig verder aan politiek gedaan. In welke kleur het bestuur het broodje deze maand heeft gebakken lees je hieronder, aan de hand van ons sterk oppositiewerk. 

 

GR (Gemeenteraad)

1. Kennisname verslagen adviesraden.
Er werd in het begin van deze legislatuur beslist dat volgens de statuten gemeenteraadsleden ook aanwezig mogen zijn op verschillende raden. Voor de bib- en cultuurraad hadden we alvast geen uitnodiging mogen ontvangen. Kan hier in het vervolg rekening mee worden gehouden?
Verschillende adviesraden vragen om documenten op voorhand en dan ook ver genoeg op voorhand te kunnen verkrijgen. 

2. GOED - Goedkeuring overeenkomst met de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid in het kader van de gegevensuitwisseling.
3. GOED - Toekenning injectietoelage aan Zwevegemse verenigingen i.k.v. corona-noodfonds.
Dit agendapunt werd op het einde van vorig jaar nog uitgesteld omwille van gebrek aan input van de adviesraden. Nu zitten de verslagen van de raden er wel bij maar krijgen we enkel een advies van de sportraad. Als de injectietoelagen op de andere raden al werden besproken, ging het telkens gewoon om een kennisname. Het had fijn geweest om in de verslagen te lezen dat dit punt tenminste besproken geweest was, ook al zou het uitsluitend om gunstig advies gaan.
We keuren dit punt wel goed, zo geven we ook het signaal dat we zeker de toelagen niet willen blokkeren. 

4. GOED - Toekenning toelagen 2021 (deel 1).
5. GOED - Principiële beslissing met het oog op de ruiling met opleg van onroerende goederen, meer bepaald de ruiling van de parking, gelegen op de site Sint-Paulus, Italiëlaan te Zwevegem, en het Parochiaal Centrum met kelderberging, gelegen Otegemstraat 18 B te Zwevegem, tussen de gemeente Zwevegem en de VZW Decanale Vereniging St.-Martinus van Avelgem.
De gemeente ruilt zijn parking aan Sint-Paulus voor het OC aan het Theater, die in handen is van de Dekenij van Avelgem.

De burgemeester heeft de opportuniteit voor de gemeente voor deze ruil in zijn toelichting verduidelijkt, maar vooraf hadden we geen flauw idee. Graag hadden we dus op voorhand dergelijke motivatie gezien in de toelichtende nota. 
We horen de burgemeester zeggen dat de dekenij geen parking maar woongebied in handen krijgt en dat ze er zo wel met die grond weg gaan kunnen. Dit is een doorn in ons oog. Na ons betoog van vorige maand, om op Sint-Paulus zeker een gemeenschapsfaciliteit te behouden krijgen we nu al te horen dat de boel dus zal worden volgebouwd met nog meer woonaangelegenheden.  Erg.
We keuren aan de andere kant wel goed, omdat de gemeente wel gebaad is met de eigendom van het OC in de Otegemstraat.
Verder beloofde de burgmeester, indien de dekenij er dus wilt bouwen, dat er zal rekening worden gehouden met een goede combinatie van wonen en groen. We houden hem eraan. 

6. GOED - Definitieve straatnaamgeving aan de nieuw aan te leggen wegenis in de verkaveling gelegen langs de Processieweg te Moen, namelijk "ANTOINETTE VANDENBULCKESTRAAT".
We zijn tevreden met de straatnaamadviezen en merken dat de adviesraad op dat vlak op gang begint te komen. Alleen hebben we nog wat advies op het advies en willen we waarschuwen om in de toekomst niet te opteren voor een naam als “Politieke Gevangenenstraat” in een sociale wijk. Dit komt nogal wrang of stigmatiserend over. 

7. GOED - Goedkeuring huurovereenkomst in kader van het realiseren van het project Beerbos in de Bruqstraat - Beerbosstraat in Sint-Denijs.
We hebben een beetje moeite met een bepaalde passage in de overeenkomst. Daarin staat er dat de beboste grond na 25 jaar in originele staat moet worden terug bezorgd aan de eigenaar. Het bos moet dan terug weg. Dit wordt een probleem voor later, want er is hieromtrent een ontbossingswet van toepassing die nu wordt genegeerd. Er zal hier dus op zijn minst een extra vergunning voor nodig zijn. We hopen dat de attitude binnen 25 jaar hier dus in zal veranderd zijn. We vragen ons ook af of er sprake was van een verwerving.

8. GOED - Verlenen advies over de voorlopige vaststelling van het Ruimtelijk Uitvoeringsplan Omleidingsweg Anzegem.
9. GOED - Goedkeuring reglement betreffende horecaterrassen op het openbaar domein.
In dit reglement is er sprake van een te betalen retributie. Schepen Deprez deelt ter zitting mee dat dit punt zal worden aangepast en er pas vanaf 2023 sprake zal zijn van die retributie.
Zolang het artikel aangaande de retributie echter in het reglement blijft staan (art. 6), lijkt dit ons een stok achter de deur om toch retributies te heffen. We gaan er dan ook maar van uit dat de gemeente op dit vlak niet van kwade wil zal zijn. Het zou ook niet slecht zijn mocht het uitstel tot 2023 zwart op wit in het reglement staan.
In hoeverre is de horeca zelf betrokken geweest bij het opstellen van dit reglement? Speelde de ambtenaar van economie hier ook een rol?
Schepen Deprez wil het artikel niet aanpassen. Er zal duiding staan in het retributiereglement zelf. Voor de betrokkenheid van de horeca-uitbaters baseert het CBS zich op de ervaring van de voorbije zomer en de ambtenaar locale economie was zeer nauw betrokken bij het opstellen.
In onze laatste repliek melden we blij te zijn dat de nodige mensen waren betrokken. Als dit reglement al door zoveel mensen werd gelezen en men ziet niet dat er een dubbel stuk tekst in staat en dat er verwarring kan ontstaan door schrijffouten, dan is dit erg. Dat mag dan ook eens gezegd worden. Ik ging er eerst niets van zeggen, omwille van muggenzifterij, maar uit respect voor de gemeenteraad vind ik dat we wel recht hebben op correcte dossiers.*

10. GOED - Goedkeuring van de samenwerkingsovereenkomst tussen gemeentebesturen Deerlijk, Harelbeke en Zwevegem voor de heraanleg van de Kleine Brandstraat - 's Gravenstraat - Deerlijkstraat, grens Zwevegem.
11. TEGEN - Goedkeuring ontwerp met bepaling wijze van gunnen voor de renovatie van fietspaden in de gemeente Zwevegem voor dienstjaar 2021.

Voor het fiets- en circulatieplan hadden we de loftrompet geblazen. In dit dossier zijn we anderzijds ontgoocheld.
Het komt er in dit dossier op neer dat er een laagje asfalt komt op de fietspaden die nu uit beton bestaan. Dit verhoogt misschien het rolcomfort van de fietser, maar in geen geval het fietscomfort. Aansluitend aan deze werken komen er geen infrastructuurwerken. Dit wil zeggen dat de moordstrookjes, ofwel fietspaden die fysisch niet afgescheiden zijn van het autoverkeer, nog altijd moordstrookjes blijven. Sterker nog, de opgelapte fietspaden nodigen zelfs uit om daarop te rijden met de auto aangezien die in betere staat zullen zijn dan de baan zelf. Had er niet beter een beheersplan of een masterplan geweest met infrastructuurwerken inbegrepen? Hier en daar worden de fietspaden gekleurd, maar we hadden hier dan toch liever wat meer uniformiteit in gezien. Dan wordt het ook voor de automobilist duidelijk wat fietspad is en wat niet over de gehele gemeente.
De Zwevegemstraat wordt (hopelijk) binnenkort aangepakt, zorgt dat dan niet voor dubbel werk? Ook voor de Zolderstraat stellen wij ons vragen wat daar zal gebeuren. Daar hoeven, of kunnen, er toch geen fietspaden worden aangelegd?
Tenslotte is er hier sprake van een proefproject. We zijn niet tegen proefprojecten, maar 360.000 euro lijkt ons wat veel voor een proef. Het dossier draait om instandhoudingswerken van de bestaande onveilige fietspaden en kan onmogelijk een verbetering van het fietscomfort worden genoemd.  

12. GOED - Goedkeuring opdracht voor het ondergronds brengen van L.S. - en O.V.-netten in de Vande Vennestraat in Zwevegem.
13. GOED - Goedkeuring opdracht voor het ondergronds brengen van L.S.- en O.V.-netten in de Bossuitstraat in Moen.
14. GOED - Voordracht van een raadslid als vertegenwoordiger in de raad van bestuur van IMOG en vervangen van een raadslid als effectief lid in de algemene vergadering van IMOG.
16. GOED - Aanstelling van een intergemeentelijke GAS-vaststeller. (Besloten zitting)

 

OR (OCMW-Raad)

1. ONTHOUDEN - Bekrachtiging beslissing vast bureau d.d. 2 februari 2021 betreffende goedkeuring opdracht en lijst aan te schrijven aannemers voor het leveren en plaatsen van een PV-installatie op het woonzorgcentrum Sint-Amand te Zwevegem.
We onthouden ons. Even voor de duidelijkheid, wij zijn uiteraard niet tegen zonne-energie. Wij hadden er toch voor gekozen om de principesbeslissing vanop de GR van september 2018 na te leven, wat nu niet gebeurt. Er werd ons ter zitting mondeling meegegeven wat de motivatie is om niet mee te stappen in het verhaal van burgercoöperative, namelijk financieel niet zo voordelig als een eigen initiatief van de gemeente. Voor een opbrengst, variërend tussen 8.000 en 14.000 euro, vinden we de bedragen nogal meevallen om de eigen principes overboord te gooien.
De principesbeslissing zegt dat er voor minstens 50 procent met een burgercoöperative moet worden gewerkt, nog niet eens de volle 100 procent dus. Hier waren echt wel andere mogelijkheden. 

 

Varia

 • Geen varia’s van onswege omdat de waslijst van de andere partijen al lang genoeg was. De gemeenteraad duurt zo al lang genoeg. Er zijn trouwens plannen om de variaronde nog wat meer te reglementeren om de lange vergadertijd in te perken. 

 

*Ik kreeg felicitaties over mijn sterke tussenkomst en sneer naar schepen Deprez, maar zal op de volgende gemeenteraad met het schaamrood op de kaken, schoorvoetend moeten toegeven dat ik diegene was die te rap over het reglement las. De twee stukken tekst waarvan ik sprak schelen dus wel in enkele woorden. Entshuldigung.
PS, ik heb hiervoor een mail gestuurd naar de betrokken ambtenaren ook. 

 

 

Verslag van Maart

Hoezee het is maart en de fietsers mogen zegevieren in onze fietszone in centrum Zwevegem! Verloopt alles daar wel zoals het hoort of moeten de steunwieletjes worden bovengehaald. Lees er onderaan in de varia meer over. 

 * Om 19 uur: door dhr. Evert De de over het van en het over het voorontwerp van voorkeursbesluit en het geïntegreerd onderzoek over het project Kanaal Bossuit Kortrijk.
1. Kennisname verslagen adviesraden.
2. Goed - Toekenning van bijzondere toelagen aan cultuur vzw's ter terugvordering gemeentelijk aandeel in de onroerende voorheffing - dienstjaar 2020.
3. Goed - Toekenning toelage tussenkomst huur aan verenigingen i.k.v. corona-noodfonds.
4. Goed - Toekenning toelagen aan verenigingen ter compensatie afgelaste activiteiten i.k.v. corona-noodfonds.
5. Goed - Goedkeuring nieuwe huwelijkslocatie in open lucht.
6. Goed - Vaststelling reglement inzake beperkte geldigheid van conformiteitsattest.
7. Onthouden - Goedkeuring opdracht voor het ondergronds brengen van L.S.- en O.V.-netten in de Kortrijkstraat in Zwevegem.

We waren aanwezig op het projectvoorstel voor het ontwerp van de herinrichting van de Kortrijkstraat en we hadden daar niet het gevoel dat wat daar voorlag toen werd goedgekeurd als definitief. We hadden graag een participatietraject gezien in de plaats van wat een infomoment blijkt. Het project heeft zijn positieve punten, maar als de bewoners geen directe zeg kunnen doen is dit een jammerlijke zaak. 

8. Onthouden - Goedkeuring herhalingsopdracht en ontwerp met bepaling van gunningswijze voor het uitvoeren van buitengewone onderhoudswerken aan wegen in de gemeente Zwevegem voor dienstjaar 2021 (3e herhaling 2018).
Er is 1 dossier waar we het moeilijk mee hebben. Een zijstraat van de Vierkeerstraat wordt onder handen gepakt. Hier houdt men zich niet aan het bestek. Er wordt een extra stuk weg gebetoneerd en geasfalteerd, voorbij de woning die hier uitweg langs krijgt.
Met de oplossing die nu voorhanden is denken we dat de oplappingswerken binnen een jaar of twee weer opnieuw kunnen beginnen. Er moeten hier landbouwvoertuigen voor ruim 100 hectare grond passeren en putten en schade zullen sowieso weer optreden.
Misschien was het mogelijk geweest om te kijken om waterdoorlatende alternatieven te bekijken en dus wat ontharding uit te voeren. Het is het bestuderen waard volgens ons.
Als men zich dan toch opnieuw zou buigen over dit stuk straat kan men dan ook eens werk maken van de trage wegen die hier toegang kunnen geven naar de Gauwelstraat en naar de Keiberg. Via de Atlas van de Buurtwegen kan men zien dat dit mogelijk is.

9. Goed - Goedkeuring ontwerp met bepaling van gunningswijze voor de heraanleg van voetpaden in de gemeente Zwevegem voor dienstjaar 2021.
10. Verdaagd - Goedkeuring opdracht met bepaling van gunningswijze voor de aankoop van een minibus ten behoeve van dienst vrije tijd.
We danken Geert Delaey om ons op de hoogte te brengen wat voor voertuigen er zoal beschikbaar zijn op de markt. We hebben het gevoel dat er meerdere mensen onze mening delen rond dit onderwerp. Clean diesel kan er bij ons niet in en ook CNG is nog altijd CO uitstoot. Het vorige voertuig heeft in 13 jaar dienst 56.000 km op de teller, of 4.300 per jaar of gemiddeld 20 km per werkdag. Dit is dus zeker haalbaar voor een elektrisch alternatief.
We vragen om dit dossier te verdagen en het huiswerk opnieuw te maken. De prijzen zijn alvast in dalende lijn en de wagen kan overal worden opgeladen. Er hoeft ook niet naar de klassieke merken gekeken te worden. We willen dus op constructieve wijze overtuigen om toch de elektrische kaart te trekken. 

11. Goed - Goedkeuring opdracht met bepaling der gunningswijze voor het vervangen van het buitenschrijnwerk in de gemeenteschool te Sint-Denijs.
12. Goed - Goedkeuring opdracht met vaststelling wijze van gunnen voor de renovatie- en restauratiewerken RDVXI aan het Elia-gebouw op de site Transfo.

De kost voor de renovatie zou 531.000 euro zonder BTW bedragen. Het is niet duidelijk of hier ook een stuk wordt gesubsidieerd. Indien wel moet dit in het vervolg dan toch wel duidelijk worden meegegeven in het ontwerp en de toelichtende nota.
We vragen ons af of het wel echt nodig is dat dit gebouw in de eerste plaats wordt behouden. Het gebouw staat met de lelijkste kant, zijn achterkant, naar de site gericht. Aan de voorkant van het gebouw, waar alle mooie raampjes en deuren zitten staat ondertussen een lelijk kunstwerk, wat ons een hoogspanningsinstallatie lijkt die er later is gekomen. 

13. Goed - Afschaffen type 3 in buitengewoon basisonderwijs de Klim-Op en verhoging capaciteit type 9 en basisaanbod.
14. Goed - Herstructurering gemeentescholen Zwevegem en oprichting gemeenteschool Zwevegem-Knokke.
Een beëdigd landmeter heeft kunnen vaststellen dat de scholen Groene Kouter en Knokke school op meer dan 3 km uit elkaar liggen. Dat is een voorwaarde om van twee aparte scholen te kunen spreken. Echter baart het ons wel zorgen dat bij het eenvoudig intypen op Google Maps de afstand beperkt wordt tot 2,8 km. (Te voet of met de fiets nog een stuk korter)
Maar we zijn blij dat hij dit huzarenstukje heeft kunnen uitvoeren want we zijn wel tevreden met de indeling zoals die er komt, namelijk twee apart functionerende scholen met eigen directie. 

15. Goed - Vaststelling van het schoolspecifiek profiel voor het ambt van een directeur basisonderwijs.
16. Goed - Goedkeuring organogram/personeelsformatie.

 

OR (OCMW-Raad)

1. Goed - Goedkeuring opdracht en wijze van gunnen betreffende instap in het raamcontract droge voeding van OCMW Kortrijk.
We stellen ons de vraag wat er tussen de twee contracten gebeurt met de aanlevering van droge voeding, namelijk voor april, mei en juni. Het huidige raamcontract loopt 31 maart af en het nieuwe gaat in vanaf 1 juli.

2. Goed - Goedkeuring organogram/personeelsformatie.

 

Varia

 • We vragen ons af hoe het gesteld is met de La Flandre brug sinds die opnieuw schade heeft opgelopen. Hoe zullen de herstellingswerken verlopen?
 • Sinds de vernieuwing van het infokrantje die de burger in de bus krijgt staat er telkens een foto van een markant figuur op het voorblad. Het is een beetje vreemd dat er dan geen interview met deze persoon in het boekje staat. 
 • Volgens de grote aankondigingsborden werden de fietsstraten officieel vanaf 8 maart ingevoerd en werd er een grote controle aangekondigd. Wat zijn de cijfers van de eerste 14 dagen? Wat we reeds hebben opgevangen in de pers is dat er uit de eerste controles alvast niet veel werd beboet. Dat baart ons zorgen.
  Als er nu niet streng wordt gecontroleerd en beboet zullen de weggebruikers een slechte eerste kennismaking kweken met de fietsstraten en denken dat overtredingen zullen worden gedoogd. 
  De resultaten van onze eigen ervaringen met de fietsstraten zijn ook binnen.
  We kunnen alleen maar concluderen dat de Zwevegemnaar of de passant door onze gemeente nog niet vertrouwd is met het concept fietsstraat.
  Niet alleen ongeduld van de automobilist of de eventuele traagheid van de zwakke weggebruiker spelen hier parten. Volgens ons zit Zwevegem na het invoeren van de fietsstraten ook met een facilitair probleem. Auto’s zullen enkel achter de fietser blijven als de infrastructuur ook zo wordt ingericht dat hij bijna niet anders kan.
  Sommige straten zijn veel te breed. Bijvoorbeeld ter hoogte van het park, bepaalde stukken van de Harelbeekstraat en vooral de Bekaertstraat van aan het rond punt met de Harelbeekstraat tot aan de Deerlijkstraat geven de indruk dat je als fietser zwemt als een goudvis in een oceaan.
  We hopen dat het bestuur hiervoor met concrete oplossingen zal komen. Straten kunnen strategisch versmald worden door bijvoorbeeld ontharding en groen aanplanting.
  Dit zal niet alleen voor een duidelijker gebruik van de fietsstraten zorgen, maar ook onze kille en gebetonneerde hoofdstraten meer cachet en zuurstof geven. 

 

We zijn blij dat we toch weer wel wat hebben kunnen laten bewegen vanuit de oppositiebanken. Wat kijken we er naar uit om achter zo’n vergadering nog eens met jullie, trouwe lezers na te kaarten in de raadszaal, in de gangen van het Infopunt of buiten aan de waterpartij, waar we nu ook kunnen trouwen. God zij dank. 

 

Brecht