zitting maandag 23 september 2019

Uit respect voor het plotse overlijden, na het tragisch fietsongeval van meester Geert Dumortier, boegbeeld in de gemeenteschool van Sint-Denijs, hielden we, voor we van wal staken met deze woelige avond, 1 minuut stilte.
De agenda, toelichtende nota en het audioverslag vind je terug op de site van Zwevegem.

Gemeenteraad

1. Kennisname financieel rapport kwartaal 2-2019 gemeente.
Bij het uitspitten van het financieel rapport vielen enkele zaken op. Zo haalde Yves volgende punten aan. Er is een grote kost geweest ivm planschade, over welk dossier gaat dit? We zitten ook boven ons budget aangaande kilometervergoedingen, was het niet de bedoeling dat er meer met de fiets zou gereden worden? Bij de inkomsten staat dat het Gemeentepunt huurgelden ontvangt. Indien dit van bv de politie is, kan dit dan niet verrekend worden met de uitgaven aan de politiewerking? Tevens worden er leningen aangegaan door de gemeente bij KBC. Indien de gemeente te werk wil gaan volgens duurzame principes en niet enkel met de goedkoopste rente, merk je dat er, volgens fairfin.be, een hoop banken beter scoren. Zo investeert KBC nog altijd in bv fossiele brandstoffen.
Van alle punten kregen we een duidelijk antwoord, meestal van de financieel directeur Sander De Bo, die we ook een pluim gaven voor zijn grondige voorbereiding en hem bedankten om goed zorg te dragen voor het gemeentelijk fortuin. 

2. VOOR - Goedkeuring ontwerpakte inzake aankoop van de loods op de Site Transfo te Zwevegem.
3. ONTHOUDEN - Goedkeuring invoering DIFTAR-systeem op het recyclagepark Zwevegem en intergemeentelijke samenwerking IMOG.
Yves weet niet goed wat aan te vangen met dit dossier. De kost van het DIFTAR-systeem wordt niet prijsgegeven en wanneer het forfaitaire twee-euro-systeem zal worden afgeschaft, zou eigenlijk het retributiereglement moeten worden aangepast. Tevens wordt er aan de GR gevraagd om de bevoegdheidsoverdracht uit te breiden. Dat is niet nodig, want die is al uitgebreid. Zwevegem is 1 van de 4 gemeenten die volgens de statuten van IMOG reeds intergemeentelijk werkt. Of dit wordt tenminste al zo geformuleerd door IMOG. De GR heeft de vorige keer al goedgekeurd dat IMOG de tarieven mag wijzigen. We begrijpen daarom niet waarom dit nog eens moet gebeuren.
In de bevindingen van het besluit wordt de stap hergebruik overgeslagen op de ladder van Lansink. Geen klein detail voor ons maar misschien wel voor de meerderheid.
Het bestuur let trouwens best ook op bij het invoeren van dit systeem, dat duidelijk zal moeten stellen aan de bevolking waarom het systeem zal moeten worden aangepast. Het principe “de vervuiler betaalt” is nu ook al van toepassing, maar misschien is dit nu inderdaad wel te weinig. Misschien was de beslissing duidelijker geweest, mocht er een kosten-batenanalyse worden gemaakt van de afvalverwerking op het betalend deel.
Ook is ons niet duidelijk wat er bij overdracht naar IMOG gebeurt met de kost van de vernieuwing van de betonnen vloer. Is dit voor hen of voor ons? Maar ook stellen we ons de vraag wat er met de huidige werknemers moet gebeuren, die nu ten dienste van de gemeente werken.
Alle besluiten staan nu geschreven in de voorwaardelijke wijs. Misschien was er beter even gewacht zodat er een afgewerkt en duidelijk dossier op tafel kon liggen om goed te keuren. 

 4. VOOR - Goedkeuring wegenistracé einde van de Pannenbakkersstraat voor de vergunningsaanvraag - O/2019/131 (OMV_2019023350).
Eddy meldt dat we eerst tegen gingen stemmen. Zoals wij de dossiers en de besluitvorming kregen, kwam het zo over dat de gemeente een stuk wegenistracé met riolering en bijhorende grondwerken ging aanleggen op de grond van de eigenaar. Nadien zou dit dan kosteloos worden overgedragen aan de eigenaar.
De burgemeester en de voorzitter geven toe dat dit een fout was en de fout zal worden aangepast. In de persnota zou dit wel juist hebben gestaan, namelijk dat de eigenaar deze werken uitvoert en daarna de kosteloze overdracht doet aan de gemeente. 

5. VOOR - Voorlopige vaststelling RUP De Geit.
Yves stoort zich aan de niet werkende afvalwaterzuivering of het ontbreken hieraan op deze site. Er ligt een grote vetlaag in en langs de gracht aan dit bedrijf. Het is belangrijk om eens na te gaan bij de exploitant of hier iets kan aan gedaan worden.

6. TEGEN - Definitieve vaststelling RUP Heroriënteringszone Knokke.
Eddy vergelijkt met de vorige vaststelling van het RUP en ziet dat hier niets meer werd veranderd. We vinden dan ook dat er een fundamentele wijziging zou moeten gebeuren. Maar dan moet je politieke moed durven tonen. We beseffen dat dingen als planschade nooit plezant zijn, maar ook al komt er “minder-“ in plaats van de “sterk-“vervuilende industrie, dan wordt er toch een groot stuk open ruimte opnieuw aangesneden. Weeral wordt er onder de vlag van duurzame gemeente een extra verharding gerealiseerd, ipv de beloofde ontharding. Als je deze site omvormt naar een groene, recreatieve site, dan komen er met tijd sowieso andere, nu al bestaande industriële sites vrij. Kijk maar naar de actuele problematiek met de Bekaertsites in Moen en Zwevegem. Dit zijn belastende zones die je ook kan omzetten in mindere belastende industriële sites.
Eddy neemt het de opstellers van het RUP kwalijk dat ze spreken van een verbetering van de huidige toestand. Die is nu een open, groene omgeving. Ons maak je niet wijs dat de betonnering en het fijn stof de biodiversiteit, verkeersveiligheid en wateropvang er op zullen laten verbeteren ten opzichte van de huidige toestand.
We zijn dus absoluut tegen dit punt, beseffende wel dat er een gewestplan werd opgemaakt. Maar een lokaal bestuur heeft de middelen en de macht in handen om dat plan te wijzigen.
Er is nog een pak werk aan de visie van dit bestuur aangaande open ruimte. De eindigheid van economische ontwikkeling, qua gebouwen en infrastructuur is een feit. We kunnen niet legislatuur na legislatuur maar blijven industriezones aanleggen, als daar kansen zijn om er leefbare omgevingen te maken. 

Yves zegt dat de burgemeester een loopje neemt met de geschiedenis. De burgemeester verwijst naar de bestemming die het altijd heeft gehad. Wel, het is al van in de 18de eeuw terug te vinden dat dit open ruimte is. De foto’s van jaren terug zijn op het net te vinden. Bij de opmaak van het eerste gewestplan in de jaren 70, werd hier voor het eerst met een paarse stift gekleurd. Dit was om de ruimte te voorzien voor de groei van de toenmalige fabriek, maar het is altijd weide gebleven en nooit iets anders geweest. Dus om nu te zeggen dat het reconversie is van wat er was, met een verbetering, is klinkklare onzin. 

Dit bestuur gaat dus voluit voor het ondernemen, maar daar zijn ook alternatieven voor. Dit is een kwestie van verschillende visies en gebrek aan politieke moed. Dit bestuur moet durven toegeven dat het gewoon gaat voor bedrijven en moet er mee stoppen het op een andere manier te willen uitleggen. Alles wat het bestuur nu doet is een zeer ouderwetse argumentatie aanhouden in verband met ruimtelijke ordening. 

7. VOOR - Goedkeuring overeenkomsten voor productie en levering zonnestroominstallatie groter dan 10kVA, productie en levering zonnestroominstallatie kleiner dan 10kVA+ akkoordverklaring voor het wegnemen en terugplaatsen PV-panelen voor werken aan de daken binnen de looptermijn van 20 jaar. 
Brecht steekt, na de heisa van het vorige agendapunt, deze keer een pluim op de hoed van het bestuur met dit mooie initiatief. Ik gaf nog even aan dat er voor de mensen die reeds een aandeel hebben bij Vlaskracht, vanavond een eerste mogelijkheid is tot een voordelige aankoop want Vlaskracht is begonnen met een eerste kapitaalophalingsronde. Ik wenste het bestuur dan veel succes toe in het betrekken van zoveel mogelijk mensen in deze burgercoöperatieve. 

8. VOOR - Goedkeuring meerwerken in het dossier uitvoeren van buitengewone onderhoudswerken aan wegen in de gemeente Zwevegem voor dienstjaar 2019 conform verrekening 1 voor het uitvoeren van optimalisatiewerken ten behoeve van nieuw circulatieplan in Heestert. 
Eddy juicht de participatie met de dorpsraad toe, hoewel die niet altijd soepel verliep. We vinden dit circulatieplan goed. Anders is er wel nog een opmerking over een zogezegde consensus die bereikt werd op de dorpsraden van januari en maart. Dat er consensus was over het geheel is de waarheid geweld aandoen. Bij de oversteek van de N8 is hier helemaal geen sprake van. We hebben de indruk dat het studiebureau de opmerkingen van de raden niet in aanmerking neemt. 
Daarnaast vinden we dat er nog mag ingegrepen worden in veiligheid op de resterende parkings. Het bestuur is hier volgens ons dus ver van klaar.

9. VOOR - Goedkeuring organogram/personeelsformatie.
10. VOOR - Goedkeuring vernieuwd huishoudelijk reglement gemeentelijke sportraad.
11. VOOR - Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst voor toerisme en recreatie (STER) 2020-2025. 
Brecht meldt dat de fractie dit zeker wil goedkeuren, alleen hadden wij graag ook geweten welke toeristische troeven er in de verf zullen worden gezet voor Zwevegem en of er ook nieuwe facetten worden uitgespeeld. Hoe ziet het bestuur eigenlijk de aanpak van reclame via Westtoer?

12. VOOR - Goedkeuring wijzigingen aan het schoolreglement 2019-2020 gemeentelijk onderwijs Zwevegem. 
Brecht woonde, samen met de rest van de groene fractie, deze week de start bij van “Zwevegem, duurzame gemeente”. Toen de vorige versie van het schoolreglement werd voorgelegd hebben wij de bemerking gemaakt dat we het jammer vinden dat de SDG’s er niet werden in verwerkt. We verstaan dat een schoolreglement niet in één twee drie wordt herschreven, maar we hopen dat hier tegen het volgende schooljaar dan toch wel rekening mee kan worden gehouden. 

13. Kennisname nieuw standpunt betreffende nieuwbouw Deeltijds Kunstonderwijs (DKO). 
Yves waarschuwt dat als je de nieuwe subsidies moet afwachten, de nieuwe school onmogelijk in deze legislatuur zal klaar geraken. Er is ruimte voor investering, maar we merken dat het bestuur liever wacht op de opportuniteiten van subsidies. Hopelijk wordt dit geen afstel ten gevolge van uitstel. Er wordt nu gewoon heel hard op de rem gestaan. De inspectie zal niet stoppen met slechte rapporteringen bij dit nieuws, dus vragen wij ons af welke timing het bestuur voorop zet om dan wel eens een stap vooruit te zetten. 

14. Kennisname besluit dagelijks bestuur VVSG betreffende samenstelling bestuurlijke commissies.
15. VOOR - Goedkeuring notulen vorige zitting.

OCMW-raad

1. Kennisname besluit gouverneur goedkeuring rekening 2018 OCMW.
2. Kennisname financieel rapport kwartaal 2-2019 OCMW. 

Voor financieel directeur. Sander

3. VOOR - Goedkeuring organogram/personeelsformatie.
4. VOOR - Goedkeuring notulen vorige zitting.

Varia

Brecht is samen met vele scholen ontevreden over de nieuwe schooltraiteur Hanssens. Het bestuur is op de hoogte van de problemen en heeft een belronde georganiseerd om de problemen te noteren. Al is het wel ongehoord dat er in veel gevallen veel te weinig eten wordt geleverd, dat de timing soms een half uur te laat is en dat men nog voor men weet wat te bestellen, de aantallen al moet doorgeven. 

Yves wil dat de aangepaste borden voor speed pedelecs ook in Zwevegem verschijnen. Als je nu kijkt op de website van fietssnelwegen, worden er al enkele verbindingen in onze gemeente aangeduid, maar eigenlijk mogen de fietsen er nu nog niet passeren. Er zou eens moeten gekeken worden waar we de speedies wel al dan niet willen laten rijden. 

Yves vindt het plezant dat we nog veel bomen hebben in de gemeente, maar ze verdwijnen zienderogen. Tevens op werven, zoals bij de nieuwe school te Heestert, worden bomen beschadigd en kijken aannemers er niet naar om. Er is een bomenbeleidsplan die maatregelen voorschrijft. Misschien wordt dit best nog eens ingezien.
In de Dalestraat zijn er straatbomen, die eigendom zijn van de gemeente, zwaar beschadigd. De vereniging van openbaar groen heeft een waardebepalingssysteem waar je mee kan werken. Je kan eens uitrekenen hoeveel de schade of een vervanging kost en de factuur eens onder de neus van de aannemer duwen. 

Yves vraagt zich af of er al een standpunt of een richting is gekozen over de eventuele overname van Fluvius van de openbare verlichting. 

BESLOTEN ZITTING 

16. TEGEN - Goedkeuring samenstelling gemeentelijke commissie ruimtelijke ordening (GECORO).
Er werd gestemd over de samenstelling van de GECORO. Nog altijd staan er kandidaten op de lijst die niet als politiek onpartijdig kunnen worden beschouwd of niet capabel worden geacht. Tevens mocht de raad enkel maar stemmen op de reeds weerhouden kandidaten en we hebben dan ook gevraagd of het mogelijk zou zijn om op alle kandidaturen te kunnen stemmen. De algemene directeur heeft daarop een nieuw stemformulier afgedrukt. De nieuwe GECORO wordt één dezer gevestigd. 

Zo kwam de tot nu toe langste GR van het jaar tot  een eind. We hebben onze messen verder kunnen slijpen, maar leren ook om hier en daar de bestuurlijke grond te fertiliseren. 

Tot volgende maand!

Brecht