zitting maandag 24 juni 2019

Wat was het fijn om weer op de GR te zijn. Zie hier mijn verslag. Van onze fractie waren Annie, Eddy, Annick, Yves, Heleen en ikzelf aanwezig. De voltallige raad was aanwezig met uitzondering van schepen Vromant, die nochtans een lijvig dossier (pt14) ten berde zou moeten brengen. De agenda en toelichtende nota zijn zoals gewoonlijk te vinden op de site van Zwevegem.

1. Aktename rapport organisatiebeheersing van OCMW en gemeente. Brecht
Dit is een nuttig rapport waar we een inzicht krijgen in de manier van werken bij het gemeentepersoneel. Om nog meer op de hoogte te zijn van het reilen en zeilen en zo het rapport nog beter te begrijpen, vroeg ik of de raadsleden ook het driemaandelijkse personeelsblad konden krijgen via mail. De burgemeester blafte dit eerst weg door te zeggen dat wij geen personeel zijn, maar de algemene directeur zag hier geen graten in. Van een heftig begin gesproken.

2. VOOR. Goedkeuring aanpassing retributiereglement i.f.v. tarieven schoolmaaltijden en inschrijvingsgelden Deeltijds Kunstonderwijs. Yves
De prijzen van de schoolmaaltijden slaan niet echt op. De prijsstijging is te wijten aan het duurdere middagtoezicht. We vragen dan ook om dit ook zo op de schoolrekening te noteren.
Schepen Spincemaille stipt aan dat het toezicht inderdaad duurder wordt (vergoeding personeel, accommodatie,…) maar dat de ouders de factuur nooit zo grondig uitspitten. Het eindbedrag is wat telt. Yves vroeg verder naar de maaltijden zelf, die naar belofte duurzamer gingen worden. Schepen Degezelle had het goede nieuws dat er nog drie traiteurs meedingen naar de opdracht. Sowieso zal gekozen worden voor de optie veggie, die dan even duur zal zijn als de andere maaltijden. Ook zal er voor alle kinderen 1 dag per week veggie worden geserveerd. Yves vroeg daarnaast of er rekening wordt gehouden met de korte keten. Schepen Degezelle meldt dat er maar 1 leverancier hier rekening mee houdt en dit zelfs enkel in nood.

3. VOOR. Goedkeuring aangepaste statuten van het Autonoom Gemeentebedrijf Zwevegem.


4. VOOR. Goedkeuring ontwerpakte inzake vestiging van eeuwigdurende erfdienstbaarheid van overgang door de gemeente Zwevegem, voor grond gelegen Trekweg te MOEN.

5. VOOR. Goedkeuring ontwerpakte inzake kosteloze overdracht van een perceel grond (zone van het bufferbekken), gelegen Ellestraat te Zwevegem, aan de gemeente.


6. VOOR. Goedkeuring ontwerp van verkavelings- en opstalakte met essentiële gedoogplichten onder de vorm van erfdienstbaarheden, voor het woonproject Losschaert te Zwevegem.


7. VOOR. Principebeslissing tot straatnaamgeving aan de wegen op de Site Transfo te Zwevegem, enerzijds voor de nieuw aan te leggen straat binnen het woonproject VK MEVACO, namelijk "ST
OOMSTRAAT", en anderzijds voor de aangelegde en huidige straat, zijnde toegang via de Blokellestraat naar de Site Transfo, namelijk “TRANSFOSTRAAT". Yves
Het werd nog eens tijd om te duiden aan de meerderheid hoe kwistig ze omspringen met de open ruimte. In deze GR kwamen weeral 3 dossiers, weliswaar niet enkel voor deze kwestie, naar voor waar dit probleem wel duidelijk aanwezig is.

8. VOOR. Goedkeuring opdracht voor de herstelling en de reiniging van de atletiekpiste te Zwevegem. Brecht
Voor de atletiekmeeting moesten er dringende herstellingswerken worden uitgevoerd. Deze werken zijn er deels geweest. Ik vroeg me af hoe het komt dat er toch 10.000 euro meer geraamd wordt als er al een deel van de werken werden uitgevoerd. Schepen Deprez zegt dat ze de werken nu grondiger gaan uitvoeren. Ook banen 2 tot en met 6 worden heraangelegd.

9. VOOR. Goedkeuring opdracht voor het vernieuwen van de daken van de schietstand te Zwevegem. Brecht
Is er een indoor kleiduifschieting geweest? Hoe kan dit plots een dringende kost zijn, juist nadat de kredieten werden vastgelegd in het budget? Heeft de Dienst Gebouwen dit dan niet opgemerkt? Dit zijn financieel onaangename verrassingen. Schepen Deprez zegt dat er gaten in het dak gekomen zijn, onder andere door kinderen die op het dak klommen. De kosten worden momenteel geraamd op 66.000 euro.

10. VOOR. Samenwerkingsovereenkomst intergemeentelijke vereniging Woonwijs. Yves
We zijn blij dat dit punt, rechtstreeks in ons programma te vinden, er komt. Er zijn enkele thema’s die Zwevegem echter niet onderschrijft. De ruimtemonitor wonen bijvoorbeeld, die stelde dat het aanbod van huizen 8x hoger is bij ons dan nodig. Enkele gemeenten zijn op zoek naar nieuwe woonvormen. Ook dit onderschrijven we niet. Ook sociaal woonbeleid en een betere samenwerking tussen de OCMW’s laten we links liggen. In de subsidieaanvraag, zie punt 11, kiezen we maar voor 8 thema’s ipv 10, waardoor we niet de maximum subsidie halen. Dit had voor de gemeente geen zware financiële last hoeven te betekenen om er nog twee thema’s bij te nemen als we personeel zouden inschakelen ipv geld.

11. ONTHOUDEN. Subsidieaanvraag intergemeentelijke vereniging Woonwijs. Yves
Zie uitleg in punt 10.

12. VOOR. Advies met betrekking tot plaatsen dashboardcamera's door de politie. Brecht
Het was niet echt duidelijk of het nu over één of meerdere camera’s gaat. De burgemeester zegt dat het om een principiële beslissing gaat. Ik werd alweer snel al bulderend aan de kant gezet. Kortom, eenmaal dit wordt goedgekeurd, kunnen er in de toekomst meerdere camera’s worden aangekocht. Dit staat nochtans nergens zo in het dossier. In retrospect had ik hier misschien nog meer moeten volharden op deze onduidelijkheid.

13. VOOR. Goedkeuring van de deontologische code voor mandatarissen. Yves
Zonder het deontologische aspect op flessen te trekken en de absurditeit van sommige situaties te veel uit te melken, haalde Yves aan dat er met deze code hopelijk niet overdreven zal worden.
De algemene directeur haalde aan dat dit een document is waar heel veel werk in kroop door heel veel mensen van de Benelux en dat het maar logisch leek om dit goed te keuren.

14. VOOR. Goedkeuring participatiereglement. Brecht & Eddy
Bij het gebruik van de online meldingskaart, krijg je na verzending geen overzicht meer van je ingediende dossier/vraag. Sowieso geef je je e-mailadres op, dus kan dit technisch niet zo moeilijk zijn om dit aan te passen. De burgemeester kijkt het na.
Eddy is blij dat de opmerkingen uit de commissie werden meegenomen. Hij stipt wel nog aan dat als er adviezen komen uit de adviesraden, die wel moeten worden aangenomen. Daarvoor zijn ze er juist. Ze moeten dus nuttig worden opgenomen in de werking. Wat niet echt duidelijk is, is in welke fase van een project er juist advies wordt ingewonnen. De raden krijgen dikwijls het gevoel dat ze pas mogen raad geven als het besluit toch al bijna is genomen. Het is jammer dat het voorstel van het vragen-kwartier voor de bevolking op de GR niet werd opgenomen. De GR on tour blijkt ook geen goed idee. De burgemeester zegt dat dit teveel zou kosten.
In heel dit betoog kwam de burgemeester onbeleefd tussen om Eddy ofwel gelijk te geven of enkele woordjes ter aanvulling te willen geven. De voorzitter liet begaan.

15. ONTHOUDEN. Goedkeuring schoolreglement schooljaar 2019-2020. Eddy
Het voorgelegde schoolreglement dat we ontvingen, was niet de definitieve versie. Op een drafje doorliep schepen Degezelle de wijzigingen, maar dit ging blijkbaar over ettelijke pagina’s. We vroegen dan ook de verdaging aan van dit punt. Eddy haalde ook aan dat er, net zoals andere beleidsteksten rekening moet worden gehouden met de SDG’s. Schepen Degezelle vindt dat te veel werk, terwijl dit met een paar ingrepen in de tekst handig kan worden ingevoerd.
Wat opviel is dat de voorzitter de verdaging wegwuifde en wij konden niet anders dan hier enige partijdigheid voor de CD&V, van de voorzitter (ook CD&V) zijn kant, waar te nemen. Toen Yves dit opmerkte, werd dit ook weggewuifd.
Initieel gingen we goedkeuren. Maar dit is niet hoe een agendapunt naar voor mag komen.

16. VOOR. Goedkeuring notulen zitting 27 mei 2019.

OCMW-raad

1. VOOR. Aktename rapport organisatiebeheersing van OCMW en gemeente.
2. VOOR. Samenwerkingsovereenkomst intergemeentelijke vereniging Woonwijs.
3. ONTHOUDEN. Subsidieaanvraag intergemeentelijke vereniging Woonwijs. Zie GR punt 11.
4. VOOR. Goedkeuring deontologische code voor mandatarissen.
5. VOOR. Notulen vorige OCMW-raad. 

Varia

Yves vraagt of de burgemeester een voortrekkersrol wil opnemen, bij de plannen aangaande inplanting van windmolens. Als die er dan toch komen, zijn wij tegen willekeur van inplanting en willen we op zijn minst een sterke burgercoöperatieve op poten zien staan. Yves verwijst naar het burgemeestercovenant van Leiedal, die onze burgemeester ook tekende, waarin ook staat dat glooiende landschappen open dienen te blijven. Het is dus zijn taak om de regiovisie bij hogerhand duidelijk te stellen. Tevens is er op internet, voor bedrijven die windmolens willen plaatsen, een kaart te vinden waar ze die kunnen inplanten. Op deze kaart staat de actuele zone aangeduid als toegelaten. Als de gemeente dan toch niet wil dat er daar precies wordt ingeplant, wordt deze beter aangepast.

Wat zeker nog noemenswaardig is, is dat de burgemeester ontkent dat er, met de komst van het Ventilus-project, geen extra lasten zullen zijn voor Otegem. Dit willen we wel nog een zwart op wit zien. Want op de infomarkt en op de dorpsraad van Otegem werd door de experts een andere teneur aangehouden.

Yves. Fairtrade. Zwevegem scoort op een nieuwe tool van de overheid, namelijk de fair-o-meter, voorlopig heel slecht. De cijfers zullen dra publiek toegankelijk zijn en het zou niet slecht zijn moesten we ons hier op voorbereiden, want voorlopig scoren we 13 op 100. Schepen Spincemaille dankt Yves alvast voor het onder de aandacht brengen van de voor haar onbekende tool.

Eddy haalt nog aan dat er voor alle leden een brief klaarlag van het oudercommité van de school in Heestert. Het is nog altijd niet duidelijk hoe de verkeerssituatie er precies zal uitzien wanneer de school volgend schooljaar in gebruik zal worden genomen. Schepen Desloovere zegt dat het CBS op de hoogte is van deze brief en dat de betrokkenen tijdig op de hoogte zullen worden gebracht van de gemaakte beslissingen.

Ik geef Yves een perfecte score voor deze GR. We waren alle drie in vorm en de oppositie maakt opmerkelijke progressie. Dit valt niet alleen te horen aan onze langere en vlottere spreektijd, maar ook aan de gebrekkige of geagiteerde respons van het CBS en de nog altijd als de dood zwijgende raadsleden van de meerderheid.
Bedankt om tot hier te lezen. 

Truly yours, 

Brecht.