zitting maandag 25 november

 

Elk zijnen g’ndag en welkom op de verslaggeving der gemeenteraad van november 2019 voor Groen, neergepend door raadslid Brecht. Agenda en toebehoren zijn terug te vinden op de site van onzer gemeente. 

* Kennisname verslagen adviesraden.
1. Kennisname jaarverslag archief.
In het jaarverslag van het archief staat dat alle raadsleden toegang krijgen tot Vivaldi (postregistratie). We bemerken dat we, sedert de upgrade naar het nieuwe Cobrasysteem, geen shortcut of andere wijze van toegang meer hebben via onze iPad. 

2. GOED - Toekenning van bijzondere toelagen aan cultuur vzw's ter terugvordering gemeentelijk aandeel in de onroerende voorheffing - dienstjaar 2018.
Kan er een lijst gemaakt worden van alle vzw’s die recht hebben op een terugvordering? Deze worden nu verspreid doorheen het jaar, waardoor we door de bomen het bos niet meer zien. Op die lijst willen we kunnen zien welke bijzondere toelagen wanneer worden uitgereikt.

3. GOED - Toekenning toelage 2019 ten behoeve van Natuurpunt (NP) Zwevegem voor het onderhoud van de vaarttaluds, de kanaalbermen en het Orveytbos op basis van werking 2019 en zwerfvuilsubsidie 2019.
Eddy heeft zich bij aanvang van dit punt verwijderd naar de publieksbanken om zo conform te zijn met de deontologische code van de gemeenteraad, aangezien onze collega nog steeds actief raadslid is bij NP.
Subsidies aan NP werden ingeschreven in het GNOP van 1996. Ondanks enige actualisatie is er een update nodig. Zo zal je bv voor natuuruitbreidingsgebied geen halve euro per vierkante meter meer betalen anno 2020. Als we meer bos en natuur willen in onze gemeente kan NP hier een goede partner voor zijn. De subsidie voor uitbreiding van het natuurnetwerk zou dus eens herzien mogen worden. Die kan misschien gespijsd worden door eventuele verkoop van OCMW-gronden.
NP beheert 26ha natuurgebied, waar de vrijwilligers 800 manuren voor presteren. Mochten we dit uitbetalen aan een goedkope vrijwilligersvergoeding komen we op 6000 euro, terwijl dit nu op 2000 euro ligt.
We mogen blij zijn dat het team zo een mooi werk levert, als je ziet dat deze kosten niet in verhouding staan tot wat we eigenlijk aan steun geven aan NP. Temeer zijn er dan ook nog kosten voor onderhoud, aankoop materiaal, brandstof, reparaties, enz… NP neemt dit nu allemaal op zich. Misschien kan er dus nagedacht worden over een substantiëlere ondersteuning aan de vrijwilligersvereniging die heel veel uren voor Zwevegem presteert.
Tenslotte vroegen wij of er een actualisatie zal komen van het biodiversiteitscharter. Misschien komt dit nog terug in het strategisch meerjarenplan?

4. GOED - Goedkeuring ontwerpakte tot verkoop van een aanpalende strook grond van de Trimaarzate te Sint-Denijs, aan een geïnteresseerde aanpalende eigenaar.
5. ONTHOUDEN - Imog - Retributies en flankerende maatregelen.
We vernamen dat er enkele gemeenten dan toch het geweer van schouder veranderen in verband met het intergemeentelijk verhaal van Imog. Sommige gemeenten zien het niet zitten dat er op elkaars recyclagepark toegang zal worden verschaft door inwoners van andere gemeenten van de Imog zone. We zullen moeten afwachten dus tot 1 september om te kijken of dit project slaagt.
Dit agendapunt lijkt ons een principiële voorlegging aan de GR, zoals we de vorige keer al opmerkten. Het is zo dat de beslissing over de tarieven reeds werd goedgekeurd door het schepencollege. Eigenlijk heeft de GR enkel de bevoegdheid om het retributiereglement goed te keuren. In de beslissing van dit agendapunt staat niet dat we een retributiereglement gaan aanpassen. Spijtig dat er dan over andere principiële kwesties naar ons standpunt wordt gevraagd.

6. goed Gaselwest - Goedkeuring statutenwijziging en agenda buitengewone algemene vergadering van Gaselwest op 12 december 2019.
7. Goed Leiedal - Goedkeuring statutenwijziging en agenda voor de buitengewone algemene vergadering van de intercommunale Leiedal op 10 december 2019.
8. Goed TMVS - Goedkeuring statutenwijziging en agenda buitengewone algemene vergadering van TMVS op 10 december 2019.
9. goed - Psilon - Goedkeuring agenda voor de buitengewone algemene vergadering van Psilon op 17 december 2019.
10. Goed IMOG - Goedkeuring agenda voor de buitengewone algemene vergadering van de intercommunale IMOG op 17 december 2019.

11. Goed - Aanpassing van de Algemene Politieverordening (APV).
De houder van de kentekenplaat van een voertuig, die betrapt wordt op sluikstorten wordt vanaf heden verantwoordelijk gesteld voor de daad. Het gaat hier onder andere over het aanbrengen van verontreinigende materialen op de openbare weg of die de openbare veiligheid in het gedrang brengen. Is dit dan ook van toepassing voor modder op de weg? De meeste landbouwers doen echt hun best om de wegen proper te houden, maar een fietser die tegen de vlakte gaat na oogsten van gewassen die al een paar uren geleden is, blijkt geen uitzondering.

12. Goed - Principebeslissing tot straatnaamgeving aan de nieuw aan te leggen wegenis in de verkaveling VLERICK Vastgoed, gelegen Avelgemstraat te Zwevegem (FASE 1), namelijk "LIBELSTRAAT".
13. Goed - Goedkeuring indienen Transfo DC-net (gelijkstroom) als projectvoorstel binnen UIA-project (Urban Innovative Actions) i.s.m. Leiedal.
14. Verdaagd - vzw Koninklijk Gemeentelijk Tenniscentrum Zwevegem (KGTC) - Goedkeuring wijziging statuten.
Enkele bijsturingen waren nodig aangaande dit agendapunt, waardoor het werd verdaagd. 

BESLOTEN ZITTING

16. vzw Koninklijk Gemeentelijk Tenniscentrum Zwevegem (KGTC) - aanduiding vertegenwoordiging namens de gemeente Zwevegem in de algemene vergadering.
17. Aanstelling leden gemeentelijke adviesraad voor cultuur en bibliotheek Zwevegem.
Zijn jullie tevreden over de samenstelling?
18. Intrekken beslissing GR 23 september 2019 en hernemen beslissing tot goedkeuring samenstelling gemeentelijke commissie ruimtelijke ordening (GECORO).

OCMW RAAD

1. Kennisname jaarverslag archief.
2. Goed - Goedkeuring statutenwijziging en agenda buitengewone algemene vergadering TMVS op 10 december 2019.
3. Goed - Goedkeuring statutenwijziging W13.
4. Goed - Goedkeuring notulen vorige zitting.

 • Varia.
 • Voorbije weekend was er autorally Kortrijk. Die ging ook nog door Sint-Denijs. Eddy is een stuk van het parcours gaan bekijken. Aan de hand van foto’s tonen we hoe ecologisch waardevolle bermen tot een meter ver werden afgereden.
  Wie zal dit herstellen? Vorige keren werd gezegd dat de organisator moet betalen.
  Wie neemt hier de kosten voor op zich?
  Wat is de beslissing voor de volgende jaren?
 • Nog een vraagje over de fair-o-meter. De gegevens zijn nog niet aangevuld. Wij Spiere en Lendelede hebben nog niets ingevuld. We hopen dat we hier toch nog vooruitgang op zullen boeken. 
 • Wat is de timing van bespreking klimaatplan? We zijn welkom op de Minaraad. 
 • Bij de verkoop van gronden voor bouwen van woningen op de Transfo site ging er voor mij nagekeken worden of de gemeente al dan niet winst zou maken. Tot nu had ik daar geen antwoord op gekregen. De algemene directeur had blijkbaar wel een antwoord voor mij klaar staan, alleen werd dat nog niet verzonden.

Zo zie je maar, een gemeenteraad hoeft niet altijd 5 uren te duren en deze klokte netjes af op twee uren. Uit deze raad onthoud ik vooral dat zelfs een constructieve houding over kan komen als ambetant bij ons bestuur, maar dit houdt ons niet tegen en wij strijden dapper voort. 
Wil je uw favoriete fractie eens live aan het werk zien, kom dan zeker eens af. De raden gaan telkens de derde maandag van de maand door in het Gemeentepunt en starten stipt om 19u. Vergeet je drinkfles niet, want het kan er warm zijn en het publiek wordt niet gelaafd.

Met groeten die vriendelijk zijn,
Brecht.