zitting maandag 26 oktober 2020

Op de laatste nipper werd beslist om deze gemeenteraad vanachter de schermen van onze iPads te voeren. Deze kon live bekeken worden, maar kan ook herbekeken worden via het YouTube kanaal van “Gemeente Zwevegem”. De besmettingen gaan weer de slechte kant op, maar wij staan paraat om vanuit onze veilige thuishavens de groene belangen te verdedigen. Binnenkort komt er een nieuw circulatieplan voor Zwevegem. Dit plan komt volgende maand voor op de gemeenteraad. Wij dienden alvast 12 opmerkingen en vragen in. Deze zijn te lezen op onze Facebookpagina en www.groenzwevegem.be.

 

GR (Gemeenteraad)

1. Bekrachtiging van het besluit van de burgemeester van 26 oktober 2020 betreffende de organisatie van de vergaderingen van de bestuursorganen vanaf 26 oktober 2020.
2. Kennisname verslagen adviesraden.
3. Kennisname besluit gouverneur goedkeuring rekening 2019 gemeente.

4. Hulpverleningszone Fluvia - goedkeuring dotatie 2021 en financiële verdeelsleutel.
We hadden de vraag vanuit een andere hoek verwacht, maar ze werd niet gesteld. Daarom stelden wij de vraag of er nieuws is over de nieuwe kazerne voor Zwevegem. Het is tenslotte zo dat als er geld wordt uitgegeven we natuurlijk ook graag weten waaraan we het juist besteden.

5. GOED - Toekenning toelage 2020 ten behoeve van de adviesraad voor groen en bebloeming.

6. GOED - Goedkeuring subsidies sport 2020.
De software die gebruikt werd om de subsidies te berekenen wordt niet meer ondersteund en een nieuwe software zou te veel kosten. De logische vraag stelt zich dan hoeveel die kost wel ging zijn en of er dan wel een plan is om de berekeningen in de toekomst te maken.
Om de werkingssubsidies te berekenen wordt er gewerkt met een puntensysteem. Graag hadden wij gezien hoe dit systeem in elkaar zit en hoe het wordt toegepast.
We krijgen hier een hoop tabellen met verschillende soorten subsidies. Het was handig geweest om de opgetelde subsidies per vereniging te zien in een tabel. Ook al dachten we dat de sportdienst dit wel al ergens eens gedaan zou hebben, blijkt dit toch teveel werk en zou het te ingewikkeld zijn. Waarschijnlijk een misverstand want ons lijkt het gewoon maar optellen. 

7. GOED - Principebeslissing tot straatnaamgeving aan de nieuw aan te leggen wegenis in de verkaveling NV Patriver, gelegen langs de Processieweg te Moen, namelijk "Antoinette Vandenbulckestraat”.
We vinden het een goede keuze voor een nieuwe straatnaam. We lanceren hierbij dan ook een oproep dat er in officiële documenten en straatnaamborden altijd de volledige namen worden uitgeschreven. Zo voorkom je in dit geval dat er sprake zou zijn van een A. Vandenbuckestraat. Dit zou de bedoeling van een vrouw als naamgever teniet doen.

8. GOED - Goedkeuring ontwerp van notariële akte houdende formalisering van de inbreng in natura naar aanleiding van de toetreding van de gemeente Zwevegem voor de activiteit openbare verlichting tot Gaselwest en kennisneming beslissing Gaselwest.
9. GOED - Principebeslissing bovenlokale oplossing doortocht Heestert en ontsluiting Moen.
10. GOED - Goedkeuring afsprakenkader De Poort - Woonwijs - Wonen Vlaanderen.

 

OR (OCMW-Raad)

1. Kennisname besluit gouverneur goedkeuring rekening 2019 OCMW.
2. GOED - Goedkeuren afsprakenkader De Poort - Woonwijs - Wonen Vlaanderen.

3. GOED - Beslissing i.k.v. subsidie ter ondersteuning van het consumptiebudget voor kwetsbare doelgroepen.
De mensen die hiervoor worden bereikt zijn mensen die op lijsten van het OCMW staan. Helaas zijn dit niet de enige mensen die deze hulp kunnen gebruiken. Ook anderen zullen hier nood aan hebben. We moeten proberen om deze hulpmaatregel zo ruim mogelijk bekend te maken, zodat diegenen die dreigen eruit te vallen, ook worden bereikt.

4. GOED - Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst voedselbank Food4All en Surplus.

 

  • De nieuwe golf van covid zorgt dat een groot deel van het maatschappelijk leven plat valt. De wijkraden en de officiële adviesraden kunnen hun functie niet meer vervullen. De gemeente zou hiervoor beter een digitaal platform uit de grond stampen. Wij denken dat Teams hiervoor een goede tool is. Ook voor raadscommissies lijkt ons dit handiger. Skype is oké, maar er zijn betere dingen. De dienst IT had hiervoor geen licenties, maar werd er met de budgetopmaak van 2021 nu wel iets voorzien?
    Graag dus een degelijk digitaal platform zodat de wijkraden, dorpsraden en de adviesraden terug hun werk kunnen doen.

Even dacht ik dat we een record gingen vestigen voor kortste gemeenteraad. Ik vergat echter te rekenen op nog een aantal welles nietes spelletjes tussen enkele fracties. Zo eindigde een constructieve GR die heel modern, live op het web hete ijzers smeedde in koude pap. 

Brecht