zitting maandag 28 september 2020

Eén minuut stilte. Eén minuut reflecteren over hoe fragiel een leven kan zijn.
Vrijdag 18 september kwam Kato om het leven aan de schoolpoort. Zwaar verkeer hoort niet thuis rond een school wanneer de schooldag begint en wanneer die eindigt. Niemand treft hier schuld, behalve het beleid. Wij van Groen Zwevegem zijn de enigen die veilige schoolomgevingen tijdens de verkiezingen als prioritair punt naar voor schoven. Als dit relaas lijkt op een politiek gewin op de kap van een tragisch ongeval, dan spijt mij dat, maar als ik het in dit verslag niet eens kwijt kan, dan nergens. 

 

OR (OCMW-Raad)

1. GOED - Kennisname rapportering financieel directeur kwartaal 2-2020 OCMW.
2. GOED - Kennisname opvolgingsrapportering 30 juni 2020.
Op pagina 99 van het rapport kan er afgeleid worden dat er al een verhuis ingepland is voor de Sint-Paulussite naar de Kappaert. Ook is er een nieuwe bestemming aangeduid voor het ex-Bekaertrestaurant. Dit zou geen vrije tijd meer zijn.
Verder in het rapport zien we dat er werkplekken zorden ingericht conform de noden van werknemers. Verschillende aannemers werden gecontacteerd om een offerte te maken voor akoestische bekleding van kantoren om zo stille werkruimten te creëren. Dit is allemaal dik oké, maar ons voorstel is om ook eens naar de lokalen te kijken waar de muzieklessen van het DKO doorgaan. Deze zijn op akoestisch vlak beneden alle peil. In de containers weergalmt het langs alle kanten en de piano die in de kelder staat doet bij de minste aanslag alle TL verlichting trillen. We zouden er niet graag zelf les in krijgen. Als ze dan toch komen voor een akoestische aanpak, is het maar een kleintje om de firma daar ook eens langs te sturen.

3. GOED - Goedkeuring wijzigende basisakte Leanderhof te Zwevegem-Fase 1-DE COURBE.
4. GOED - Goedkeuring van een beheersovereenkomst met Eigen Haard voor de sociale wooneenheden gelegen te Otegemstraat 125.
5. GOED - Filiaal Oxfam Wereldwinkel - Samenwerkingsovereenkomst Kringloopwinkel.
In het verleden hebben we al een paar keer aangedrongen op een fair trade beleid. We wensen het bestuur dan ook te bedanken om hier nu werk van te maken. 

6. GOED - Toekennen tweede pensioenpijler aan personeel van de gezondheidsinstelling.
7. GOED - Goedkeuring instap in de raamovereenkomst voor het onderhoud van ketels en boilers van diverse gebouwen van gemeente en OCMW Zwevegem. 8. Goedkeuring notulen voorgaande zitting.

 

GR (Gemeenteraad)

1. GOED - Bekrachtiging van het besluit van de burgemeester van 16 september 2020 betreffende de organisatie van de vergaderingen van de bestuursorganen vanaf september 2020.
2. Kennisname verslagen adviesraden.
3. Kennisname rapportering financieel directeur kwartaal 2-2020 gemeente.
Voor exploitatie liggen zowel de opbrengsten als de uitgaven rond de 40%. Dit is dus onder het halfjaarlijkse gemiddelde van 50%. Corona zal hier zeker wel voor iets tussen zitten.
Anderzijds op vlak van investeringen werd er al 85% gerealiseerd bij de uitgaven in de eerste helft van het jaar en op vlak van inkomsten slechts 20%. Dit doet wel wat vragen rijzen.
Als we door de teksten gaan zien we al 98% bij relatiegeschenken en prijzen. Dit zou je in de huidige leefomstandigheden toch anders inschatten.
Het wagenpark is ook reeds voor 79% ingevuld. Waarschijnlijk ten gevolge van een aankoop.
Voor erosiebestrijding is er ook al 78% uitgegeven. We zijn benieuwd welke acties dit dan zijn.
Bij klimaat werd er 14% besteed op een half jaar. Welke condities worden voor de rest van het jaar nog verwacht om invulling te geven aan het resterende budget?
Bij vrije tijd hebben we het budget al overschreden met 156%. De uitgaven voor toerisme zijn groter dan gebudgetteerd. Waarschijnlijk omdat we meer mensen uit onze eigen gemeente naar buiten willen krijgen? Ook onder de noemer vrije tijd vragen wij ons af hoe Lago deze moeilijke periode te boven zal komen. Er is hieraan 67% van het budget aan besteed. Wij vragen ons af of dit nog altijd onder gemaakte afspraken verloopt zoals die indertijd werden gemaakt. 

4. Kennisname opvolgingsrapportering 30 juni 2020.
5. GOED - Goedkeuring Sociaal woonbeleidsconvenant 2020-2023.
6. GOED - Nieuw Filiaal Oxfam Wereldwinkel - Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst Kringloopwinkel.
7. GOED - Goedkeuring ontwerpakte inzake kosteloze grondoverdracht van wegenis en groenzone, gelegen Garenstraat-Textielstraat te Moen, door de cvba 'EIGEN HAARD' aan de gemeente Zwevegem, met het oog op de inlijving in het openbaar domein.
8. GOED - Goedkeuring ontwerpakten tot verkoop van grond, gelegen Achiel Quatannensstraat te Heestert.
9. GOED - Goedkeuring bosbeleidsplan Zwevegem met goedkeuring subsidiereglement in toepassing van het bosbeleidsplan.
We dienen bij dit punt een amendement in. Het zijn vier voorstellen voor aanpassing.
Het eerste amendement gaat er over dat ook erkende terrein-beherende verenigingen aan de lijst worden toegevoegd als partner. Iedereen denkt hierbij aan Natuurpunt, maar je hebt bijvoorbeeld ook BOS+.
Een tweede aanpassing gaat erom dat er duidelijk moet gesteld worden dat het aanplanten van uitheemse invasieve plantensoorten verboden is. 
Een derde suggestie gaat over de minimale oppervlakte die in aanmerking komt te verlagen van 0,5 naar 0,2 hectare. Deze worden ook al aanzien als bos en kunnen op vlak van CO2 opslag in de grond en biodiverstiteit ook zeer nuttig dienen als postzegelbosjes.
Ten laatste wordt er in het subsidiereglement voor de aankoop van te bebossen grond gezegd dat de garantie van bos moet verleend worden voor minstens 25 jaar. Deze voorwaarde zou ook in het subsidiereglement moeten worden opgenomen aangaande de aanplanting van het bos.
Amendement 3 werd afgekeurd, de rest werd aanvaard. 

10. GOED - Goedkeuring van het subsidiereglement voor het aankopen en de eerste inrichting van terreinen op het grondgebied van Zwevegem door erkende terreinbeherende natuurverenigingen.
Eddy verwijdert zich voor dit punt uit de vergadering.

11. GOED - Goedkeuring wegenistracé en kosteloze overdracht publieke ruimte woonontwikkeling Leanderhof - fase 5.
12. GOED - Goedkeuring definitieve vaststelling van het Ruimtelijk Uitvoeringsplan De Geit Zwevegem.
13. GOED - Goedkeuring van het Biodiversiteitscharter 2020-2025 in kader van de samenwerking tussen Natuurpunt Zwevegem en het gemeentebestuur Zwevegem.
Eddy verwijdert zich voor dit punt uit de vergadering. 

14. GOED - Goedkeuring van de legislatuurovereenkomst Stadlandschap Leie en Schelde 2020-2025.
In die overeenkomst zijn er een aantal artikelen die de titel “onbestaand” meekregen. Redactioneel zou het netter zijn om die gewoon te schrappen, maar we begrijpen dat het een voorbeeldtekst is voor alle deelnemende gemeenten. Maar niet iedereen weet dus wat er onder die onbestaande paragrafen vermeld stond, terwijl dit toch wel iets van inhoud heeft. Het gaat hem over KLE (kleine landschaps elementen) ondersteuning voor het volledige grondgebied, of niet. Ook een ondersteuning van de natuuracademie van de provincie, of niet. Deze beide zaken werden dus weggelaten omdat het een keuze is van ons bestuur dit niet te onderschrijven. Voor de KLE’s kan men zien op de bijgevoegde kaart dat er een hoop witte vlekken op zijn. Mensen die daar wonen kunnen geen gebruik maken van de steun. In de rest van de aanduiding, in het geel, is de ondersteuning door de provincie 100%. Het is een gemiste kans om de mensen in de witte zone niet mee te laten profiteren van deze subsidie, ook al zou dit de gemeente een kleine financiële bijdrage kosten.
We stemmen wel voor omdat er in de rest van de overeenkomst veel goeds staat.
Er staat verder nog vermeld dat onze gemeente twee mensen afvaardigt voor de initiatiefgroep. Het bestuur weet nog niet wie die mensen zullen zijn. 

15. GOED - Goedkeuring herhalingsopdracht en ontwerp met bepaling wijze van gunnen voor het uitvoeren van buitengewone onderhoudswerken aan wegen in de gemeente Zwevegem voor dienstjaar 2020 (2e herhaling 2018).
16. GOED - Goedkeuring instap in de raamovereenkomst voor het onderhoud van ketels en boilers van diverse gebouwen van gemeente en OCMW Zwevegem.
17. GOED - Afsluiten van protocollen voor de uitwisseling van persoonsgegevens tussen schoolbesturen en andere instanties: mandatering aan OVSG.
18. ONTHOUDEN - Aanpassing van het “Aanvullend verkeersreglement, met toepassing op de gemeentewegen” strekkende tot het invoeren van een verbod voor voertuigen bestemd voor het vervoer van goederen met een maximaal toegelaten massa van meer dan 5,5 ton.
Voor  dit agendapunt legde NVA een Charter werftransport voor als extra agendapunt. Wij stemden voor. Wijzelf kwamen ook met een extra agendapunt af.
Aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer: invoeren van een algemene tonnagebeperking van 3,5 ton in schoolzones in Zwevegem.
Dit is de eerste maal dat wij een agendapunt op de GR aanbrengen omdat wij natuurlijk door de omstandigheden van Kato haar ongeval niet langs de kant mochten staan. Ons voorstel in het kort? Een tonnagebeperking van 3,5 ton voor alle schoolzones voor alle gemeenten. Dit agendapunt werd naar voor gebracht met alle duidelijke info. Zo werden de uren vermeld en alle straten waar dit van toepassing zou moeten zijn.
Wij weten dat er nog nieuwe circulatieplannen en andere ingrepen in de pijplijn zitten bij het CBS, maar op deze manier wordt er alvast niet bij de pakken gezeten en kan dit met onmiddellijke ingang soelaas brengen. Dit desnoods als tijdelijke oplossing.
De meerderheid (of is het de burgemeester zelf?) stemt ons punt weg. Begrijpen wie begrijpen kan. Sterker nog, niet alleen gaan zij niet akkoord, er wordt enkel een afgewaterde oplossing aangeboden voor Zwevegem zelf.
Alsof dit nog niet allemaal gek genoeg is, worden wij dan nog eens op het matje geroepen. De burgemeester oordeelde als volgt. Het is zo gemakkelijk. Jullie hebben nog nooit een agendapunt op de raad gebracht en nu er een ongeval gebeurt, moet het dan ineens allemaal maar kunnen. Op voorhand zouden we de boel al opgeklopt hebben om zo politiek gewin te bekomen. We zouden de pers al gecontacteerd hebben hieromtrent. We zouden op Facebook al op voorhand dingen medegedeeld hebben.
Dit is laag.
Dit is niet waar.
Eddy besluit uit protest om aan heel dit punt en de andere punten niet meer deel te nemen aan de stemming. Dit is geen manier van politiek doen. Wij proberen constructief mee te werken en krijgen botweg het deksel op de neus, terwijl de Zwevegemnaar in de kou blijft staan.

19. GOED - Bevestiging aanstelling ondervoorzitter GECORO. (besloten zitting)

 

AGB (Autonoom Gemeentebedrijf) 

1. Goedkeuring notulen voorgaande zitting.
2. Kennisname vaststellingen gouverneur rekening 2019 AGB Zwevegem.
3. Kennisname opvolgingsrapportering 30.06.2020.

 

  • We willen een stand van zaken omtrent de Kappaertsite. Aan welke zaken mogen wij ons verwachten op de komende commissie? De burgemeester stelde in zijn relaas rond agendapunt 18 hoe belangrijk burgerparticipatie is, hoe ver staat het daar mee? Wij met onze fractie kunnen tot nu toe enkel vaststellen dat er op de Kappaert door de bewoners bitter weinig geweten is over eventuele plannen. 
  • Wat is er gebeurd met de twee maal vijfduizend euro die naar de koers van Anzegem is gegaan? Dit zou ter promotie zijn van onze gemeente. Aangezien deze koers door de gekende omstandigheden er anders uit zag, vragen we ons af hoe dit alles werd gespendeerd.
  • Leiedal organiseerde onlangs in Wevelgem een derde klimaatatelier. Wederom was daar van klimaatgemeente Zwevegem niemand te bespeuren. De Intercommunale had aan de gemeentes gevraagd naar suggesties om onthardingsoefeningen te doen en van onze gemeente kwam niets. 
  • Minister Demir heeft beslist welke zoekzones voor industrie er verder zouden weerhouden worden voor verder onderzoek. We willen weten of de zoekzone Gaversstraat nu nog in de running is of niet, want wij hebben horen waaien, van wel. 

 

Het was een triest schouwspel vandaag. Lokale politiek heeft zeker zijn charmes. Tot nu toe is alles van onze fractie naar de rest en vice versa met respect verlopen. Dat het nog zo vuil ging worden, zou alleen een naïeveling niet zien aankomen. Nu het spel voor mijn neus voor het eerst zo vuil werd gespeeld, moest ik toch even slikken. Hou jullie allen goed.  

 

Brecht