zitting maandag 27 mei

Gemeenteraad van 27 mei 2019.

Om 18u zaten niet enkel Eddy, Yves en mezelf samen voor de finishing touches, maar vanaf nu zijn ook de anderen van de fractie meer dan welkom. Zo vervoegden nu ook penningmeester James en voorzitter Tom de gelederen. Bij deze ook nog eens een dankuwel aan alle fractie eden voor alle aanhoudende steun.
Alle bijhorende stukken bij dit verslag kan je vinden op zwevegem.be/gemeenteraadocmw-raad.

1 - OCMW - goedkeuring jaarrekening, doelstellingenrealisatie en jaarverslag 2018. GOED
2 - OCMW - goedkeuring budgetwijziging 2019-1. GOED
3 - Prijsbepaling doorgangswoningen.
Yves merkt op dat er een audit loopt in het woonzorgcentrum voor 30.000 euro waar we graag wat meer uitleg over hadden gekregen. Dit werd op het einde van de avond in besloten kring aan ons duidelijk gemaakt waarover dit gaat. Jammergenoeg mogen we in het openbaar hier dus niets over kwijt.
Er is ook een verhoging van de leeflonen. We vragen ons af of het nog altijd jonge mensen zijn die op de leeflonen beroep moeten doen. Schepen Spincemaille bevestigt deze jammerlijke trend en belooft dit op te volgen.

4 - Toetreding tot TMVS. GOED
5 - Goedkeuring wijzigingen rechtspositieregeling. GOED
6 - Goedkeuring wijzigingen arbeidsreglement. GOED
7 - Goedkeuring organogram/personeelsformatie. GOED
8 - Goedkeuring notulen vorige zitting. GOED

1- OCMW - aktename jaarrekening + doelstellingenrealisatie + jaarverslag 2018.
2 - OCMW - aktename budgetwijziging 2019-1.
3 - Gemeente Zwevegem - goedkeuring jaarrekening + doelstellingenrealisatie + jaarverslag 2018. ONTHOUDING
Yves merkt op dat de realisatiedoelstellingen vaak als ‘gehaald’ worden aangeduid, terwijl dat in de feiten niet zo is. Ons voorstel is om een soort score te geven van hoe afgerond een project is. De heraanleg van de fietsbaan van de Zwevegemsraat kan bijvoorbeeld niet als gehaald op de rekening worden vermeld als het gaat om enkele meters die werden afgefreesd.
Als weerwoord werd aangehaald dat de doelstellingenrealisatie een formule is in ontwikkeling en dat die gaande weg wel nog zal worden genuanceerd.

4 - Gemeente Zwevegem - goedkeuring budgetwijziging 2019-1. GOED
5 - Autonoom Gemeentebedrijf Zwevegem - advies jaarrekening 2018. GOED
Jammer dat dit punt niet echt duidelijk was voor onze nieuwe fractie. Hoe kunnen wij ergens onze mening over uiten als we niet eens weten wat het AGB is?
Het AGB blijkt een organisatie te zijn om de machinezaal, de polyvalente zaal en in de toekomst eventueel nog andere spots op de Transfosite, zelf vanuit de gemeente te kunnen beheren. Onder andere verhuurprijzen kunnen zo schappelijk worden aangeboden. De burgemeester hoopt alvast om in de toekomst het aantal activiteiten in deze zaal in stijgende lijn te laten gaan. 

6 - Goedkeuring toekennen jaarlijkse prijssubsidie aan Autonoom Gemeentebedrijf. GOED
7 - ZEFIER - garantieverklaring strategische participaties. GOED
8 - Gaselwest - Goedkeuring agenda voor de algemene vergadering op 17 juni 2019. 2 GOED / 1 ONTHOUDING
Om voorzitter Desmet scherp te houden heb ik mij op dit punt als enige van heel de raad onthouden. Uiteraard waren we voor, maar mijn motivering was dat ik niet alle documenten aangaande dit agendapunt had ingelezen, dus kan ik moeilijk goedkeuren, me dunkt. 

9 - Goedkeuring toekenning toelagen 2019 (algemeen). GOED
10 - Goedkeuring ontwerpakte inzake vestiging van een recht van erfpacht onder opschortende voorwaarde voor de 'Klimzaal' op de site Transfo te Zwevegem. GOED
11 - Goedkeuring ontwerp van aanvullende overeenkomst m.b.t. de financiering van de werken aan het ELIA-gebouw en het toekomstig gebruik op en van de Transfosite bij het vestigen van een
erfpachtrecht op de site Transfo voor de 'Klimzaal'.  GOED
Ik stelde de vraag wat de erfpachter van plan was met het gebouw, aangezien hij enkel eenmalig een forfait van 10.000 euro zal betalen voor de renovatie.
Volgens de burgemeester zou de erfpachter de renovatie zelf niet nodig gevonden hebben, maar moest die wel gebeuren. Alles wat de erfpachter binnen aanpast is op eigen kosten. 

12 - Goedkeuring ontwerp van aanvullende overeenkomst betreffende de eventuele beëindiging van de erfpacht door omstandigheden die de realisatie van het project voor de 'Klimzaal' op de site Transfo verhinderen. GOED
Ik stelde vast dat hier een paraplu werd geconstrueerd voor de erfpachter om zich zonder gevolgen van onder de deal te kunnen muizen. Deze opmerking werd ook door onze collega’s van N-VA aangehaald. De burgemeester drukte ons op het hart dat “in de geest van het contract” er geen reden is tot argwaan.
Verder zouden ook alle vergunningen en attesten in orde zijn volgens de burgemeester.

13 - Principiële beslissing met het oog op de verkoop van een aanpalende strook grond van de Trimaarzate te Sint-Denijs, aan een geïnteresseerde aanpalende eigenaar. GOED
14 - Goedkeuring ontwerpakte inzake kosteloze grondoverdracht tot algemeen nut van een perceel grond (wegenis), palend aan de Otegemstraat te Zwevegem, aan de gemeente Zwevegem. GOED
15 - Goedkeuring overeenkomsten tussen Fluvius en gemeentebestuur Zwevegem voor de aankoop van 2 CNG (Compressed Natural Gas) duurzame voertuigen met gesloten laadruimte ten behoeve van dienst gebouwen. GOED
Yves wenst het bestuur proficiat met het transitieplan voor voertuigen, maar haalt ook aan dat het plan nog wat ambitieuzer mag. Er mag ook gekeken worden naar elektrische voertuigen. Deze zouden perfect dienen voor gemeentediensten die nog geen 200 km per dag vereisen. CNG is voor klimaatdoelstellingen niet de ideale oplossing. 

16 - Goedkeuring samenstelling gemeentelijke begeleidingscommissie mobiliteit. TEGEN
Onder het moto, hoe participatiever de commissies hoe beter, vroegen wij of de commissie openbaar kan worden gemaakt, zoals de andere commissies. Het bestuur was hier niet voor te vinden. Spijtig toch voor een beleid dat burgerparticipatie hoog in het vaandel draagt. Yves zal ons in deze raad vertegenwoordigen en kan bij verhindering een plaatsvervanger sturen. 

17 - Goedkeuring wijzigingen rechtspositieregeling. GOED
18 - Goedkeuring wijzigingen arbeidsreglement. GOED
19 - Goedkeuring organogram/personeelsformatie. GOED
Yves maakte de verzuchting dat er weeral te weinig info werd meegegeven in de toelichtende nota, noch in de body van besluit. Het is niet meteen duidelijk welke personeelsleden er nu precies bijkomen, op welke functies, wat de kleuren betekenen, enzoverder.
Ook was niet echt duidelijk wat de plannen voor aanwerving en de budgettaire consequenties hiervan zijn.

20 - Goedkeuring notulen zitting 29 april 2019.  GOED

Varia

  • Brecht: groene long verdwijnt in de populierenlaan, wil het CBS aub zo vriendelijk zijn deze verkaveling te herbekijken. Het is hierbij wel niet de bedoeling dat de verkopers hiervoor hun geld mislopen van de, zoals ingeschreven, bouwgrond. Jammer dat er voorvallen blijven komen van verdwijnen van groen. Zo zal de reeds afgezwakte belofte van 1ha bos per deelgemeente wel erg moeilijk worden.
    Is het waar trouwens dat er bomen zullen moeten sneuvelen voor de aanleg van het plastieken voetbalveld in Moen? De burgemeester ontkent. Het zou zelf nog niet zeker zijn dat zo’n mat er komt in Moen.
  • Brecht: (hot topic) Boven Otegem worden de hoogspanningsleidingen vernieuwd zodat er grotere capaciteit kan vervoerd worden. Volgens een werknemer op de infomarkt van Ventilus, zullen de stralingen tot op 50 meter van deze kabels schadelijk zijn. Hopelijk is dit een dossier dat goed wordt opgevolgd door het beleid. We hopen dat de mensen die dicht en tot zelf onder deze hoogspanning wonen zich tijdig laten informeren. De elektriciteit van op zee moet zeker tot in het binnenland geraken, maar hier mogen deze inwoners toch geen gezondheidsrisico’s voor lopen?
    Stukken onder de grond brengen kan misschien als oplossing, of hopelijk zijn er nog andere denkpistes. Bij het plaatsen van nieuwe pylonen kunnen mensen hun huis laten opkopen en verhuizen. Maar gezien de oude pylonen worden gebruikt in Otegem, is dit alvast geen piste.
  • Yves: Onze gemeente heeft het slechtste restafval cijfer. Cijfers van imog staven dit. De burgemeester belooft actie.

Als toetje nog een gemeenteraad weetje: als je de notulen van een GR naleest zie je nooit wat de bemerkingen waren van de oppositie. Dit was vroeger te lezen in een extra verslag. Omdat er sinds de nieuwe legislatuur audio opnames zijn van de GR, wordt dit verslag redundant. Bedankt voor het lezen.

 

Brecht.