zitting maandag 25 mei 2020

18u. Normaal het uur dat we samenkomen met de fractie om last minute wijzigingen aan onze tussenkomsten te bespreken of nog een variapunt bij te schaven. Nu was er een persconferentie aangaande het coronabeleidsplan van onze gemeente, dat vanavond ook zal worden voorgelegd op de gemeenteraad.
19u. We stellen onze camera scherp, zetten buiten beeld een drankje klaar en zetten ons schrap. Het is tenslotte niet omdat we van thuis uit moeten vergaderen, dat het beleid zomaar alles in de schoot zal geworpen krijgen. 

GR (Gemeenteraad)

1 - GOED - Kennisname verslagen adviesraden.
In de vorige GR is het biodiversiteitscharter niet opgenomen geweest op de agenda, omdat het nog niet werd toegelicht op de Minaraad. Dit werd ondertussen gedaan en toch staat het charter deze maand niet op de agenda.
De adviesraden liggen nu allemaal stil. Zou er vanuit de gemeente ook geen platform voor deze raden aangeboden kunnen worden om online vergaderen mogelijk te maken?

2 - ONTH - Autonoom Gemeentebedrijf Zwevegem - goedkeuren jaarrekening 2019.
Wij maken ons zorgen over de constructie omtrent prijssubsidies. Deze zouden worden gespreid over 99 jaar en volgens
schepen Spincemaille is dit een systeem die gaandeweg zal moeten worden geëvalueerd. Het is niet dat we tegen dit systeem zijn, het is gewoon iets waar we niet echt mee overweg kunnen. Door dergelijke vreemde constructie onthouden wij ons bij het goedkeuren van deze jaarrekening. 

3 - GOED - OCMW - goedkeuring jaarrekening + doelstellingenrealisatie 2019.
4 - ONTH - Gemeente Zwevegem - vaststellen jaarrekening + doelstellingenrealisatie 2019.

De autofinaciëringsmarge is ruim positief en dit wordt het stokpaardje van dit beleid om te duiden dat alles oké is. Aan de andere kant daalde de schuldenlast tussen 2016 en 2018, maar ondertussen is die weeral met 3 miljoen euro gestegen. We gaan ervan uit dat dit de ambitie is van de aanvang van deze legislatuur die tot uiting komt. Vandaar onthouden wij ons.
Verder maken wij ons nog zorgen om het feit dat de gemeente borg staat voor Lago (voor 17 miljoen euro, nvdr). De voorbije GR haalden wij dit ook al aan. We vragen ons dus af of hier evoluties rond zijn.
Verder hebben wij geleerd uit de raadscommissie dat de werkingssubsidies blijven stijgen voor de verenigingen. Dit is goed voor 31% van het gemeentebudget. Misschien moeten we zelf goed opletten tijdens raden van deze organisaties waar we zelf inzitten wat met dat geld gebeurt, maar misschien moet de gemeente hier ook wat controle op uitoefenen. 

5 - GOED - Goedkeuring jaarrekening 2019 vzw Transfo.
6 - GOED - Goedkeuring toekenning toelagen 2020 (algemeen).

Voor onderlinge bedrijfshulp Zuid-West-Vlaanderen wordt er een toelage voorzien. We vragen ons af wat die vereniging voor de gemeente betekent. Wij weten niet wie dit zijn en er staan geen adres of contactgegevens vermeld, waar dat voor de andere verenigingen wel zo is. Graag hadden we de lijst in het vervolg wel volledig ingevuld gezien.

7 - GOED - Leiedal - Goedkeuring agenda voor de AV van Leiedal op 9 juni 2020.
8 - GOED - Aanpassing van de Algemene Politieverordening (APV).
9 - GOED - Definitieve straatnaamgeving aan de nieuw aan te leggen wegenis in de verkaveling 'DREEF' - LOTINVEST te Zwevegem. Hoofdstraat "KRUISWEGSTRAAT" te behouden. 4 Nieuwe straten "BRAAMBESSENSTRAAT", "FRAMBOZENSTRAAT", "AARDBEIENSTRAAT", “KERSENSTRAAT" en doortrekken van de “ELZENSTRAAT”.

Wij keuren dit goed en we zijn tevreden dat de straatnaam voor de hoofdstraat ook betekenisvol genoemd is naar een 200 jaar oude voetweg.  Echter willen we nog eens aanhalen dat we bij de zoektocht naar straatnamen nog altijd pleiten voor meer vrouw op straat. Die vrouwenstraatnamen moeten echter zinvol blijven, dus ging een ‘Moeder Maternestraat’ niet gepast zijn. 

10 - GOED - Definitieve vaststelling RUP De Geit.
Aangaande dit dossier stellen wij kort de vraag. We veronderstellen dat er nog een probleem is bij de afvalwaterzuivering ter plaatse, aangezien er vet in de gracht terechtkomt. Kan de situatie opgevolgd worden?

11 - GOED - Goedkeuring overeenkomst, af te sluiten tussen het gemeentebestuur en de provincie, voor uitwisseling van kennis en dienstverlening inzake milieu.
12 - TEGEN - Goedkeuring opdracht met vaststelling wijze van gunnen voor het restaureren van de gevels aan het mechaniekersgebouw en de ontsluiting van de machinezaal op de site Transfo.

Transfo is een project dat voor de hele regio belangrijk is, vandaar dan ook de samenwerking met Leiedal en de provincie.
Johan Rollez (voormalig schepen, nva) heeft in de vorige legislatuur nog een mooie premieovereenkomst inzake subsidiëring kunnen bekomen. Daar werd bij aangekondigd dat er voor 80% zou gesubsidieerd worden, maar dat blijkt dus niet voor alle werken. In de premieovereenkomst zien we dat de meeste ingrepen wel van 80% subsidie worden voorzien. Voor de ontsluiting van de machinezaal echter, gaat het slechts om 20%. Voor het bouwen van een koker dwars door het ketelgebouw (ruim 690.000 euro z/ BTW), het bouwen van een stalen loopbrug tot aan het kanaal (ruim 380.000 euro z/ BTW) en  een trap in de vide machinezaal + doorgang nieuw
Transfogebouw (kleine 160.000 euro z/ BTW) wordt de gemeente voor deze zaken voor 80%  ten laste gelegd. Het zal wel niet zonder reden zijn dat de hogere overheid het niet zag zitten om daar ook 80% subsidie te voorzien, want de meerwaarde van dit project is eerder gering. In tijden van crisis en onzekerheid vinden wij deze realisatie geen prioriteit, maar een prestigezaak.
Het subsidiebedrag werd niet opgenomen in de ontwerpbeslissing. Dit had er toch echt wel in mogen staan. De bedragen in de ontwerpbeslissing komen niet overeen met de raming in het premiebesluit. Op basis waarvan werd de raming aangepast?
De koker en de loopbrug bieden amper meerwaarde. Ze moeten dienen om mensen vanuit Transfo naar de buitenzone aan het Kanaal te krijgen. In die richting kunnen er conflicten ontstaan. Er is namelijk niet veel ruimte op het jaagpad, maar je komt er wel direct op uit. In de omgekeerde richting is ze gewoonweg niet nuttig, want voor fietsers langs het kanaal is er geen fietsstalling. De site is trouwens nu ook al toegankelijk voor fietsers van langs het jaagpad.
Voor ons gaat dit dossier dus een brug te ver. Was er trouwens al geen sprake van een brug?
Een brug met koker van meer dan 1 miljoen euro waarvan de gemeente zelf meer dan 800.000 euro voor ophoest, dat past niet in deze tijden van solidariteit.

13 - GOED - Goedkeuring opdracht met bepaling der gunningswijze voor het vervangen van het buitenschrijnwerk (deel 1) in de gemeenteschool te Sint-Denijs.
14 - GOED - Goedkeuring opdracht met bepaling der gunningswijze voor het vervangen van de sportverlichting op de atletiekpiste en voetbalterrein in Sportpunt 3 te Zwevegem.

Brecht neemt een loopje met schepen Deprez (CD&V) en waarschuwt dat Lago niet tevreden zal zijn met de afbraak van hun nieuwe buitenverlichting en het plaatsen van de Led’s.
De reden van dit mopje is omdat er op pagina 18 vermeld staat dat er lichten aan de gevel van het zwembad komen voor het Duiveltjesterrein. Dit is natuurlijk een fout, want dit gaat over het oude zwembad of anders genaamd, Sportpunt II.
Jammer dat het mopje niet werd gesmaakt / gevat.

15 - GOED - Goedkeuring toekennen toelage Sueva - dienstjaar 2020.
16 - ONTHOUDEN - Goedkeuring overeenkomsten tussen Fluvius en gemeentebestuur Zwevegem voor het vergroenen van het wagenpark en het vervangen van 5 dienstwagens dienstjaar 2020.
In het verleden hebben we dit punt ook al eens aangehaald. Cng aanhalen als de vergroener is incorrect. Het gaat hier nog altijd over CO2- en methaanuitstoot. Daarbij is Methaan een nog sterker broeikasgas. Recente studies hebben cng dan ook van zijn sokkel gekiept. Elektrische voertuigen zijn de toekomst. Deze voertuigen zijn dan wel duurder, maar het goede voorbeeld mag ook wel wat kosten. Daarbij, als er heden 1 miljoen euro kan gespendeerd worden aan een trap en een koker, kan er hier ook wel iets van af, dachten wij.

17 - GOED - Goedkeuring actieplan tegen armoede 2020-2025.
18 - GOED - Verlenging van de huidige scholengemeenschap 'Gemeentescholen Zwevegem' voor de periode van 2020-2026.
19 - GOED - Goedkeuring Coronaplan solidair Zwevegem.
20 - GOED - Goedkeuring reglement toelage an ondernemers i.k.v. veiligheidsmaatregelen corona.
21 - GOED - Goedkeuring invoeren horecabon.
In artikel II van dit dossier hadden we graag nog een verduidelijking gezien aangaande de mondmaskers. Het is niet de bedoeling dat de zaakvoerders moeten voorzien in mondmaskers, klanten moeten hier zelf voor verantwoordelijk zijn.
Wat er ook nog bij kan vermeld worden, is dat de hulpmaatregel maar toegankelijk is, zover dat er hiervoor een budget wordt uitgetrokken. Mensen die helaas te laat zouden zijn, kunnen geen aanvraag meer doen, om zo een straatje zonder eind te voorkomen. Dit zal misschien ook de aankoop aanzwengelen vanwege een soort exclusiviteit.

22 - GOED - Goedkeuring notulen voorgaande zitting.

OR (OCMW-Raad)

1 - Vaststellen jaarrekening en doelstellingenrealisatie 2019.
2 - GOED - Goedkeuring actieplan tegen armoede 2020-2025.
We waren al fan van het actieplan tegen armoede 1.0, toen we nog in de publieksbank zaten en nu kunnen we melden dat we ook fan zijn van 2.0. Dit zijn thema’s die hier nu de nodige aandacht krijgen. We kunnen spreken over een uitgebreid plan, vandaar een dikke pluim van onze fractie. Het is altijd goed dat een plan naar de OR komt, waar concrete acties in staan.

3 - GOED - Goedkeuring notulen voorgaande zitting.

AGB (Autonoom Gemeentebedrijf) 

1 - GOED - Goedkeuring notulen voorgaande zitting.
2 - ONTHOUDEN - AGB - vaststellen jaarrekening 2019.

Varia

Yves komt af met een concrete vraag. Er is een proces gaande ivm afbakening van nieuwe industriegebieden in West-Vlaanderen. Dit gebeurt in het kader van een vaststelling dat er in bepaalde subregio’s van de provincie tekorten zouden zijn. Er zijn hierover bilaterale gesprekken aan de gang tussen de provincie en de lokale besturen.
Er werden reeds lokaties en aangeduid en gevalideerd door de deputatie. Wie volgt
dit op voor onze gemeente?
We hebben hier vroeger al eens naar gevraagd. Welke gebieden schuiven jullie voor Zwevegem naar voor? Er zouden al concrete planningsprocessen daaraan worden gekoppeld.

Brecht uit zijn bezorgdheid over de recent uitgevoerde zone 30 werken in Knokke. De werken zijn goed uitgevoerd en het resultaat oogt netjes. Echter horen we van de Knokkenaars dat bestuurders er nog altijd veel te rap rijden en uitwijken over de fietspaden. We vragen ons af of hier al een evaluatie werd gemaakt en wie dit zal opvolgen.

Yves had het de vorige keer al over het wegbermbeheerplan en vraagt nu dus welke opties er genomen zijn voor de maaifrequentie en de ophaling van het maaisel.

Ten slotte trok Yves nog eens aan de mouw van de algemeen directeur met de vraag of de notulen van het CBS niet wat rapper online kunnen komen. Het is soms drie weken wachten en zo kunnen we niet up to date blijven.

Ben je benieuwd naar de antwoorden op onze bemerkingen, of wil je onze zoetgevooisde stem nog eens terug horen, neem dan eens een kijkje op de gemeentelijke website. Op de website vind je namelijk ook van deze digitale raad het audioverslag.
Het was wederom een eer en een genoegen. 

Brecht