zitting maandag 23 april 2020

De gemeenteraad van maart werd geannuleerd wegens de pandemie. Een Skype-gemeenteraad werd voorgesteld en zo hielden wij onze lokale politieke hoogmis vanuit ons kot. Onze groene kern en de fractie had het digitale vergaderen al goed onder de knie, dus ook deze maand waren we goed voorbereid en hebben we ons van de scherpste kant laten zien. 

Gemeenteraad

1 - GOED - Bekrachtiging van het besluit van de burgemeester van 16 april 2020 betreffende het besloten en virtueel karakter van de gemeente- en OCMW raad om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken.
2 - GOED - Goedkeuring noodfonds en stimulerende / compenserende maatregelen n.a.v. de coronacrisis.
Het agendapunt werd onder 'hoogdringendheid' aan de agenda van de zitting van april toegevoegd, onder meer nadat alle fracties uit de minderheid naar maatregelen inzake Corona hadden gevraagd. Onze fractie is tevreden met de omstandige uitleg van de actuele stand van zaken en de genomen maatregelen inzake Corona in Zwevegem, die de burgemeester ter zitting doet. We scharen ons ook achter het op te richten Corona-fonds. Het was initieel de bedoeling dat een ambtelijke werkgroep voorstellen zou formuleren die naar het schepencollege zouden gaan en dan aan een raadscommissie zouden worden voorgelegd. Onze fractie doet de suggestie om duidelijk te maken dat we met zijn allen samen kunnen werken. Er kan een (informele) werkgroep worden opgericht waarin alle fracties, meerderheid en minderheid, samenwerken en samen voorstellen formuleren. Het voorstel wordt aanvaard. De burgemeester engageert zich om dit ruim te communiceren en zoveel mogelijk input te verzamelen. Ook onze fractie zal tegen zondagavond 4 mei voorstellen indienen. We engageren ons om snel te kunnen werken en geen zwaar formeel karakter aan deze werkgroep te geven. Bedoeling is met z'n allen voortgang te maken, voor Zwevegem. In het besluit worden 3 focusgroepen voor het Corona-fonds aangeduid: mensen die het moeilijk hebben en de gevolgen van de Corona-pandemie rechtstreeks voelen, de lokale handel met de lokale economie en het verenigingsleven.

3 - Kennisname vaststellingen gouverneur MJP 2020-2025 lokaal bestuur Zwevegem.
4 - GOED - Zefier - Goedkeuring agenda algemene vergadering (AV) van Zefier op 11 juni 2020.
5 - GOED - IMOG - Goedkeuring agenda AV van IMOG op 19 mei 2020.
6 - GOED - TMVS dv - Goedkeuring agenda AV van TMVS dv op 16 juni 2020.
7 - GOED - Gaselwest - Goedkeuring agenda AV van Gaselwest op 23 juni 2020.
8 - GOED - Psilon - Goedkeuring agenda voor de AV van Psilon op 16 juni 2020.
9 - GOED - Goedkeuring terbeschikkingstellings- en samenwerkingsovereenkomst met Leiedal i.k.v. Contrei Live.
Er was ook een voorstel om in het kader van het kunstenproject Contrei een tiental geluidmakende zwanen op het water te plaatsen aan het gerestaureerde Sint-Pietersbrugje, tussen het brugje en de Kraaibosstraat.
Komen die zwanen daar nu? Zullen die geluid produceren? Zal dat dag en nacht zijn? In hoeverre zal dat storend geluid zijn?
Het antwoord luidde dat dit een tijdelijk project is, tot na de zomer. De gemeente is geen betrokken partij. Leiedal heeft groen licht gekregen van eigenaar De Vlaamse Waterweg en van Het Agentschap voor Natuur en Bos. Laatstgenoemd is de vergunningverlenende of adviserende overheid. Er zal nagevraagd worden of er voldoende rekening werd gehouden met eventuele geluidsoverlast of verstoring.

10 - GOED - Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst Lokaal Bestuur Zwevegem en het Agentschap Integratie en Inburgering.
Het Agentschap Integratie en Inburgering wil concreet samenwerken om de integratie en inburgering van niet-Belgen in Zwevegem te bevorderen. Er is een overeenkomst uitgewerkt waarin Zwevegem toch ambitie toont om dit grondig aan te pakken, waar we uiteraard achter staan. In Zwevegem is 2,6% van de bevolking geen Belg. 60% daarvan komt uit Frankrijk, Roemenië, Polen, Nederland of Spanje.

11 - GOED - Bekrachtiging beslissing CBS 24 maart 2020 betreffende goedkeuring samenwerkingsafspraken gemeentelijke basisscholen voor gewoon en buitengewoon basisonderwijs met het vrij CLB Groeninge.
12 - GOED - Goedkeuring eindafrekening voor het uitvoeren van restauratie- en herstellingswerken aan de Klockemolen fase 1 en 2.
13 - GOED - Afsluiten kaderovereenkomst distributienetbeheerder in het kader van energiediensten voor lokale besturen.

Fluvius maakt een soort van à-la-carte menu van energie-acties waarop het lokaal bestuur kan intekenen. Het is geen verplichting en het is geen exclusiviteitscontract. Onze fractie gaat er van uit dat eventuele opdrachten met grote financiële impact aan de gemeenteraad worden voorgelegd. Dat wordt bevestigd.

14 - GOED - Goedkeuring opdracht met bepaling der gunningswijze voor het vernieuwen van de gymvloer in Sportpunt 1.
15 - GOED - Goedkeuring opdracht met bepaling der gunningswijze voor het vervangen van de verlichtingsarmaturen op de voetbalterreinen KV Zwevegem Sport en KFC Moen.
Op de GR van oktober 2019 werd er een goedkeuring gegeven voor een verlichtingsinstallatie voor sportpunt 6. Deze installatie kostte 40.000 euro.
Nu worden er voor datzelfde bedrag twéé installaties aangepakt. We stellen ons dan ook de vraag of er in oktober dan niet veel te veel werd uitgegeven.

16 - GOED - Toekenning toelage aan koepelorganisatie Natuurpunt Mechelen voor de aankoop van grond voor natuurontwikkeling in de Spinnetstraat, Sint-Denijsbosje in Sint-Denijs.
In een eerdere zitting van de gemeenteraad engageerde de burgemeester zich nog voor een subsidiereglement voor de ondersteuning van aankoop van natuurgebieden in Zwevegem. Nu wordt 2.000 euro toegekend, maar dat is eigenlijk een zeer beperkt bedrag. Natuurpunt realiseert met de aankoop namelijk mee de doelstelling van Zwevegem om meer natuur te voorzien in de gemeente. De burgemeester bevestigt nogmaals het engagement om een reglement goed te keuren. Omwille van de recente ontwikkelingen rond COVID-19 is de focus op een aantal zaken wat verlegd en uitgesteld. We hebben daar begrip voor. Zolang het reglement er maar komt.

17 - GOED - Goedkeuring van het Biodiversiteitscharter 2020-2025 in kader van de samenwerking tussen Natuurpunt Zwevegem en het gemeentebestuur Zwevegem.
Het agendapunt wordt ter zitting door de burgemeester verdaagd. Er moet nog advies van de gemeentelijke MINA-raad worden gevraagd.

18 - GOED - Goedkeuring aanpassing van het algemeen subsidiereglement voor de aanleg en het onderhoud van kleine landschapselementen in Zwevegem.
De bestaande regeling wordt uitgebreid met de aanleg en het onderhoud van hagen en heggen. Onze fractie is daar zeer tevreden mee. Ze bepalen op veel plaatsen het landschap in Zwevegem en we moeten met lede ogen aanzien dat ze nog veel te vaak worden vernietigd. Een subsidiereglement kan er voor zorgen dat er nieuwe hagen en/of heggen bij worden geplant en dat bestaande goed worden onderhouden.

19 - ONTHOUDEN - Goedkeuring opdracht met vaststelling wijze van gunnen voor het maaien van wegbermen en ruige terreinen in Zwevegem voor dienstjaar 2020.
Het bermbeheerplan van Zwevegem is om te beginnen al een ontbrekend document in het dossier. Er zijn 2 opties voorzien, een voor 149.150,65 euro en een voor 115.210,15 euro. Betekent het dan dat één optie inhoudt dat er minder gemaaid of opgeraapt wordt? Wie beslist daarover en wanneer? Als het maaisel bij de tweede maaibeurt na de zomer niet opgeraapt wordt, is dat niet conform het Zwevegems bermbeheerplan. Het is anderzijds geen goede zaak voor de biodiversiteit, want bermen waar niet opgeraapt wordt, zullen verrijkt worden met organisch materiaal, met als gevolg meer verruiging zoals brandnetels, distels en fluitekruid in het volgende jaar. Daarbij zal de kans ook groter worden dat de waterafvoer langs grachten met buizen bemoeilijkt zal worden en er zelfs verstoppingen zullen ontstaan.
Afhankelijk van de droogte zal het schepencollege op dat moment beslissen of het maaisel bij de 2de maaibeurt al of niet opgeraapt wordt.
Afwijkingen van het bermbeheerplan kunnen aangevraagd worden, maar het is toch opvallend dat bv. in de Knokkestraat, gelegen in VEN-gebied, nog vóór 1 mei de bermen gemaaid zijn.
Dit is niet in opdracht van de gemeente gebeurd. Er zal onderzocht worden wie dit heeft uitgevoerd en die zal daarover aangesproken worden. 
Een jaarlijks terugkerend probleem is dat aangelanden de bermen, gelegen naast hun landbouwpercelen, mee sproeien met herbiciden. Onze fractie vraagt om hier gerichter en directer op te treden. De gemeente zal hier nog meer inzetten op sensibilisering.

20 - GOED - Goedkeuring ontwerpakte inzake kosteloze afstand van een perceel grond, gelegen Hulweg te Moen, door de gemeente Zwevegem aan de cvba 'EIGEN HAARD'.
21 - GOED - Goedkeuring ontwerpakte inzake vroegtijdige beëindiging van een recht van opstal met onderlinge toestemming voor het onroerend goed, gelegen Stedestraat +39 te Zwevegem.
22 - GOED - Definitieve straatnaamgeving aan de nieuw aan te leggen wegenis in de verkaveling, gelegen in het stedelijk woongebied Slijpbeek-Stedestraat - Fase 3 te Zwevegem, namelijk 'JACOB JORDAENSSTRAAT'.

Bij gelijkaardige dossiers hebben we al duidelijk gemaakt dat we ergens wat meer diepgang zoeken in straatnaamgeving in onze gemeente. We hebben deze legislatuur namelijk al een confituurwijk gecreëerd en een Schilderswijk zit er ook aan te komen. Ook in deze naamgeving is er geen link met Zwevegem. Als er dan toch gekozen wordt voor personen, zouden we ook om het met de woorden van Sofie Lemaire te zeggen: “Meer vrouw op straat,” willen zien. Ook in de kunst zullen die wel te vinden zijn. 

23 - GOED - Goedkeuring notulen zitting gemeenteraad 24 februari 2020. 

OCMW raad

1 - GOED - Kennisname vaststellingen gouverneur MJP 2020-2025 lokaal bestuur Zwevegem.
2 - GOED - TMVS - AV - 16 juni 2020.
3 - GOED - Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst Lokaal Bestuur Zwevegem en het Agentschap Integratie en Inburgering.
4 - GOED - Goedkeuring van het jaarverslag schuldbemiddeling 2019.
We zien in het bijhorend dossier dat er een toename is van dossiers waarbij de huidige bestaansmiddelen niet toereikend zijn. We vragen ons af hoe de gemeente dit zal aanpakken. Tevens roepen we op om de kerngetallen en de armoedecijfers van Zwevegem eens te duiden in een raadscommissie.

5 - GOED - Goedkeuring opdracht en gunningswijze voor het herstellen van de zonneweringen WZC en Blyhove I te Zwevegem.
6 - GOED - Goedkeuring notulen voorgaande zitting.

AGB (autonoom gemeentebedrijf) 

1 - GOED - Goedkeuring notulen voorgaande zitting.
2 - GOED - Kennisname vaststellingen gouverneur MJP 2020-2025 AGB Zwevegem.
3 - GOED - Beslissing tot het niet overdragen van kredieten in het kader van artikel 258 van het decreet lokaal bestuur.

Varia

Yves vraagt hoe het schepencollege de impact van de Corona-maatregelen op de werking van het Lago-zwembad in Zwevegem ziet.  Het zwembad is nu al enige tijd gesloten en de financiële regeling die in de vorige legislatuur werd getroffen kan toch tot een grote financiële kater leiden. De gemeente staat namelijk borg voor het volledige complex mocht Lago in faling gaan. Die dreiging is nog nooit reëel geweest, tot nu. Niemand uit het college voelt zich geroepen om op die vraag te antwoorden. Schepen Spincemaille neemt haar verantwoordelijkheid als schepen van financiën en stelt dat één en ander van zeer nabij wordt opgevolgd.

Yves doet de suggestie dat er een Lokaal Hitteplan wordt opgemaakt. In verschillende agendapunten van deze zitting werd verwezen naar de droogte van de voorbije jaren en de reeds opnieuw zichtbare droogteverschijnselen deze lente. Schepen Claeys merkt op dat er in het Woonzorgcentrum reeds zo'n plan is uitgerold. Yves stelt voor om dit uit te breiden op gemeentelijk niveau. In zo'n plan worden doelgroepen en acties omschreven die er voor zorgen dat de effecten van droogte en hitte minder nefaste gevolgen hebben voor die omschreven doelgroepen. Yves verwijst naar de handleiding voor de opmaak van zo'n plan die door het Agentschap Zorg en Gezondheid is gemaakt. De burgemeester vindt het een goed idee en vraagt die handleiding over te maken.

Brecht vraagt hoe het zit met de raadscommissie die op 4 mei gepland staat. De commissie kan net als deze GR gehouden worden via digitale weg. Uitstel is een slecht plan, wegens de toch wel serieuze en prangende aard van het dossier DKO.

Digitaal vergaderen ging ons precies wel goed af. Yves viel even weg en de volledige raad heeft de volle twee minuten in volledige stilte zitten wachten tot Brecht zijn micro aan kreeg. Gelukkig heeft Eddy zich kranig gehouden en konden we met gegeven hoofd de digirena verlaten.

Hopelijk tot snel in persoonlijke lijve en in de raadszaal,

Yves, Eddy en Brecht.