maandag 28 oktober 2019

Indien de gemeenteraden aan dit tempo blijven verlengen, vergaderen we binnen drie jaar tot zes uur in de ochtend. De editie van oktober 2019 was alvast een editie van ruim vijf uren. Hieronder dan ook een poging tot een summier overzicht van vooral de groene accenten. Voor de volledige gemeente- en ocmw-raad kunt u zich zoals steeds richten tot zwevegem.be, of kom er eens over klappen met ons, bijvoorbeeld op ons geefplein, zaterdag 30 november in Sint-Paulus. 

1. ONTHOUDING - Goedkeuring inbreng van de openbare verlichtingsinstallaties in de Assets van de distributienetbeheerder Gaselwest met kennisname van het bijhorend reglement.
Eerst en vooral onze dank voor de toelichting door de dame van Fluvius.
Dat de openbare verlichting volledig in handen komt van Fluvius en Gaselwest, daar hebben we niets op tegen. Echter maakt Fluvius zich schuldig aan greenwashing.
Er wordt gesproken van een grote besparing aan CO2 door verledding, terwijl de gemeente en bij uitbreiding alle Leiedal gemeenten sinds 2011 100% groene stroom aankopen om de nacht op te lichten.
Enkele jaren geleden werden de natrium lage druk lampen als energiezuinige alternatieven naar voor geschoven. We vragen dan ook om die lampen eerst hun levensduur uit te laten branden. 

2. VOOR - Hulpverleningszone Fluvia - goedkeuring dotatie 2020 en financiële verdeelsleutel.
Ook hier danken we de zonecommandant voor de uitvoerige toelichting.
Dergelijke toelichtingen zijn nuttig, maar kunnen misschien iets bondiger worden gebracht. Na afwikkeling van dit punt waren we al anderhalf uur ver in de GR.
De dotatie blijft gelijk met die van 2018 en stijgt gestaag tegenover voorbije jaren. Voor ons is dit geen probleem. Wat opvalt, is dat de kosten stijgen voor investeringen, maar niets wordt voorzien voor een nieuwbouw. We onthouden bij de uiteenzetting dat een nieuwe kazerne dan ook maar een verhaal is voor binnen tenminste 6 jaar.
We geven de bezorgdheden door van de plaatselijke brandweerlieden. Die schieten nu al in paniek als ze horen dat de kazerne moet verhuizen naar Evolis. Evolis is centraal gelegen, maar er moet rekening gehouden worden met de bereikbaarheid. Dit zowel voor de pompiers om daar te geraken als voor de interventies om daar weg te geraken.
We vragen ons af wat de toekomstvisie is en of alle lieden de overstap zullen kunnen maken naar de nieuwe kazerne. Nu al horen we aan de adem van de lieden dat ze gedemotiveerd geraken alleen al van het idee dat ze geen inspraak zouden krijgen.
De commandant neemt de bezorgdheden mee en drukt ons op het hart dat er niet over één nacht ijs zal gegaan worden en dat inspraak hoog in het vaandel wordt gedragen.

3. Kennisname besluit gouverneur goedkeuring rekening 2018 gemeente.
4. ONTHOUDING - Goedkeuring meerjarenplanning 2020-2025 van de kerkfabrieken ressorterend onder het centraal kerkbestuur van Zwevegem.
We vonden het moeilijk om de meerjarenplannen goed te keuren, als die niet aan het dossier werden toegevoegd. Na aanvraag bij de algemeen directeur werden die wel toegevoegd.
We gaan akkoord met de bedragen die naar de kerkfabrieken vloeien. De kerken moeten onderhouden worden. Maar als we zoveel spenderen moet er tenminste een verdere uitwerking zijn voor neven- en nabestemmingen. Waar blijft het kerkplan? Hoe zit het met de ambitieuze plannen voor de Sint-Amanduskerk?
Als zelfs de deken van Avelgem ons al komt vertellen dat Zwevegem eigenlijk maar één kerk nodig heeft, waar zijn we dan mee bezig? We willen een duidelijke toekomstvisie. 

5. Aktename budgetten 2020 van de kerkfabrieken ressorterend onder het centraal kerkbestuur van Zwevegem.
6. TEGEN- Goedkeuring bijdrage zuidwest 2020-2025.
We stemmen hier tegen vanwege gebrek aan een voortrekkersrol van onze gemeente. Omdat andere gemeenten niet willen instappen op het voorstel van 1 euro per inwoner, volgen wij slaafs het compromis van 0,65 per inwoner. We zijn ontgoocheld dat cultuur hiervoor moet inboeten. Het gaat hier dan nog om een bedrag van rond de 8000 euro. Als je vergelijkt met wat er aan een plastiek voetbalveld wordt uitgegeven is dit ronduit belachelijk.

7. GOED - Toekenning toelage 2019 ten behoeve van de adviesraad voor groen en bebloeming.
8. TEGEN - Goedkeuring opheffing reglement voor toekenning van gevelsubsidie.
Het geldpotje voor deze subsidie blijkt op te zijn. In de plaats van tenminste terug te vallen op het oude systeem, komt er niets voor in de plaats. Dat het bestuur dan ook vindt dat er onterechte  subsidies werden uitgedeeld, vinden we uitermate spijtig. Met deze beslissing wordt de lokale handelaar in de steek gelaten door ons blauwe bestuur.

9. GOED - Goedkeuring ontwerpakte inzake kosteloze overdracht van wegenis e.a., in het Bedrijventerrein ‘De Blokken', door de Intercommunale Leiedal aan de gemeente.
10. GOED - Goedkeuring ontwerp van basisakte voor het LOT A van het woonproject (meergezinswoningen) op de Site Transfo.
11. GOED - Goedkeuring ontwerp overeenkomst van wederzijdse AANKOOP-VERKOOPBELOFTE voor de privatieven van LOT A van het woonproject op de Site Transfo.
12. GOED - Goedkeuring ontwerp overeenkomst van KOOP-VERKOOP van de woningen van LOT B en autostaanplaats LOT P van het woonproject op de Site Transfo.
Voor punten tien, elf en twaalf maken we de opmerking dat het hier gaat over grond die de gemeente aankocht in 2004. Als hier woningen worden verkocht, zal er dan ook geld terug moeten vloeien naar de gemeente. We vragen ons af of er op het einde van de rit een nul operatie of een eventueel winstgevend verhaal zal worden verteld.
De burgemeester beloofde alvast een onderzoek en een mailtje met de uitslag.  

13. GOED - Definitieve straatnaamgeving aan de wegen op de Site Transfo, aangaande de Stoomstraat en de Transfostraat.
14. TEGEN - Goedkeuring wegenis-, riolerings- en omgevingswerken voor het verkavelen van gronden (25 loten) langsheen de Processieweg te Moen.
In dit stedenbouwkundig dossier laat de gemeente weer een kans varen om zich te profileren als klimaatgemeente. Volgens een artikel dat daags voor de GR verscheen in de standaard, verliest Zwevegem open ruimte ter grootte van acht voetbalvelden per jaar.
Dit project wordt uit woonuitbreidingsgebied gestampt, terwijl we nog over vrij woongebied beschikken. Met de komst van deze nieuwe wijk zullen er, naar onze berekeningen minimum 266 extra wagen bewegingen bijkomen per dag. Waarom legt het bestuur geen strengere maatregelen op aan projectontwikkelaars, zodat er kan gestreefd worden naar een klimaat neutraal project? De bomen, grassen en andere aanplantingen worden in de plannen op de rand voorzien. Dit project houdt dus geen rekening met hitte eilanden, die in België al niet vreemd meer zijn.
We houden ons hart vast voor alle andere woonuitbreidingsgebieden.
We vragen ons af, indien er morgen een nieuwe ontwikkelaar komt aankloppen, welk antwoord die zal ontvangen.
We zijn ontgoocheld dat er geen politieke moed wordt getoond. Als er moet betaald worden om een keuze terug te schroeven, so be it. Er is trouwens een pot geld voorzien door de nieuwe Vlaamse regering van 3 mio euro voor Zwevegem alleen om de open ruimte te behouden. 

15. VOOR - Goedkeuring overeenkomsten tussen Fluvius en gemeentebestuur voor de aankoop van 3 CNG duurzame dienstvoertuigen ten behoeve van het administratief personeel Gemeentepunt.
We vragen ons af of het niet mogelijk was geweest om een deelautosysteem in te schakelen, waar de burger ook gebruik kan van maken. Hoe zit het trouwens met elektrische voertuigen? De gemeente laat hier een grote subsidie liggen.

16. GOED - Goedkeuring plaatsing verlichting en investeringstoelage KV Zwevegem Sport vzw.
Dat sportpunt 6 ook in het donker kan worden gebruikt, daar zijn wij uiteraard voor.
Is hier wel gekeken naar een eventuele samenwerking met Fluvius en hoe gaat dit alles geregeld worden op vlak van onderhoud? Bij een kost van om en bij 40.000 euro mag er toch ook niet overhaast te werk gegaan worden. Ook zal er rekening moeten gehouden worden met de technologie, of die wel spaar- en duurzaam zal zijn.
Voor de rest is het ons niet echt duidelijk of de energie- en onderhoudskosten met de exploitatiekosten zullen worden verrekend.
We sloten een beetje off-topic af, maar na het stoefen over plastiek velden door schepen Deprez, vroegen we ons af of hier ook een “plastiek plinne” zal komen.
De boot wordt dan toch voorlopig afgehouden.

17. GOED - Goedkeuring gebruiksovereenkomst voetbal KVK Bekaert.
18. GOED - Goedkeuring gebruiksovereenkomst KVC Zwevegem Sport.
19. GOED - Besluit goedkeuring gebruiksovereenkomst De Wilskracht Heestert.
20. GOED - Besluit goedkeuring gebruiksovereenkomst KVC Zwevegem Sport.
21. TEGEN - Hernemen beslissing, goedgekeurd in gemeenteraad 23 september 2019, betreffende definitieve vaststelling RUP Heroriënteringszone Knokke.
Het betreft hier een triestig welles nietes spelletje waarbij raadslid Vanassche al dan niet bij dit agendapunt mag worden betrokken wegens belangenvermenging.
Na veel vijven en zessen begeeft hij zich naar de publieksbank en wordt het punt van vorige maand hernomen.
Ons standpunt rond dit RUP kan je nalezen in het verslag van de GR van september 2019. Wij blijven vierkant tegen en we blijven tevens verwondert dat de meerderheid hier unaniem blijft goedkeuren, ook nadat we hun nog eens op de rustige toestand van de huidige site wijzen. 

22. GOED - Goedkeuring notulen vorige zitting.

OCMW

1. GOED - Kennisname besluit gouverneur goedkeuring rekening 2018 OCMW.
2. Kennisname financieel rapport kwartaal 2-2019 OCMW.

In gesloten zitting:

3. GOED - Goedkeuring organogram/personeelsformatie.
We vinden het uiterst eigenaardig dat dit punt moet voorkomen in gesloten zitting als de persoon aangaande dit punt bij naam en toenaam wordt genoemd in de publiekelijke toelichtende nota.

4. GOED - Goedkeuring notulen vorige zitting.

Varia

Het nieuw gemeentewegendecreet is sinds 1 september van toepassing. Dat decreet verplicht de gemeente om een beleidsplan gemeentewegen te maken. Inclusief alle rooilijnplannen van alle gemeentewegen moeten in dit plan worden opgenomen. Alle buurt- en voetwegen zijn nu ook gemeentewegen. Bijgevolg moet er niet meer ad hoc gereageerd worden bij disputen over voetwegen. De gemeente heeft nu dus de volledige controle. 

We polsen eens naar de komst van het Sint-Pietersbrugje, want zoals de site er nu bij ligt is het geen zicht. 

We wensen het bestuur en vooral de burgemeester proficiat met het klimaatplan. Jammer dat het klimaatfestival niet zo veel volk trok. Wat ook wat slecht naar voren kwam is dat bij de voorstelling van het klimaatplan het schepencollege niet aanwezig was in zijn volledigheid.
We kijken alvast uit naar het moment dat het plan zal voorliggen voor de raad, of in een commissie, want tot nu toe hebben wij onze zeg niet kunnen doen. 

Als laatste variapunt vragen we of er zorgvuldiger omgegaan kan worden met onze vragen en opmerkingen in de GR. We moeten zelf soms op zoek gaan naar de waarheid. Er wordt soms te los omgegaan met zogenaamde feiten.

Tot zover de groene stem op onze gemeenteraad. Hopelijk heb je er evenveel van genoten als ons. Wij kijken met onze fractie alvast stevig gemotiveerd uit naar volgende maand. Hopend op minder agendapunten die we moeten afschieten,

Brecht.