zitting maandag 24 februari 2020

Vandaag troffen we tot groot genoegen een grote groep jongeren aan op de publieksbanken. Nadat ik was gaan vragen vanwaar de grote interesse kwam, bleek dat de klasbegeleider ook meegekomen was en dat dit dus meer een verplicht nummer was.
Het enthousiasme van de raad voor de komst van deze groep straalde er vanaf. Ik had de jongelingen al ingefluisterd dat het waarschijnlijk ook niet te lang zou duren, waardoor zij ook op hun beurt het wat meer zagen zitten.
Wel, in retrospect, alvast mijn excuses. Met het politieke schouwspel van die avond zullen er alvast geen jonge politieke harten worden veroverd. Sommige punten werden weeral naast de kwestie beantwoord en er werden redes en argumenten ten berde gebracht die oeverloos rond de pot bleven hangen. Sommige raadsleden denken dat door lang aan het woord te blijven, ze hun gelijk halen. Ziehier wat uw groene fractie kon betekenen. 

Gemeenteraad

1. Goed - Overname lening van AGB Zwevegem bij ING door gemeente Zwevegem.
2. Goed - Goedkeuring overeenkomst met de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid in het kader van de gegevensuitwisseling.
3. Onthouden - Toekenning toelagen 2020 (deel 1).
We kunnen van alle toelagen zowat inschatten voor wat ze zullen dienen. Alleen zijn er enkele toelagen rond de wielerevenementen wat vaag geduid. Nadat de collega’s van Nva zich al afvroegen waarom er toelagen voorzien worden voor een koers in Anzegem, stelden wij ook de vraag waarom er tweemaal een bedrag onder dezelfde voorwaarde stond ingeschreven voor de GP Marcel Kint. Als de bedragen van 6000 en 4000 euro apart worden ingevuld in de tabellen, is het normaal dat hier vragen rond rijzen. 

4. Goed - Behandeling uitgaande post van gemeente en OCMW Zwevegem. - Goedkeuring opdracht met vaststellen wijze van gunnen.
5. Goed - Definitieve straatnaamgeving aan de nieuw aan te leggen wegenis in de verkaveling Vlerick Vastgoed, gelegen Avelgemstraat te Zwevegem (fase 1), namelijk "LIBELSTRAAT".
In dit dossier vinden we een masterplan van ‘de Groene Ring’. Dit plan is niet in overeenstemming met het wegenisplan die ook aan het dossier werd toegevoegd. Dit wegenisplan, of verkavelingsplan is dus het geldige plan, maar wijkt af van het masterplan. Wij vragen ons af hoe hier in de toekomst mee zal omgegaan worden, want in het masterplan wordt er nog enigszins rekening gehouden met open ruimte en groene elementen. 

6. Tegen - Goedkeuring definitieve vaststelling RUP 8.2 Transfo - herziening A.
Er zijn verschillende punten waar we hier grondig van mening verschillen tegenover het bestuur. Er wordt een nieuwe parking aangelegd thv de fuifzaal. Hier bevindt zich momenteel een halve hectare bos. In het RUP staat dat een boom enkel verwijderd moet worden indien die de aanleg van de parking bemoeilijkt. Als de aanleg van een overdekte parking er komt en het dan nog een parking zal zijn, bedekt met zonnepanelen, lijkt het ons dat er dan niet veel bomen meer zullen overblijven. Concreet zal er dus 5000 vierkante meter bos verdwijnen voor auto’s. Dit vinden wij onaanvaardbaar.
Er is nooit sprake van een te grote parkeerdruk op de site Transfo. De druk is alleen te hoog bij evenementen en dan zou deze parking nog niet voldoende opvangen. Om de druk van te weinig parking bij evenementen op te lossen staat in het RUP dat er gewerkt moet worden met openbaar vervoer. De site wordt nu al slecht ontsloten door openbaar vervoer en in het RUP worden er geen oplossingen aangeboden.
Om tenslotte het groen te compenseren maakt men reclame voor de twee hectaren park die aangelegd zullen worden aan de nieuwe wooneenheden. Dit park zal ook als evenementenweide worden gebruikt, dus is dit wel helemaal iets anders dan een bos dat er na 40 jaar op een natuurlijke wijze is ontwikkeld.

7. Goed -Goedkeuring ontwerp met bepaling van gunningswijze voor het uitvoeren van restauratie- en herstellingswerken aan de Klockemolen Zwevegem.
8. Goed - Goedkeuring ontwerp met bepaling gunningswijze voor het uitvoeren van restauratie- en herstellingswerken aan de Klockemolen Zwevegem - RD1.
9. Goed - Goedkeuring addendum van de samenwerkingsovereenkomst tussen provincie West-Vlaanderen en gemeente Zwevegem betreffende grondverzet voor de aanleg van een gecontroleerd overstromingsgebied en trage weg aan de Slijpebeek en het Lettenhofpark in Zwevegem, inclusief goedkeuring kostenverdeling en kostenraming.
10. Goed - Goedkeuring nieuw bibliotheekreglement vanaf 1 april 2020.
Voor dit agendapunt stelden wij een amendement voor om artikel 28 in het reglement te verduidelijken. Met het in voege brengen van een inleverbus - die kan dienen om uw geleende materialen terug te brengen buiten de openingsuren - is het niet duidelijk wanneer je wel of niet nog een boete zal krijgen. Nu kan je je de vraag stellen, als je inlevert op de uiterlijke uitleendag, maar na sluitingstijd, is dit dan nog op tijd? Maw, mag je je dan aan een boete verwachten?
Dus, gelijk hoe het standpunt hierover is, graag hadden we dit meer verduidelijkt verwoord terug gevonden in het reglement.
Dit amendement werd bij stemming verkeerd verwoord door de voorzitter en werd ook afgekeurd.

11. Goed - Vervanging van een gemeenteraadslid in commissie politie, brandweer, personeel, organisatie,
economie, financiën en intergemeentelijke samenwerking (commissie I) en in commissie klimaat, openbare werken, ruimtelijke ordening, wonen, milieu, natuur, patrimonium en mobiliteit (commissie II).
12. Goed - Vervangen van een raadslid als plaatsvervangend lid in de (buitengewone) algemene vergadering van Elk zijn huis NV.
13. Goed - Vervangen van een raadslid als plaatsvervanger in de (buitengewone) algemene vergadering van Psilon.
14. Goed - Vervangen van een raadslid als effectief lid in de algemene vergadering van IMOG.
15. Goed - Goedkeuring notulen voorgaande zitting.

OCMW raad

1. Goed - Goedkeuring opdracht en wijze van gunnen betreffende instap in het raamcontract 'leveren vleeswaren' van OCMW Kortrijk.
 2. Goed - Goedkeuring notulen voorgaande zitting. 

Varia

- Het schepencollege behandelt de aanvragen voor elektronisch versterkte muziek bij evenementen en de milieudienst volgt dit op. Er zijn een aantal evenementen geweest die niet in orde waren. Bv onlangs de cross in Otegem. We stellen vast dat er geen controle is of er bij hoogste categorie oordopjes worden voorzien. We vragen ons af of er een sensibiliseringscampagne op poten gezet kan worden naar het verenigingsleven toe om die geluidsreglementering te duiden.
Hoeveel proces verbalen werden hier al voor opgesteld voor het niet naleven van de geluidsbepaling?
Nog een constructieve suggestie hieromtrent is dat het gemeentebestuur eventueel een opleiding kan voorzien met geluidsregistratieapparatuur, zodat organisaties hier geen koudwatervrees meer hoeven te hebben om zich in regel te stellen.

- Omtrent het klimaatplan en het meerjarenplan:
Er zijn een aantal maatregelen voorgesteld voor het verminderen van CO2 en om meer sensibilisatie teweeg te brengen. Gezien er in juni weer een autocross gegund wordt, is dat dan dezelfde cross als andere jaren? Hoe zal het gemeentebestuur omgaan met de autoluwe zondagen? Die zijn al zeer lang aangekondigd. Die zouden vanaf april georganiseerd / gepromoot worden. Gaan we met die campagne ook over de gemeentegrenzen trekken? We kunnen met ons landelijke Zwevegem toch maar een voortrekkersrol spelen.
Hoever staat het bestuur met de uitwerking van het klimaatfonds? Is er al duidelijk hoe dit zal verlopen?

- We stellen ook nog voor om deel te nemen aan het project Telraam. Dit is een eenvoudig autotelsysteem dat kan worden geïnstalleerd aan de ramen van woningen. Over de gehele gemeente zijn er veel klachten van verschillende inwoners over sluipverkeer. Het CBS wil blijkbaar niet meewerken aan dit project. Wij vinden dit echter een mooie vorm van participatie voor de inwoners dat ook laagdrempelig en goedkoop is, aangezien het door Leiedal gedragen wordt. Er kan in iedere deelgemeente toch wel minstens 1 raam gevonden worden om dit te realiseren, ook al is het maar om het interregionale aspect van Telraam te ondersteunen. 

- Als kers op de taart trok ik aan de mouw van commissie III voorzitter, Barbara Demeulenaere, om officieel de commissie samen te roepen. Hiervoor zijn drie leden van de commissie nodig om dit officieel te doen en ik kreeg de steun van Johan Rollez en Kaat Defoirdt om dit te doen.
Schepen Degezelle beloofde dit reeds op een vorige gemeenteraad, maar liet de voorbije maand niets meer van zich horen.
Sommige dossiers zijn nog veel te onderbelicht. Wij zien dan ook de toekomst, zoals de plannen er nu bijliggen, somber in. Het kan ook zijn dat wij te weinig geïnformeerd zijn. Graag hadden we toch de kans gekregen om constructief mee te zoeken naar oplossingen en het debat open te trekken. We willen tenminste op de hoogte gebracht worden van de lopende dossiers, want het laatste wat we willen is onze Kunstacademie in stilte kwijt te spelen. 

Doodgeslagen en vermoeid mocht de jeugd eindelijk de zaal verlaten. Steeds fris, enthousiast en monter stormde onze aanwezige achterban ons toe om ons felicitaties af te leveren over onze heldere en bloednodige tussenkomsten.
Zwevegem klimaatgemeente? De moed niet verliezen…

Brecht